Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Marter z Dziechcińca. Oferta pracy

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Firma Marter istnieje na rynku od 1996 r. Jest doświadczoną firmą świadczącą usługi w zakresie kompleksowego zaopatrzenia biur i przedsiębiorstw w artykuły i urządzenia biurowe oraz artykuły chemiczne. Jest przedstawicielami wielu krajowych oraz zagranicznych producentów. Firma szuka pracownika.

W związku z rozwojem firma poszukuj osób na stanowisko: pracownik biurowy ze znajomością pakietu MS OFFICE i programu WF-MAG.

Mile widziana znajomość branży artykułów biurowych, tonerów lub artykułów czystościowych.

Oferuj zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rodzinnej firmie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem na adres: biuro@marter.waw.pl z dopiskiem stanowiska, o które Państwo się ubiegają.

Do wysłanej aplikacji należy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ogłoszenie. Firma z Wiązowny szuka pracownika

Firma z Wiązowny poszukuje pracownika do działu sprzedaży na stanowisko Operational Sales.

Obowiązki:

 1. przygotowywanie ofert i dokumentów sprzedażowych,
 2. kontrola przepływu części (stanu magazynowego),
 3. zarządzanie nowymi zamówieniami oraz kontrola punktualności zamówień zrealizowanych,
 4. kontakt z klientem w języku angielskim (nowe zamówienia, rozwiązywanie problemów, informowanie o opóźnieniach),
 5. kontakt z firmami transportowymi,
 6. zarządzanie projektami,
 7. ścisła współpraca ze wszystkimi działami w firmie.

Wymagania:

 1. angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 2. dobra znajomość pakietu Office,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. zdolność do pracy pod presją czasu,
 6. analityczne i kreatywne podejście do pracy,
 7. sumienność,
 8. chęć nauki,
 9. własna inicjatywa,
 10. nie wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, ale byłoby dodatkowym atutem.

Oferuje:

 1. umowa o pracę,
 2. stabilne warunki zatrudnienia,
 3. bogaty pakiet socjalny.

Mile widziane:

 1. znajomość programu SAP,
 2. wykształcenie techniczne,
 3. znajomość rysunku technicznego,
 4. doświadczenie w pracy w logistyce,
 5. znajomość przepisów celnych.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres s.przydatek@merabellows.pl

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany!

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość topografii gminy;
 • posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
 • rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
 • drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35832,oferta-pracy-nr-62020-na-stanowisko-pracy-w-wydziale-administracyjnym.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Poszukujemy pracownika do zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie. Kandydat powinien posiadać m.in.

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 • 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • 2 – letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości powyżej 30.000,00 euro netto.

Pracownik będzie:

 • przygotowywał i przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie (w tym do 30.000,00 euro netto);
 • opracował i kompletował dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywał zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ;
 • prowadził rejestry postępowań i udzielonych zamówień;
 • opracowywał plany i sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/zgk,m,8036,oferty-pracy.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na ul. Boryszewskiej 2, tel. 22 789 01 33.

Jest praca. ZGK szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 3. min. 3-letni staż pracy w administracji samorządowej;
 4. min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
 9. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy; Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o finansach publicznych; Ustawy o ochronie danych osobowych; Kodeks cywilny; Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomości środowiska Microsoft;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie( w tym do 30.000,00 euro netto);
 2. opracowanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Zakładu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 3. czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów;
 4. prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej po wprowadzeniu pełnej elektronizacji zamówień;
 5. monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z działem księgowości wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 6. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.);
 7. prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień;
 8. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 9. archiwizowanie dokumentacji w zakresie kompetencji;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. oświadczenie:

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

2) zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych nie wymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji;

3) posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

5) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Ważne! Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 05 października do godz. 12.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 3/2020″.

