bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Pieniądze na pumptrack

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca– radni gminni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono m.in. plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku (specjalny tor dla rowerzystów) w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.Ponadto został zwiększony plan wydatków do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Radni zaakceptowali projekt „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.  Regulamin następnie zostanie przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zwiększono również wysokość pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 87.000 zł tj. do kwoty 470.000 zł na wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w Dziechcińcu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 15 lipca

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca – radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zostanie zwiększony plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Ponadto zostaną zwiększone środki finansowe do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Dodatkowo Radni debatować będą nad „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 15 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

ZGK Wiązowna szuka księgowego. Aplikuj!

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Jeśli jesteś specjalistą w dziedzinie księgowości, masz doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych, zgłoś się! Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego. Dokumenty można składać do 16 lipca.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 7. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych;
 8. posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) to:

 1. co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 2. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: MS Office, Komadres, sprawozdawczy GUS, Besti@;
 3. znajomość zasad, organizacji i funkcjonowania zakładu budżetowego;
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu pełnej rachunkowości i finansów publicznych;
 5. umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, pracy pod presją czasu, pracy w zespole;
 6. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
 7. odporność na stres;
 8. wysoka kultura osobista.

ZGK prosi o aplikowanie osoby zdecydowane, nastawione na długoletnią współpracę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 5/2021” w siedzibie ZGK Wiązowna lub przesłać listem poleconym do 16 lipca do godz. 15.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK).

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl

Gminne inwestycje. Prace w Wiązownie zakończone

Żółta koparka wykopuje ziemię
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wykonuje wiele niezbędnych gminnych inwestycji (Foto: UG Wiązowna)

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace przy budowie odgałęzień sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. W przyszłości ułatwi to planowanie kolejnych drogowych inwestycji.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wod-kan i odgałęzień w ramach budowy ścieżek na terenie gm. Wiązowna” pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie wybudowali 10 odgałęzień wodociągowych oraz sześć kanalizacyjnych w Wiązownie przy ul. Modrzewiowej i ul. Dębowej. Wymienili także trzy kolidujące hydranty nadziemne na podziemne.

Łączna długość wybudowanej infrastruktury wodociągowej wyniosła 125 m, a kanalizacyjnej 32,5 m. Koszt budowy odgałęzień wyniósł 29 979,18 zł. Pozwoliło to na zaoszczędzenie 64 825,16 zł.

Więcej informacji udziela Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 e-mail: zgk@zgk-wiazowna.pl

Zdalne odczyty. Nowy system w naszej gminie

Licznik wody
Stare wodomierze zostaną zastąpione nowoczesnym systemem monitorowania ilości zużywanej wody (Foto: pixabay.com)

Systemy teleinformatyczne zyskują coraz większą popularność niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Nowością jest możliwość stosowania tego typu innowacji do realizacji usług publicznych, w tym w zakresie monitorowania ilości zużywanej wody. Wkrótce taki system będzie działał na terenie naszej gminy. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie niebawem rozpocznie wdrażanie inteligentnego systemu informatycznego zapewniającego rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie danych dotyczących ilości zużywanej wody. 

Dane o zużyciu wody przechowywane będą na serwerze o najwyższych standardach bezpieczeństwa, a dostęp do danych historycznych będzie umożliwiał analizę, ustalanie przyszłego zużycia wody oraz planowanie remontów i rozwoju sieci wodociągowej.  

Wdrożenie systemu umożliwi również wczesne wykrywanie anomalii (wycieków, naruszeń). System będzie identyfikował próby manipulowania wodomierzem oraz awarie na sieci wodociągowej, co pozwoli na zmniejszenie strat wody nawet o kilkanaście procent.  

Inwestycja zapewni redukcję kosztów operacyjnych, automatyzację obsługi i utrzymania sieci oraz pozwoli na przeprowadzenie digitalizacji istniejącej infrastruktury pomiarowej.  

Z uwagi na kompleksowość działań w pierwszej kolejności obsługą zdalnego odczytu zostaną objęte miejscowości: Kąck, Rzakta, Poręby, Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, w których konieczna jest wymiana wyeksploatowanych wodomierzy. W kolejnych latach zasięg systemu będzie rozszerzany i obejmie obszar całej gminy. 

