bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oświata Gminna ogłasza nabór

Oświata Gminna ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. kadr i wynagrodzeń w Oświacie Gminnej.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2) wykształcenie średnie i 4 lata stażu pracy lub wyższe i 2 lata stażu pracy,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. kadr i wynagrodzeń,
7) znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 3 lata doświadczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń,
2) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
3) znajomość programów firmy Vulcan, a w szczególności: Kadry Optivum i Płace Optivum,
4) znajomość pracy w programie PŁATNIK,
5) znajomość programu sprawozdawczego GUS,
6) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, dyspozycyjność w czasie spiętrzenia prac, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w Oświacie Gminnej, ul. Lubelska 59, pokój nr 111, w godzinach pracy Oświaty Gminnej lub pocztą na adres: Oświata Gminna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 4/2018 Oświata Gminna – inspektor ds. kadr i wynagrodzeń” w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.

Dokumenty uważa się za doręczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 16.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.