Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pracownik do Wydziału Inwestycji poszukiwany

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustaw z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie wytycznych do projektowania oraz prowadzenie analiz dla wykonania dokumentacji projektowych dla: dróg gminnych, budynków, przebudowy i modernizacji obiektów itp.;
 • szacowanie kosztów inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących inwestycji, w tym umów, wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót, danych merytorycznych inwestycji (zamówienia) do przetargów i in.;
 • prowadzenie realizacji przydzielonego zadania inwestycyjnego, odbiór inwestycji i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych oraz uczestniczenie w czynnościach organów: Straż Pożarna, Sanepid, PINB.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14 / 2018.

Oferta z wymaganiami naboru dostępna pod tekstem.

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe oraz Statutu Gminy Wiązowna;
 • wiedza o samorządzie i społeczeństwie Gminy Wiązowna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów.

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych gminy;
 • pełnienie funkcji Sekretarza Redakcji czasopisma „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, bieżące planowanie numerów, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu oraz ich monitoring;
 • prowadzenie elektronicznego zbioru wycinków prasowych dotyczących gminy;
 • przeglądanie stron internetowych pod kątem m.in. pozyskania środków zewnętrznych;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl oraz kont na portalach społecznościowych, w tym: samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie i przygotowanie informacji oraz ich umieszczanie na ww. stronach;
 • prowadzenie postępowań przetargowych oraz zawieranie umów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
 • przygotowywanie danych do budżetu dotyczących powyższych zadań oraz bieżąca kontrola ich realizacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym ( z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem email), w terminie do dnia 06.12.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 12/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne m.in.:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie średnie;

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • poprawne redagowanie pism i tekstów;
 • sprawna obsługa komputera i programu Word;
 • pomoc przy wydawaniu biuletynu „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl, w tym samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie, przygotowanie informacji i ich umieszczanie na stronie oraz umieszczanie informacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy i podmioty zewnętrzne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Praca w Wydziale Podatków

Czekamy na oferty pracy osób chętnych do pracy w Wydziale Podatków Urzędu Gminy Wiązowna.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej, Ordynacja podatkowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 26.10.2017 r., na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w Wydziale Podatków”- oferta nr 7/2017.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego
pok. 211
tel. 22 512 58 34
email: a.karwowska@wiazowna.pl

Więcej informacji w ofercie pracy poniżej.

Nabór do Policji!

Policja szuka osób chętnych do pracy. Żeby zostać policjantem, trzeba posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydat na policjanta nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Chętnych do pracy w Policji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

W tym roku Komenda Stołeczna Policji planuje przeprowadzić nabór do służby w terminach:

2 listopada – 130 osób,
28 grudnia – 176 osób.

 

Sport dla młodych

Klub Sportowy “Advit” Wiązowna złożył ofertę realizacji zadania pn. “Sport dla młodych”. Głównym celem zadania będzie doposażenie boiska, w związku ze zgłoszeniem najmłodszej drużyny do rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018.

Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.

Żeby klub mógł otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.

Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do 01.09.2017 r. do Michała Białka, Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: m.bialek@wiazowna.pl).