Więcej informacji na ten temat udziela Zakład Gospodarki Komunalnej, tel. 22 789 01 33, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl 

Jest praca. ZGK szuka pracownika

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Obecnie, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, należy zalegalizować jego pracę. (Foto: Fotolia.pl)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ogłasza nabór na samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych w ZGK w Wiązownie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zamówień publicznych;
 3. min. 3-letni staż pracy w administracji samorządowej;
 4. min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
 9. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy; Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawy o finansach publicznych; Ustawy o ochronie danych osobowych; Kodeks cywilny; Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomości środowiska Microsoft;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. zdolności analityczne i organizacyjne;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Zakładzie( w tym do 30.000,00 euro netto);
 2. opracowanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie zapytań ofertowych, protokołów, projektów SIWZ wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu prowadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowywanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nadzór i współpraca ze wszystkimi działami Zakładu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 3. czynności związane ze zwrotem wadium wykonawcom oraz przygotowywanie umów;
 4. prowadzenie zamówień w wersji elektronicznej po wprowadzeniu pełnej elektronizacji zamówień;
 5. monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z działem księgowości wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 6. bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, informacji, odpowiedzi itp.);
 7. prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień;
 8. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 9. archiwizowanie dokumentacji w zakresie kompetencji;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. oświadczenie:

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

2) zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych nie wymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji;

3) posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

5) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach objętych naborem;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 4. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Ważne! Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, w terminie do dnia 05 października do godz. 12.00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05 – 462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2 (decyduje data wpływu do ZGK), z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie – oferta nr 3/2020″.

Więcej informacji można uzyskać w Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 wew. 101, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

Zimowe utrzymanie dróg. Mapa odśnieżania

Strażacy z OSP odśnieżają gminną drogę
Nasi strażacy już od kilku lat odśnieżają gminne drogi (Foto: OSP)

Od 2015 r. jednostki ochotniczej straży pożarnej są odpowiedzialne za odśnieżanie większości dróg gminnych. Jedynie w Zakręcie zadanie to powierzono firmie zewnętrznej. Strażacy z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny podzielili się terenem gminy i obsługują wyznaczone im rejony.

Strażacy mają odpowiedni sprzęt. W zeszłym roku zakupiliśmy dla OSP Malcanów i OSP Glinianka nowe pługi do odśnieżania. Na ten cel wydaliśmy 61 229,40 zł. Dzięki współpracy z OSP zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, a dzięki ich doświadczeniu i odpowiedniemu sprzętowi, podobnie jak w ubiegłych latach, na pewno poradzą sobie z zadaniem sprawnie i profesjonalnie, a mieszkańcy nie będą długo czekali na odśnieżanie.

Przekazujemy Państwu mapę dróg z podziałem na kategorie i informacje o zarządcach dróg odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie. Odśnieżanie naszych gminnych dróg koordynuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie (ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna), tel. 22 789 01 33, Jerzy Okliński, kom. 607 300 171 lub Grzegorz Sado, kom. 603 040 225, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie – rejon I

Boryszew, ulice: dr. gminna 270820W.

Duchnów, ulice: Bosmańska, Dłuska, dr. wewn. (dz. 527/3), Księżycowa, Kwitnącej Jabłoni, Lawendowa, Pogodna , Spacerowa iWiosenna.

Emów, ulice: Jasna, Mlądzka, Nadwiślańczyków, Runa Leśnego i Sosnowa

Góraszka, ulice: Dębowa, dr. wewn. (dz. 57/13, 58/2), Flory, Kaczeńców, Krótka, Liliowa, Wrzosów i Zielona.

Izabela, ulice: Dębów, Miłego Dnia i Przyleśna.

Majdan, ulice: Al. gen. Grota Roweckiego, Klubowa, Krajobrazowa, Kwitnącej Wiśni, Piękna, Równa, Słoneczna, Starej Gruszy, Turkusowa, Wesoła, Willowa i Zagórska.

Michałówek, ulice: dr. gminna 270822W i ul. Tajemnicza.

