bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Powstanie sołectwo w Emowie

Sesja Rady Gminy Wiązowna 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 22 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz zdecydowano o utworzeniu nowej jednostki pomocniczej – Sołectwa Emów.

Podczas sesji Rada zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 941 289,42 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2024 rok nowego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej boiska w Duchnowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik”.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2024 roku. W związku z planowanym deficytem w budżecie Gminy Wiązowna w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 680 000,00 zł i z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 5 320 000,00 zł występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w celu zabezpieczenia środków. Dla zmniejszenia rocznych obciążeń budżetu spłatami rat kapitałowych przyjęto dłuższy okres spłaty tj. lata 2025 – 2034.

Na sesji Radni zdecydowali także o wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna oraz o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wschodni”.

Rada zajęła się również ustaleniem trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania, a także zdecydowała o przystąpieniu Gminy Wiązowna do realizacji projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Specjalnego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W projektach będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół w Malcanowie i Gliniance, a zakres dofinansowania będzie dotyczyć zajęć dodatkowych oraz doposażenie szkół.

Następnie radni ustalili przebieg drogi gminnej nr 270820W, co uporządkuje jej stan prawny i faktyczny. Nowy przebieg drogi gminnej nr 270820W połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce (ul. Przelotową) z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie (ul. Wilczą).

Kolejne projekty uchwał dotyczyły nadania nazwy „Peonii” ulicy w Boryszewie oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zakręcie, Pęclinie, Malcanowie, Wiązownie Gminnej oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się z wnioskiem złożonym przez dotychczasowego najemcę lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Napoleońskiej 44 w Gliniance, który zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy najmu. Zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą, zapewni ciągłość świadczenia usług fryzjersko – kosmetycznych na rzecz mieszkańców gminy.

Rada zdecydowała o przyjęciu zmian w Regulaminie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna oraz w Statucie Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance.

Na koniec przyjęto uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowej jednostki pomocniczej – Osiedla Emów, w zamian którego powstało Sołectwo Emów oraz przyjęto jego Statut.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 21 maja

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa prowadzący obrady I Uroczystej Sesji Rady Gminy Wiązowna
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa prowadzący obrady Sesji Rady Gminy Wiązowna (foto: Marcin Kloch)

Już 21 maja odbędzie się druga Sesja Rady Gminy Wiązowna kadencji 2024 - 2029, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 941 289,42 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2024 rok nowego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej boiska w Duchnowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik”.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2024 roku. W związku z planowanym deficytem w budżecie Gminy Wiązowna w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 680 000,00 zł i z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 5 320 000,00 zł występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w celu zabezpieczenia środków. Dla zmniejszenia rocznych obciążeń budżetu spłatami rat kapitałowych przyjęto dłuższy okres spłaty tj. lata 2025 – 2034.

Na sesji Radni zdecydują także o wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna oraz o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wschodni”.

Rada zajmie się ustaleniem trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania, a także zdecyduje o przystąpieniu Gminy Wiązowna do realizacji projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Specjalnego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W projektach będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół w Malcanowie i Gliniance, a zakres dofinansowania będzie dotyczyć zajęć dodatkowych oraz doposażenie szkół.

Następnie radni ustalą przebieg drogi gminnej nr 270820W, co uporządkuje jej stan prawny i faktyczny. Nowy przebieg drogi gminnej nr 270820W połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce (ul. Przelotową) z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie (ul. Wilczą).

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć nadania nazwy „Peonii” ulicy w Boryszewie oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zakręcie, Pęclinie, Malcanowie, Wiązownie Gminnej oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się z wnioskiem złożonym przez dotychczasowego najemcę lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Napoleońskiej 44 w Gliniance, który zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy najmu. Zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą, zapewni ciągłość świadczenia usług fryzjersko – kosmetycznych na rzecz mieszkańców gminy.

Na koniec Rada zdecyduje o przyjęciu zmian w Regulaminie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna oraz w Statucie Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 21 maja o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

I uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 7 maja w Duchnowskim Domu Kultury. Ślubowania złożyli Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz członkowie Rady Gminy Wiązowna. Przewodniczącym ponownie wybrano Andrzeja Cholewę, a jego zastępcą została Bogumiła Majewska.

Sesja była niezwykle uroczysta. Ślubowanie składali wójt Janusz Budny i radni: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Piotr Czubarowicz, Marzena Dach, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Irena Nowak, Maciej Pomorski, Leszek Sobota oraz Marcin Wojnowski. Radni ślubowali, że będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Natomiast wójt złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Obejmując urząd Wójta Gminy Wiązowna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny senior Stanisław Bogucki. W wyborach tajnych, jak nakazuje ustawa, radni na przewodniczącego rady wybrali Andrzeja Cholewę, a na wiceprzewodniczącą rady Bogumiłę Majewską.

