Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany!

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość topografii gminy;
 • posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
 • rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
 • drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35832,oferta-pracy-nr-62020-na-stanowisko-pracy-w-wydziale-administracyjnym.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Poszukujemy pracownika do zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 • 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000,00 euro netto.

Pracownik będzie:

 • przygotowywał i przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie (w tym do 30.000,00 euro netto);
 • opracował i kompletował dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywał zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ;
 • prowadził rejestry postępowań i udzielonych zamówień;
 • opracowywał plany i sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/zgk,m,8036,oferty-pracy.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na ul. Boryszewskiej 2, tel. 22 789 01 33.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie ogłasza nabór na stanowisko inspektora.

Kandydat powinien posiadać m.in.

 1. wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracji, lub pokrewne;
 2.  min. l rok doświadczenia w pracy w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3.  praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów;
 4.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne.

Pracownik będzie:

 1. przygotowywał i prowadził postępowania w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych;
 2. uczestniczył w pracach komisji przetargowych, sprawował nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań;
 3. przygotowywał projekty umów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517773

http://gopswiazowna.bip.eur.pl/public/?id=205216

Szczegółowych informacji o naborze uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku, tel. 22 780 46 59.

Pracownik do Wydziału Inwestycji poszukiwany

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustaw z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie wytycznych do projektowania oraz prowadzenie analiz dla wykonania dokumentacji projektowych dla: dróg gminnych, budynków, przebudowy i modernizacji obiektów itp.;
 • szacowanie kosztów inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących inwestycji, w tym umów, wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót, danych merytorycznych inwestycji (zamówienia) do przetargów i in.;
 • prowadzenie realizacji przydzielonego zadania inwestycyjnego, odbiór inwestycji i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych oraz uczestniczenie w czynnościach organów: Straż Pożarna, Sanepid, PINB.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14 / 2018.

Oferta z wymaganiami naboru dostępna pod tekstem.

Oświata Gminna ogłasza nabór

Oświata Gminna ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. kadr i wynagrodzeń w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2) wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wyższe i 2 lata stażu pracy,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. kadr i wynagrodzeń,
7) znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 3 lata doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń,
2) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
3) znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Kadry Optivum i Płace Optivum,
4) znajomość pracy w programie PŁATNIK,
5) znajomość programu sprawozdawczego GUS,
6) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność w czasie spiętrzenia prac, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59, pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej lub pocztą na adres: Oświata Gminna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 4/2018 Oświata Gminna – inspektor ds. kadr i wynagrodzeń” w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.

Dokumenty uważa się za doręczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 16.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe oraz Statutu Gminy Wiązowna;
 • wiedza o samorządzie i społeczeństwie Gminy Wiązowna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów.

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych gminy;
 • pełnienie funkcji Sekretarza Redakcji czasopisma „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, bieżące planowanie numerów, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu oraz ich monitoring;
 • prowadzenie elektronicznego zbioru wycinków prasowych dotyczących gminy;
 • przeglądanie stron internetowych pod kątem m.in. pozyskania środków zewnętrznych;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl oraz kont na portalach społecznościowych, w tym: samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie i przygotowanie informacji oraz ich umieszczanie na ww. stronach;
 • prowadzenie postępowań przetargowych oraz zawieranie umów w zakresie zadań realizowanych na stanowisku;
 • przygotowywanie danych do budżetu dotyczących powyższych zadań oraz bieżąca kontrola ich realizacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym ( z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem email), w terminie do dnia 06.12.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 12/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Nabór na młodszego referenta

Poszukujemy młodszego referenta do pracy w naszym urzędzie.

Wymagania niezbędne m.in.:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • wykształcenie średnie;

Atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • poprawne redagowanie pism i tekstów;
 • sprawna obsługa komputera i programu Word;
 • pomoc przy wydawaniu biuletynu „Powiązania”, w tym zbieranie materiałów do kolejnych wydań, przygotowanie materiałów i przekazywanie ich do składu i druku;
 • obsługa strony tuwiazowna.pl, w tym samodzielne wyszukiwanie, pozyskiwanie, przygotowanie informacji i ich umieszczanie na stronie oraz umieszczanie informacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy i podmioty zewnętrzne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2018 r., do godz. 16.00, na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7/2018.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji.

Wymagania niezbędne m.in.:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 3. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustawy z zakresu procesu inwestycyjnego w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe m.in.:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 19.07.  2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 5/2018.

Więcej informacji poniżej.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń w Oświacie Gminnej

Dyrektor Oświaty Gminnej ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne m.in.:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe m.in.:

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, 3 lata doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń,
 2. umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 3. znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Kadry Optivum i Płace Optivum,
 4. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59 , pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej lub pocztą na adres: Oświata Gminna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 3/2018 Oświata Gminna – podinspektor ds. wynagrodzeń” w terminie do 23 lipca 2018 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji poniżej.