Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zimowe utrzymanie dróg. Mapa odśnieżania

Po raz kolejny nasi strażacy odśnieżają większość dróg gminnych, tylko w Zakręcie zadaniem tym zajmie się zewnętrzna firma. Strażacy z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny podzielili się terenem gminy na rejony i każdy z nich odśnieżać będzie inne drogi.

Ta współpraca nam się opłaca, gdyż zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, a dzięki ich doświadczeniu i odpowiedniemu sprzętowi, podobnie jak w ubiegłych latach na pewno poradzą sobie z zadaniem sprawnie i profesjonalnie, a mieszkańcy nie będą długo czekali na odśnieżanie. Aby poprawić skuteczność i szybkość odśnieżania zakupiliśmy dla OSP Malcanów i OSP Glinianka nowe pługi do odśnieżania. Na ten cel wydaliśmy 61 229,40 zł.

Poniżej publikujemy mapę dróg z podziałem na kategorie i informacje o zarządcach dróg odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie. Odśnieżanie naszych gminnych dróg koordynuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33
email: biuro@zgk-wiazowna.pl
www.zgk-wiazowna.pl

W sprawie zimowego utrzymania:
Jerzy Okliński, kom. 607 300 171
Grzegorz Sado, kom. 603 040 225

Droga krajowa nr 17:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, 08-410 Garwolin
tel. 25 682 41 59, 22 682 41 60, kom. 694 484 460
email: zmichalik@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka nr 721
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. 22 779 24 87, 779 30 20
email: rd.otwock@mzdw.pl
www.mzdw.pl

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew
tel. 022 780 64 21
email: zdp@powiat-otwocki.pl

Pracownik do Wydziału Inwestycji poszukiwany

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa i pokrewne;
 • 4 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności ustawy: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, ustaw z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie wytycznych do projektowania oraz prowadzenie analiz dla wykonania dokumentacji projektowych dla: dróg gminnych, budynków, przebudowy i modernizacji obiektów itp.;
 • szacowanie kosztów inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących inwestycji, w tym umów, wniosków o wydanie decyzji celu publicznego, o pozwolenie na budowę, zgłoszeń wykonania robót, danych merytorycznych inwestycji (zamówienia) do przetargów i in.;
 • prowadzenie realizacji przydzielonego zadania inwestycyjnego, odbiór inwestycji i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji;
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych oraz uczestniczenie w czynnościach organów: Straż Pożarna, Sanepid, PINB.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 17.12.2018 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 14 / 2018.

Oferta z wymaganiami naboru dostępna pod tekstem.

Budowa ul. Piaskowej w Dziechcińcu

W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Piaskowej w Dziechcińcu, w pierwszej połowie 2018 roku, wykonano dokumentację projektową oraz doziarnienie istniejącej podbudowy z kruszywa z dogęszczeniem i profilowaniem. W dniu 16.08.2018r. zakończliśmy wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piaskowej.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wynoszą: szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5m do 5,0 m (mijanki),a szerokość pobocza 0,75m, długość odcinka ok. 0,5 km. Niebawem zostaną także wykonane progi spowalniające typu U-16a.

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Nowy odcinek drogi jest wykonany od ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość inwestycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Dziechciniec.

Modernizacja ul. Świerkowej w Wiązownie

W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej ul. Świerkowej w Wiązownie.

Zakres modernizacji drogi obejmuje:

1) wykonanie nakładki asfaltowej na łącznym odcinku ok. 300 mb.
2) pobocza drogi o szerokości po 0,50 mb.,
4) dwa włączenia do ul. Kąckiej w Wiązownie o szer. 5 i 6 mb.

W tym tygodniu wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z realizacją tego zadania. Po przygotowaniu podłoża została wykonana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz dwa włączenia do  ul. Kąckiej w Wiązownie o szerokości 5 i 6 mb. Pozostały jeszcze do wykonania pobocza z kruszywa, ustawienie znaków drogowych oraz prace porządkowe.
Planowany termin realizacji prac to 17 sierpnia br.

Koszt całego zadania (projekt i nadzór budowlany) to ok. 113 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Wiązowny Kościelnej. Zmodernizowany odcinek drogi gminnej poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Więcej informacji w tej sprawie mogą Państwo uzyskać u Jana Wierzbickiego z Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: j.wierzbicki@wiazowna.pl

Dyskusja publiczna nad projektem zmiany studium

Zapraszamy 14 maja, w poniedziałek do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, o godz. 17.00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca ponownie wyłożonego projektu Zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna.

Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

 1. Korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
 2. Z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
 3. Obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy, w tym nieruchomości gminne,
 4. Aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/zmiana studium oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Więcej informacji o zmianie studium udzielają:

Jolanta Lipska i Rafał Musiałek
pok. 005, tel. 22 512 58 17 i 22 512 58 19
e-mail: j.lipska@wiazowna.plr.musialek@wiazowna.pl

Trudna wiosna na drogach

W wielu miejscach naszej gminy drogi gruntowe o tej porze roku są w fatalnym stanie. Co zrozumiałe, to bardzo utrudnia komunikację wielu mieszkańcom. Zdajemy sobie z tego sprawę. Żeby uniknąć takich sytuacji od wielu miesięcy sukcesywnie utwardzamy gminne drogi kruszywem. Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej przez ostatnie lata został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala nam we własnym zakresie równać, utwardzać i konserwować drogi.