Wiązowna Gminna, ulice: Bażantowa, Brzozowa, Dworkowa, dz. 305, 505, 306 (wokół Centrum), Firletki, Gołębia, Klonowa, Leśna, Ogrodowa, Osiedle Parkowe, Osiedle XXX-lecia, Parkingowa, Parkowa, pętla ZTM, Polna, Romana Dmowskiego, Szkolna i Tymotki.

Wiązowna Kościelna, ulice: Aleja Kwiatów Polskich, Chabrowa, Dębowa, Duchnowska, Jesionowa, Konwalii, Kwiatowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Niezapominajki, Rezedowa, Sportowa, Stokrotki i Żabia.

Stefanówka, ulice: Krucza, Pliszki i Złota.

Zagórze, ulice: Zagórska.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance – rejon II

Bolesławów, ulice: Bażantów, Młynarska i Dz.nr 39/7.

Czarnówka, ulice: Akacjowa, Brzozy, Górna, Graniczna, Kaliny, Lawendowa, Różana, Szkolna, Topoli i Wspaniała.

Glinianka, ulice: Dobra, Górna, Kościelna, Marzeń, Napoleońska 2A-2G, Partyzantów, Plut. M., Protasewicza, Podzamcze, Pogodna, Poprzeczna, Promienna, Sosnowa, Wawrzyniecka, Wrzosowa, Zacisze i Zamkowa.

Kopki, ulice: Trakt Napoleoński, Nad Świdrem, Młyńska i Mostowa.

Kruszówiec, ulice: dr. wewn. (dz. 447 i 504).

Lipowo, ulice: Cedrowa, dr. wewn. SUW Lipowo, Niezapominajki, Radosna, Ułańska, Wierzbowa i  Wypoczynkowa.

Poręby, ulice: dr. gminna 270835W, dr. gminna 270836W, dr. wewn. (dz. 11), dr. wewn. (dz. 401, 404) i dr. wewn. (dz. 94).

Rzakta, ulice: Borkowa, Dobrzyniecka, Górska, Graniczna, Jagodowa, Mokra, Południowa, Popławska, Pólko, Północna, Przemysłowa, Rolnicza, Sarnia, Sołecka i Wiejska.

Wola Ducka, ulice: Brzozowa, Działkowa, Różyce, Spacerowa, Sadowa, Sportowa, Wczasowa, Wiosenna i Zdrojowa.

Wola Karczewska, ulice: Choiny, Ogrodów, pętla ZTM, Rutki i Rzeki.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie – rejon III

Duchnów, ulice: Nizinna, Pęclińska i Sasanki.

Dziechciniec, ulice: Bukowa, Kamiennej Górki, Miodowa, Piaskowa, Ziołowa i Topolowa.

Kąck, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bursztynowa, Leśna, Łąkowa, Majowa, pętla autobusowa i Świerkowa.

Kopki, ulice: Jeździecka, Nad Świdrem, Trakt Napoleoński i Słoneczna.

Malcanów, ulice: Akacjowa, Graniczna, Jeździecka, Kamienna, Kotliny, Leśnej Polany, Letnia, Podleśna, Sielska, Szyszkowa i Żwirowa.

Pęclin, ulice: Gościniec, Krasna, Letniskowa, pętla ZTM, Wierzbowa, Zaciszna, Zamkowa i Źródlana.

Radiówek, ulice: dr. gminna 270847W.

Wiązowna Kościelna, ulice: Irysowa, Kwiatowa, Malwy, Płachta, Projektowana, Rumiankowa, Sadowa, Sarnia, Słoneczna, Spokojna, Świerkowa, Turystyczna.

Żanęcin, ulice: Akacji, Biesiadna, Cicha, Czeremchowa, Gościniec i Olszowa.

 

Firma zewnętrzna – rejon IV Zakręt

Zakręt, ulice: Błękitna, Ciekawa, Cisowa, Dębowa, Długa, Dobra, Górna, Jana Pawła II, Kościelna, Kręta, Księdza Iwaniuka, Lawendowa, Malownicza, Miła, Na Skraju, Nowa, Piękna, Polna, Podgórna, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa i Wąska.