Powołane zostały również komisje rady. Obligatoryjne to:

 1. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca Marzena Dach i członkowie: Robert Dąbrowski, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Agnieszka Mikulska, Leszek Sobota.
 2. Komisja Skarg, Petycji i Wniosków w składzie: przewodniczący Robert Dąbrowski i członkowie: Piotr Czubarowicz, Anna Lech, Maciej Pomorski, Leszek Sobota, Marcin Wojnowski.

W pozostałych komisjach zasiądą:

 1. w Komisji Budżetu i Rozwoju: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Anna Lech, Agnieszka Mikulska, Leszek Sobota, Marcin Wojnowski;
 2. w Komisji Infrastruktury: Stanisław Bogucki, Piotr Czubarowicz, Marzena Dach, Wioleta Deczewska, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Bogumiła Majewska, Irena Nowak;
 3. w Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji jako: Andrzej Cholewa, Wioleta Deczewska, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Irena Nowak, Maciej Pomorski.

Radni wspólnie będą decydować o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. O współpracy zapewniali także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

Kolejna sesja planowana jest na 21 maja w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Na pytania dotyczące pracy Rady Gminy Wiązowna oraz jej uchwał odpowiada Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnia sesja Rady

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Radni gminni spotkali się po raz ostatni w obecnej kadencji - 18 kwietnia podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność omówienia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W związku z przebiegiem granic parku na terenie gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna miała prawo do wniesienia uwag do projektu. Radni zdecydowali o uzgodnieniu przedstawionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mimo, że zaproponowany zapis nie odpowiada w pełni dotychczasowym staraniom gminy (tj. dopuszczenia lokalizacji zabudowy w pasie powyżej 50 m bez dodatkowych warunków), to w obecnym stanie prawnym jest jedynym rozwiązaniem kompromisowym.

Z informacji przekazanych Radzie Gminy Wiązowna przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 18.04.2024 r. wynikło, że podjęto próbę zmniejszenia obowiązującej strefy zakazów ze 100 m na 50 m, jednak propozycja ta nie została uzgodniona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podczas sesji Radni zajęli się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W związku z otrzymanymi dotacjami, plan dochodów został zwiększony o kwoty:

 • 160 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. nr ew. 25 w Kącku”;
 • 180 000,00 zł na zadanie „Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła”;
 • 69 993,00 zł na budowę skateparku i obiektów małej architektury na Placu Centrum w Wiązownie;
 • 90 000,00 zł na przeprowadzenie prac remontowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej Izby Regionalnej w Gliniance.

Rada omówiła również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego działek w Woli Karczewskiej. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję przekazania przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.

Na koniec Radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. W związku z uwagami od Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego, projekt został ponownie poddany analizie Rady.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 18 kwietnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 18 kwietnia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność omówienia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącego uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W związku z przebiegiem granic parku na terenie gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna ma prawo do wniesienia uwag do projektu.

Podczas sesji Radni zajmą się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W związku z otrzymanymi dotacjami, plan dochodów zostanie zwiększony o kwoty:

– 160 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. nr ew. 25 w Kącku”;

– 180 000,00 zł na zadanie „Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła”;

– 69 993,00 zł na budowę skateparku i obiektów małej architektury na Placu Centrum w Wiązownie;

– 90 000,00 zł na przeprowadzenie prac remontowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej Izby Regionalnej w Gliniance.

Rada omówi również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego działek w Woli Karczewskiej. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję przekazania przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.

Na koniec Radni zdecydują o przyjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. W związku z uwagami od Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego, projekt został ponownie poddany analizie Rady.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 18 kwietnia o godz. 17:30 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy wybrali swoich reprezentantów i wójta

Wybory samorządowe 2024 odbyły się 7 kwietnia
Wybory samorządowe 2024 odbyły się 7 kwietnia (Foto: Adobe Stock)

Nasi mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli oraz włodarza gminy. Po raz trzeci urzędujący wójt uzyskał reelekcję w powszechnym głosowaniu. Janusza Budnego poparło ponad 78% biorących udział w wyborach samorządowych. W Radzie Gminy Wiązowna ponownie zasiądzie 11 radnych poprzedniej kadencji oraz czterech nowych przedstawicieli. Obecna kadencja samorządu potrwa 5 lat.

Ogólna frekwencja na Mazowszu to 57,15%, a w całym Powiecie Otwockim to 61,25%. W naszej gminie głosy oddało 6 731 na 10 789 osób uprawnionych do głosowania. Ogólna frekwencja to 62,37%. Najwyższa była w Kącku – 69,72%, zaś najniższa w Bolesławowie, Czarnówce i Kruszówcu – 49,46%. W Powiecie Otwocki, jeśli chodzi o frekwencję, wyprzedziły nas Gmina Kołbiel – 64,13% i Gmina Karczew – 64,10%.