Robimy to przez niemal cały rok. Z jednym tylko zastrzeżeniem: przy takiej pogodzie jak teraz, przy tak nasiąkniętym gruncie, nie możemy skutecznie poprawić stanu dróg. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dojazd do wielu domów jest teraz bardzo trudny, ale równiarka, która przejedzie po takiej drodze, tylko pogorszy sytuację. Zdejmie ubitą warstwę gruntu i odsłoni tę miękką, nasiąkniętą. Kruszywo, które teraz wysypalibyśmy na drogę, pod ciężarem walca po prostu utonie w błocie. Dlatego teraz możemy działać tylko na tych odcinkach dróg, które są względnie suche, a z innych odcinków najpierw trzeba spuścić wodę.

Wystarczy jednak, że nasze drogi odrobinę obeschną, może w tym pomóc wiatr i mróz, a będziemy mogli ruszyć z naprawą w wielu miejscach. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy sprzęt i ludzi. Oprócz sprzyjającej pogody potrzebne nam są też informacje od Państwa, które drogi najpilniej wymagają naprawy. Czekamy na te zgłoszenia pod numerem: tel. 22 789 01 33, kom. 607 300 171 albo mailowo: kierownik@zgk-wiazowna.pl – Jerzy Okliński.

Więcej informacji udzielą Państwu także:

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew, tel. 22 780 64 21, email: zdp@powiat-otwocki.pl

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku, ul. Górna 18, tel. 22 779 24 87, email: rd.otwock@mzdw.pl

Remonty dróg powiatowych za gminne pieniądze

Plany budżetów Gminy Wiązowna i Powiatu Otwockiego jasno pokazują: remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy w zdecydowanie większej części finansowane są z naszego budżetu. Gmina Wiązowna od 3 lat bierze na siebie znaczny ciężar remontowania “powiatówek”, którymi zarządza samorząd powiatowy.

Podobnie będzie w tym roku. Plan budżetowy zakłada, że na remonty dróg powiatowych wydamy z naszej kasy ponad 1 mln 700 tys. zł. Na ten sam cel powiat zamierza przekazać 850 tys. zł. Podobnie było w ostatnich latach. Powiat inwestuje tam, gdzie do remontu lub budowy dołożyć może gmina. Choć stan naszych “powiatówek” długo jeszcze będzie pozostawiał wiele do życzenia, to w ciągu ostatnich 3 lat wydaliśmy na ich remonty łącznie prawie 7 mln zł. Pod tekstem publikujemy informacje o remontach planowanych na 2018 rok i zestawienie wydatków na remonty i budowę dróg powiatowych od 2015 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, tel. 22 780 64 21, email: zdp@powiat-otwocki.pl

Zestawienie pomocy rzeczowych i finansowych dla Powiatu Otwockiego na rok 2018

Zestawienie pomocy rzeczowych i finansowych dla Powiatu Otwockiego na rok 2018.

Zestawienie środków na remonty i budowę dróg powiatowych w latach 2015 – 2018.

Zestawienie środków na remonty i budowę dróg powiatowych w latach 2015 – 2018.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie

Po raz kolejny nasi strażacy odśnieżają większość dróg gminnych, tylko w Zakręcie zadaniem tym zajmie się zewnętrzna firma. Strażacy z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny podzielili się terenem gminy na rejony i każdy z nich odśnieżać będzie inne drogi.

Ta współpraca nam się opłaca, gdyż zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, a dzięki ich doświadczeniu i odpowiedniemu sprzętowi, podobnie jak w ubiegłych latach na pewno poradzą sobie z zadaniem sprawnie i profesjonalnie, a mieszkańcy nie będą długo czekali na odśnieżanie.
Poniżej publikujemy mapę dróg z podziałem na kategorie i informacje o zarządcach dróg odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie. Odśnieżanie naszych gminnych dróg koordynuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33
email: biuro@zgk-wiazowna.pl
www.zgk-wiazowna.pl

W sprawie zimowego utrzymania:
Jerzy Okliński, kom. 607 300 171
Grzegorz Sado, kom. 603 040 225

Droga krajowa nr 17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie Rejon w Garwolinie
ul. Legionów 9, 08-410 Garwolin
tel. 25 682 41 59, 22 682 41 60, kom. 694 484 460
email: zmichalik@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Droga wojewódzka nr 721
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. 22 779 24 87, 779 30 20
email: rd.otwock@mzdw.pl
www.mzdw.pl

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew
tel. 022 780 64 21
email: zdp@powiat-otwocki.pl

Opinia w sprawie budowy S17

Urząd Gminy Wiązowna przygotował opinię dotyczącą ZRID dla budowy drogi S17.  Po wielu rozmowach z naszymi mieszkańcami, emailach i pismach, które od Państwa dostaliśmy, sformułowaliśmy wspólną listę postulatów, których uwzględnienie sprawiłoby, że nowa droga S17 byłaby dla naszych mieszkańców bezpieczniejsza, a infrastruktura wokół drogi zmniejszyłaby uciążliwości. Przygotowane przez urząd postulaty, w myśl obowiązującego prawa, nie muszą być jednak uwzględnione przez inwestora, czyli GDDKiA.

Dostaliśmy ponad 70 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa w gminie!

Wzięliśmy udział w konkursie na projekty, które podnoszą bezpieczeństwo, w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Dofinansowanie przyznano 16 projektom z całej Polski.

Gmina Wiązowna z projektem pn. „Bezpieczne drogi do szkół w Gminie Wiązowna” uplasowała się na 9 miejscu, tym samym otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 994,27 zł. Środki przyznane w ramach dofinansowania zostaną przeznaczone na wykonanie oznakowania na drogach w pobliżu szkół w Wiązownie i Zakręcie, organizację szkoleń i warsztatów dla lokalnych służb bezpieczeństwa oraz organizację aktywnych form spędzania czasu promujących i kształtujących asertywne postawy u dzieci i młodzieży.