 

Droga krajowa nr 17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie, ul. Legionów 9, tel. 25 682 41 59, kom. 694 484 460, e-mail: zmichalik@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

 

Droga wojewódzka nr 721

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock,Piaseczno z/s w Otwocku, ul. Górna 18, tel. 22 779 24 87, e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

Dane kontaktowe w sprawie zimowego utrzymania: tel. 22 779 30 20, 22 779 30 29, www.mzdw.pl

 

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew, tel. 22 780 64 21, email: zdp@powiat-otwocki.pl

2701W Zakręt-Michałówek-Duchnów

2702W Izabela-Nowy Konik

2703W Góraszka-Boryszew

2704W Boryszew-Michałówek

2705W Wiązowna-Kąck

2706W Glinianka-Poręby-Górki

2707W Duchnów-Kąck-Wielgolas Duchnowski

2708W Dziechciniec-Pęclin-Kąck

2709W Żanęcin-Malcanów-Glinianka-Bolesławów-Grębiszew

2710W Glinianka-Wola Karczewska-Teofilów-Świerk

2711W Czarnówka-Rzakta-Józefów

2712W Wola Karczewska-Kruszówiec

2713W Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska

2727W Wiązowna (dawny przebieg drogi Warszawa-Lublin)

2731W Wiązowna-Falenica

Ograniczenia w poborze wody. Od 14 czerwca

Srebrny kran, z którego leje się woda do umywalki
Woda w naszych kranach jest doskonałej jakości. można ją pić bez przegotowania (Foto: pixabay.com)

Z powodu wysokich temperatur na terenie gminy konieczne jest wprowadzenie ograniczenia w dostawach wody oraz zakaz używania tej z wodociągu w celach innych niż bytowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie informuje, że z dniem 14 czerwca wchodzi w życie zakaz używania wody z wodociągów w gospodarstwach domowych do celów innych niż bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów, oczek wodnych i stawów, mycia samochodów w godzinach od 17.00 do 22.00.

Naruszenie zakazu uznaje się jako nielegalny pobór wody. Do kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia upoważnieni są pracownicy naszego ZGK. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel.: 22 789 01 33 lub  22 789 06 95, e-mail: kierownik-wodkan@zgk-wiazowna.pl.

2 maja. Urząd będzie nieczynny

Urząd Gminy Wiązowna. Wejście główne
Wejście główne do Urzędu Gminy Wiązowna jest od strony ul. Lubelskiej (Foto: UG Wiązowna)

Szanowni Państwo,

informujemy, że 2 maja (czwartek) Urząd Gminy Wiązowna oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie będą nieczynne.

Nasi urzędnicy ten dzień odpracowali w sobotę 6 kwietnia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć wodociągowa w Góraszce. Powstał kolejny odcinek

Plastikowe rury w kolorze brązowym ułożone jedna na drugiej
99,2% gospodarstw domowych w naszej gminie ma podłączenie do bieżącej wody (Foto: pixabay.com)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zrealizował kolejną inwestycję. Zakończono budowę sieci wodociągowej w Góraszce w ul. Kaczeńców. Pierwszy etap o długości około 1260 mb. powstał w grudniu 2018 r.

W ramach umowy z wykonawcą wybudowano brakującą sieć wodociągową o długości ok. 330 mb. Przedsięwzięcie kosztowało niespełna 80 tys. zł. Budowa sieci wodociągowej została sfinansowana z budżetu Gminy Wiązowna oraz przy udziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej, którzy dołożyli 18 tys. zł.

Po długim czasie oczekiwania i corocznych problemach z brakiem wody w studniach w okresie letnim mieszkańcy Góraszki przy ul. Kaczeńców nareszcie będą mogli podłączyć swoje posesje do sieci i korzystać z najlepszej jakości wody pochodzącej z wodociągu gminnego.

Więcej informacji o zasadach przyłączenia się do sieci wodociągowej udziela Joanna Mlącka – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, tel. 22 789 01 33 wew. 106, e-mail: inwestycje@zgk-wiazowna.pl.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Joanna Mlącka