Więcej informacji można uzyskać w Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 wew. 101, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Madex zatrudnia. Pracownicy poszukiwani

Zwoje czarnych i biało-zielonych kabli leżą na ziemi poustawiane w kolumny. W tle otwarte drzwi magazynu
Zwoje czarnych i biało-zielonych kabli leżą na ziemi poustawiane w kolumny. W tle otwarte drzwi magazynu

Fabryka Kabli MADEX zatrudni pracowników do obsługi maszyn i urządzeń wytłaczarkowych.

Fabryka oferuje:

 1. stabilne zatrudnienie,
 2. możliwość rozwoju,
 3. przyjazną atmosferę pracy w dobrych warunkach.

CV należy przesyłać na adres: madex@madex.pl

Foto: http://www.madex.pl

Praca szuka człowieka. MEGAL zatrudni pracownika

Dwóch mężczyzn w kasakach montuje białe okno w ścianie domu
Dwóch mężczyzn w kasakach montuje białe okno w ścianie domu

Firma MEGAL – zajmująca się zabezpieczeniem mieszkań, domów oraz wszelkiego rodzaju obiektów – zatrudni pracownika produkcyjno-montażowego do okien i drzwi z ALU i PCV.

Osoba, którą firma chce zatrudnić, musi posiadać prawo jazdy. Mile widziane doświadczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 502 252 153 lub pisząc na e-mail: jar570@wp.pl.

Praca w firmie ARMA. Ochroniarze poszukiwani

ochrona_pixabay_720

Agencja Ochrony Arma, która ma status zakładu pracy chronionej, szuka osób chętnych do pracy w ochronie.

Firma zatrudni pracowników ochrony przy budowie drogi. Zwraca koszty dojazdu do pracy. Wspiera także zatrudnienie osób niepełnosprawnych i stwarza możliwości aktywizacji zawodowej poprzez pracę chronioną.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny do działu rekrutacji tel. 785 510 307 lub do kierowników tel. 785 514 696 i 667 626 177, albo poprzez e-mail: rekrutacja@armakrosno.pl

Pracownik do Wydziału Planowania Przestrzennego poszukiwany

Mapa geodezyjna, a na niej leży kilka zrolowanych map po prawej stronie oraz otwarty czarny laptop
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Trwa nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie opinii architektonicznych i urbanistycznych, zaświadczeń, wypisów
  i wyrysów z planu i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowań w zakresie zadań własnych oraz do opracowań zlecanych jednostkom zewnętrznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • rejestracja graficzna i analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium;
 • prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem dokumentów planistycznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i opinii Rady Gminy Wiązowna w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 15.03.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 4 / 2019.

Wiązowna Kościelna. Pracownik poszukiwany

Gi Group – międzynarodowa agencja pracy i doradztwa personalnego – poszukuje osób do pracy. Ma wakaty na stanowisku pracownik produkcji.

Gi Group prowadzi działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji oraz outsourcingu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570. Aktualnie dla klienta poszukuje pracowników na stanowisko:

Pracownik Produkcji

Miejsce pracy: Wiązowna Kościelna koło Warszawy

Zadania:

 • Załadunek i przygotowywanie mat podłogowych do prania.
 • Kontrola ilości i jakości składowanych mat.
 • Zabezpieczanie mat przed zniszczeniem.
 • Obsługa maszyn i urządzeń oraz dbałość o czystość sprzętu.

Wymagania:

 • Chęć do pracy w systemie zmianowym.
 • Pozytywne nastawienie.
 • Zaangażowanie.
 • Sprawność manualna.
 • Doświadczenie w obsłudze systemu produkcyjnego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową lub umowę zlecenie.
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Pracę w miłym i zgranym zespole.
 • Pracę w nowoczesnym obiekcie w zakładzie w Wiązownie.
 • Odzież ochronną.

Aplikację można przesyłać na adres e-mail: magdalena.dobies@gigroup.com. Można również kontaktować się telefonicznie: 668 281 984 lub aplikować przez link: https://gigrouppl.traffit.com/public/an/550.