mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zakład Gospodarki Komunalnej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Poszukujemy pracownika do zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 • 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000,00 euro netto.

Pracownik będzie:

 • przygotowywał i przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie (w tym do 30.000,00 euro netto);
 • opracował i kompletował dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywał zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ;
 • prowadził rejestry postępowań i udzielonych zamówień;
 • opracowywał plany i sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/zgk,m,8036,oferty-pracy.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na ul. Boryszewskiej 2, tel. 22 789 01 33.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór na stanowisko inspektora.

Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji, lub pokrewne;
 2.  min. l rok doświadczenia w pracy w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3.  praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów;
 4.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne.

Pracownik będzie:

 1. przygotowywał i prowadził postępowania w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
 2. uczestniczył w pracach komisji przetargowych, sprawował nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań;
 3. przygotowywał projekty umów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517773

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/?id=205216

Szczegółowych informacji o naborze uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59.

Planowanie przestrzenne. Pracownik poszukiwany

Nabór na rachmistrza.

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe, najbardziej pożądane o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, administracja;
 2. min. 3 – letni staż pracy oraz doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego lub w podmiotach zajmujących się projektowaniem technicznym lub urbanistycznym;
 3. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Wiązowna i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna.

Pracownik będzie:

 1. sporządzał projekty decyzji o warunkach zabudowy;
 2. prowadził spraw dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
 3. tworzył bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35681,oferta-pracy-nr-32020-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-planowania-przestrzennego-urzedu-gminy-wia.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby z wykształceniem minimum średnim do pracy na stanowisku pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, nie boisz się nowych obowiązków, potrafisz pracować w zespole oraz posiadasz zdolności analityczne i organizacyjne złóż swoją aplikację. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, odpowiedzialnej, zorganizowanej, najlepiej z doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. Pełnienie funkcji pracownika ds. administracyjno-biurowej obsługi projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów;
 3. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe);
 4. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 5. Udzielanie informacji przedsiębiorcom;
 6. Pomoc w bieżących pracach wydziału.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie do 1 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: a.sikora@wiazowna.pl swoich ofert (CV) wraz z krótkim listem motywacyjnym. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Nabór do pracy w WRG”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę.

Pracownik sekretariatu już zatrudniony

Uprzejmie informujemy, że zatrudniono pracownika do obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Do jego obowiązków należy:

 1. Prowadzenie terminarza Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
 2. Obsługa interesantów, udzielanie informacji, przełączanie rozmów telefonicznych i kierowanie interesantów do odpowiednich wydziałów.
 3. Umawianie wizyt interesantów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem.
 4. Obsługa kancelaryjno – biurowa i organizacyjna Wójta, Zastępcy i Sekretarza w tym przyjmowanie, przygotowywanie odpowiedzi, prowadzenie i przechowywanie korespondencji.
 5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta.

Dziękujemy kandydatom za udział w naborze.

Pracownik do Wydziału Planowania Przestrzennego poszukiwany

Mapa geodezyjna, a na niej leży kilka zrolowanych map po prawej stronie oraz otwarty czarny laptop
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Trwa nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie opinii architektonicznych i urbanistycznych, zaświadczeń, wypisów
  i wyrysów z planu i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowań w zakresie zadań własnych oraz do opracowań zlecanych jednostkom zewnętrznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • rejestracja graficzna i analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium;
 • prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem dokumentów planistycznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i opinii Rady Gminy Wiązowna w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 15.03.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4 / 2019.

Pracownik do Wydziału Inwestycji poszukiwany

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustaw z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie wytycznych do projektowania oraz prowadzenie analiz dla wykonania dokumentacji projektowych dla: dróg gminnych, budynków, przebudowy i modernizacji obiektów itp.;
 • szacowanie kosztów inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących inwestycji, w tym umów, wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót, danych merytorycznych inwestycji (zamówienia) do przetargów i in.;
 • prowadzenie realizacji przydzielonego zadania inwestycyjnego, odbiór inwestycji i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych oraz uczestniczenie w czynnościach organów: Straż Pożarna, Sanepid, PINB.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14 / 2018.

Oferta z wymaganiami naboru dostępna pod tekstem.

Pracownik poszukiwany

Firma NOVUM PRZYPRAWY Wiązowna poszukuje osobę do konfekcjonowania art. spożywczych. Możliwość pracy na część etatu.

Chętnych do podjęcia pracy prosimy o kontakt telefoniczny tel. 602 123 579 lub e-mail: jurek@novum.waw.pl

Pracownicy poszukiwani

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu zatrudni osoby na trzech stanowiskach:

Pielęgniarki/ Pielęgniarzy
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
• rozwój osobisty poprzez szkolenia, konferencje, udział w projektach
• miłą i przyjazną atmosferę
Niezbędne:
• dyplom pielęgniarki/pielęgniarza
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• empatia, odporność na stres
• wysoka kultura osobista
• dobra organizacja pracy
• umiejętność obsługi komputera
Mile widziane:
• doświadczenie w zawodzie pielęgniarki
• ukończone kursy EKG, RKO
• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Miejsce pracy:
• Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29
• Oddziały psychiatryczne w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Alicja Gos
Tel. 22 468 25 66, e-mail: alicja.gos@centrumzagorze.pl
Dział Personalny
Tel. 22 468 24 15, e-mail: personalny@centrumzagorze.pl
* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Opiekunów dziecięcych lub medycznych
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
• rozwój osobisty poprzez szkolenia oraz miłą i przyjazną atmosferę
Niezbędne jest:
• wykształcenie min. średnie
• odporność na stres, empatia
• wysoka kultura osobista
• dobra organizacja pracy
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy z pacjentem
Miejsce pracy: Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Alicja Gos
Tel. 22 468 25 66, e-mail: alicja.gos@centrumzagorze.pl
Dział Personalny
Tel. 22 468 24 15, e-mail: personalny@centrumzagorze.pl
* Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrów chcących specjalizować się w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• czas pracy i formę zatrudnienia uzależnione od preferencji lekarza
Miejsce pracy: Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie, ul. 3 Maja 127
Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt:
• Dyrektor ds. Medycznych Zofia Łysiak
tel. 22 468 25 75, email: zofia.lysiak@centrumzagorze.pl
• Kierownik Działu Personalnego Monika Rudnicka
tel. 22 468 24 15, email: monika.rudnicka@centrumzagorze.pl

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe oraz Statutu Gminy Wiązowna;
 • wiedza o samorządzie i społeczeństwie Gminy Wiązowna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów.

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych gminy;
 • pełnienie funkcji Sekretarza Redakcji czasopisma „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, bieżące planowanie numerów, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu oraz ich monitoring;
 • prowadzenie elektronicznego zbioru wycinków prasowych dotyczących gminy;
 • przeglądanie stron internetowych pod kątem m.in. pozyskania środków zewnętrznych;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl oraz kont na portalach społecznościowych, w tym: samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie i przygotowanie informacji oraz ich umieszczanie na ww. stronach;
 • prowadzenie postępowań przetargowych oraz zawieranie umów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
 • przygotowywanie danych do budżetu dotyczących powyższych zadań oraz bieżąca kontrola ich realizacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym ( z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem email), w terminie do dnia 06.12.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 12/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.