Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szukamy pracownika do rozwożenia korespondencji. Nabór do 16 sierpnia

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
 2. rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
 3. drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie: pierwsza umowa na czas określony, pełen etat;
 2. głównie praca w terenie;
 3. praca związana z kontaktem z mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami oraz instytucjami zewnętrznymi;
 4. pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań objętych naborem;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. znajomość topografii gminy;
 5. posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. komunikatywność;
 2. dobra organizacja pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 3. oświadczenie – (druk do pobrania):
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko’
  • zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  • o posiadaniu obywatelstwa,
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach objętych naborem;
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 7. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
  o służbie cywilnej;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga !

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 16.08.2022 r. do godz.12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym – oferta nr 17/2022.

 

Postępowanie konkursowe:

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Urząd Gminy Wiązowna jest pracodawcą równych szans i wszystkie oferty rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Rekrutacja na stanowisko będzie złożona z etapów:

– wstępna, formalna selekcja dokumentów aplikacyjnych,

– rozmowa kwalifikacyjna,

– może być przeprowadzony test sprawdzający wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Oferty odrzucone (niespełniające wymogów formalnych i niezakwalifikowane do grupy 5 najlepszych kandydatów), które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Pozostałe oferty zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 22 512 5 856, iod@wiazowna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 • do 30 dni od zakończenia naboru, jeżeli nie spełniono wymogów formalnych i nie zakwalifikowano kandydata do grupy 5 najlepszych,
 • 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, jeżeli kandydat znajduje się wśród 5 najlepszych wyłonionych kandydatów.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia tej rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl.

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany!

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość topografii gminy;
 • posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
 • rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
 • drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35832,oferta-pracy-nr-62020-na-stanowisko-pracy-w-wydziale-administracyjnym.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl