bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Chór Mienia River poszukuje dyrygenta. Zgłoś się

Chór Mienia River poszukuje dyrygenta. Zgłoś się (Foto: GOK Wiązowna)
Chór Mienia River poszukuje dyrygenta. Zgłoś się (Foto: GOK Wiązowna)

Chór Mienia River szuka dyrygenta. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 września drogą mejlową.

Do 14 września kandydaci na dyrygenta chóru Mienia River mogą zgłosić się na adres mejlowy: chormieniariver@gmail.com.

Wymagania:

 • pasja i przygotowanie kierunkowe (zgłosić się mogą też studenci kierunku dyrygentura chóralna);
 • plan na długoletnią współpracę – zmiana dyrygenta dla zespołu jest zawsze trudna.

Oprócz tego mile widziane jest doświadczenie w pracy na stanowisku dyrygenta.

Z wybranymi osobami chór się skontaktuje. Poszczególni kandydaci poprowadzą próbę (ok. 30 minut) – rozśpiewanie i praca nad fragmentem wybranego utworu

Forma zatrudnienia jest do ustalenia z dyrektorem GOK w Wiązownie.

Zakład Gospodarki Komunalnej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Poszukujemy pracownika do zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 • 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000,00 euro netto.

Pracownik będzie:

 • przygotowywał i przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie (w tym do 30.000,00 euro netto);
 • opracował i kompletował dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywał zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ;
 • prowadził rejestry postępowań i udzielonych zamówień;
 • opracowywał plany i sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/zgk,m,8036,oferty-pracy.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na ul. Boryszewskiej 2, tel. 22 789 01 33.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór na stanowisko inspektora.

Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji, lub pokrewne;
 2.  min. l rok doświadczenia w pracy w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3.  praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów;
 4.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne.

Pracownik będzie:

 1. przygotowywał i prowadził postępowania w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
 2. uczestniczył w pracach komisji przetargowych, sprawował nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań;
 3. przygotowywał projekty umów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517773

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/?id=205216

Szczegółowych informacji o naborze uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59.

Planowanie przestrzenne. Pracownik poszukiwany

Nabór na rachmistrza.

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe, najbardziej pożądane o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, administracja;
 2. min. 3 – letni staż pracy oraz doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego lub w podmiotach zajmujących się projektowaniem technicznym lub urbanistycznym;
 3. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Wiązowna i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Pracownik będzie:

 1. sporządzał projekty decyzji o warunkach zabudowy;
 2. prowadził spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 3. tworzył bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35681,oferta-pracy-nr-32020-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-planowania-przestrzennego-urzedu-gminy-wia.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby z wykształceniem minimum średnim do pracy na stanowisku pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, nie boisz się nowych obowiązków, potrafisz pracować w zespole oraz posiadasz zdolności analityczne i organizacyjne złóż swoją aplikację. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, odpowiedzialnej, zorganizowanej, najlepiej z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. Pełnienie funkcji pracownika ds. administracyjno-biurowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów;
 3. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe);
 4. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 5. Udzielanie informacji przedsiębiorcom;
 6. Pomoc w bieżących pracach wydziału.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie do 1 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: a.sikora@wiazowna.pl swoich ofert (CV) wraz z krótkim listem motywacyjnym. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Nabór do pracy w WRG”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę.

Pracownik sekretariatu już zatrudniony

Uprzejmie informujemy, że zatrudniono pracownika do obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Do jego obowiązków należy:

 1. Prowadzenie terminarza Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
 2. Obsługa interesantów, udzielanie informacji, przełączanie rozmów telefonicznych i kierowanie interesantów do odpowiednich wydziałów.
 3. Umawianie wizyt interesantów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem.
 4. Obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacyjna Wójta, Zastępcy i Sekretarza w tym przyjmowanie, przygotowywanie odpowiedzi, prowadzenie i przechowywanie korespondencji.
 5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta.

Dziękujemy kandydatom za udział w naborze.

Pracownik do Wydziału Planowania Przestrzennego poszukiwany

Mapa geodezyjna, a na niej leży kilka zrolowanych map po prawej stronie oraz otwarty czarny laptop
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Trwa nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie opinii architektonicznych i urbanistycznych, zaświadczeń, wypisów
  i wyrysów z planu i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowań w zakresie zadań własnych oraz do opracowań zlecanych jednostkom zewnętrznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • rejestracja graficzna i analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium;
 • prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem dokumentów planistycznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i opinii Rady Gminy Wiązowna w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 15.03.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4 / 2019.

Pracownik do Wydziału Inwestycji poszukiwany

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustaw z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie wytycznych do projektowania oraz prowadzenie analiz dla wykonania dokumentacji projektowych dla: dróg gminnych, budynków, przebudowy i modernizacji obiektów itp.;
 • szacowanie kosztów inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących inwestycji, w tym umów, wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót, danych merytorycznych inwestycji (zamówienia) do przetargów i in.;
 • prowadzenie realizacji przydzielonego zadania inwestycyjnego, odbiór inwestycji i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych oraz uczestniczenie w czynnościach organów: Straż Pożarna, Sanepid, PINB.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14 / 2018.

Oferta z wymaganiami naboru dostępna pod tekstem.

Pracownik poszukiwany

Firma NOVUM PRZYPRAWY Wiązowna poszukuje osobę do konfekcjonowania art. spożywczych. Możliwość pracy na część etatu.

Chętnych do podjęcia pracy prosimy o kontakt telefoniczny tel. 602 123 579 lub e-mail: jurek@novum.waw.pl

Pracownicy poszukiwani

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu zatrudni osoby na trzech stanowiskach:

Pielęgniarki/ Pielęgniarzy
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
• rozwój osobisty poprzez szkolenia, konferencje, udział w projektach
• miłą i przyjazną atmosferę
Niezbędne:
• dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• empatia, odporność na stres
• wysoka kultura osobista
• dobra organizacja pracy
• umiejętność obsługi komputera
Mile widziane:
• doświadczenie w zawodzie pielęgniarki
• ukończone kursy EKG, RKO
• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Miejsce pracy:
• Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29
• Oddziały psychiatryczne w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Alicja Gos
Tel. 22 468 25 66, e-mail: alicja.gos@centrumzagorze.pl
Dział Personalny
Tel. 22 468 24 15, e-mail: personalny@centrumzagorze.pl
* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Opiekunów dziecięcych lub medycznych
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
• rozwój osobisty poprzez szkolenia oraz miłą i przyjazną atmosferę
Niezbędne jest:
• wykształcenie min. średnie
• odporność na stres, empatia
• wysoka kultura osobista
• dobra organizacja pracy
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy z pacjentem
Miejsce pracy: Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Alicja Gos
Tel. 22 468 25 66, e-mail: alicja.gos@centrumzagorze.pl
Dział Personalny
Tel. 22 468 24 15, e-mail: personalny@centrumzagorze.pl
* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrów chcących specjalizować się w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• czas pracy i formę zatrudnienia uzależnione od preferencji lekarza
Miejsce pracy: Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
• Dyrektor ds. Medycznych Zofia Łysiak
tel. 22 468 25 75, email: zofia.lysiak@centrumzagorze.pl
• Kierownik Działu Personalnego Monika Rudnicka
tel. 22 468 24 15, email: monika.rudnicka@centrumzagorze.pl