W wyborach na Wójta Gminy Wiązowna zdecydowaną większością głosów wygrał Janusz Budny, który uzyskał 78,86% (5130) wszystkich oddanych głosów. Jego kontrkandydatka Renata Falińska zaś zyskała 21,14% (1375) głosów.

W Radzie Gminy Wiązowna w kadencji 2024-2029 zasiądą, reprezentując:

 

 1. Malcanów, Kopki i Lipowo – Stanisław Bogucki 51,91% (312); 
 2. Izabelę i Michałówek – Andrzej Cholewa 62,46% (183); 
 3. Emów i Radiówek – Piotr Czubarowicz 36,01% (112); 
 4. Majdan – Marzena Dach 65,44% (248); 
 5. Góraszkę i Stefanówkę – Robert Dąbrowski 56,59% (232); 
 6. Bolesławów, Czarnówkę, Kruszówiec, Rzaktę – Wioleta Deczewska 79,17% (323); 
 7. Zakręt – Jacek Kardas 83,69% (503); 
 8. Wiązownę Gminną i Osiedle Parkowe – Mariola Kublik 75,33% (394); 
 9. Dziechciniec, Żanęcin i Rudkę – Anna Lech 42,40% (184); 
 10. Wiązownę Kościelną – Bogumiła Majewska 76,06% (251); 
 11. Wolę Ducką i Wolę Karczewską – Agnieszka Mikulska 88,40% (343); 
 12. Gliniankę I, Gliniankę II, Poręby – Irena Nowak 51,70% (259); 
 13. Wiązownę Kościelną – Maciej Pomorski jako najmłodszy radny 69,64% (289); 
 14. Boryszew i Duchnów – Leszek Sobota 71,51% (374); 
 15. Kąck i Pęclin – Marcin Wojnowski 54,20% (245). 

Z KWW Janusz W. Budny do rady wejdzie 14 osób, a z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – jedna. Wójt Gminy Wiązowna będzie sprawował swoją funkcję (podobnie jak radni) po złożeniu ślubowania na sesji, zwołanej przez komisarza wyborczego.

Pełne zestawienie danych można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Koniec VIII kadencji Rady

Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Wiązowna w tej kadencji. W porządku obrad nie zabrakło miejsca na podsumowanie działalności organów gminy oraz wzajemnych podziękowań za rzetelną i pełną zaangażowania pracę. Wręczono podziękowania, a także uhonorowano dawców krwi działających pod szyldem Oddziału Mundurowego utworzonego przy OSP Glinianka.

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa wraz z Wójtem Gminy Wiązowna Januszem Budnym wręczyli podziękowanie na ręce Zenona Kwiatkowskiego, wieloletniego działacza, dzięki któremu dotychczasowa organizacja Półmaratonu Wiązowskiego pozostawała na wysokim poziomie. Natomiast za zasługi na rzecz rozwoju sportu w gminie, tytułem „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” wyróżniono Krzysztofa Sadkowskiego, który od lat aktywizował społeczeństwo oraz wspomagał gminę przy organizacji Półmaratonu Wiązowskiego. Ponowie, świadcząc swoją pomoc, są współodpowiedzialni za osiągnięty sukces imprezy. Dziękujemy!

Następnie uhonorowano członków Oddziału Klubu HDK Legion brązowym medalem „Serce Legionu” za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa. Magdalena Gniadek, Waldemar Chrościcki oraz Zbigniew Mnich systematycznie i bezwarunkowo oddają krew w akcjach zorganizowanych przez HDK Legion, OSP Glinianka oraz w razie pilnej potrzeby. W drugiej kolejności druh Artur Gniadek podziękował Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi Budnemu oraz Sekretarz Gminy Wiązowna Annie Rosłaniec za wspieranie działalności Oddziału Klubu HDK Legion przy OSP w Gliniance wręczając pamiątkowe tabliczki z wyrazami uznania. Gratulujemy!

Po zakończonej uroczystej części sesji, Rada przeszła do rozpatrzenia projektów uchwał. Na początku zdecydowała o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance, który od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. był finansowany oraz funkcjonował w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W związku z zakończeniem projektu, finansowanie żłobka przeszło do zobowiązań gminy.

Następnie Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z podjętą przez Radę Gminy Dębe Wielkie uchwałą w sprawie udzielenia Gminie Wiązowna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 137 760,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem procesów niezbędnych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych oraz w Dziennym Domu „Senior+” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Radni zdecydowali również o przyjęciu projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2024 r. oraz zajęli się projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2024 roku.

Kolejne projekty uchwały dotyczyły nadania nazwy „Cykady” ulicy w Izabeli oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Pęclinie, Kącku oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 65.XXXIV.2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r.  Zmiana w dotychczas obowiązującej uchwale jest konsekwencją przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance polegającego na likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Napoleońskiej 53 A. Od dnia 1 września 2024 r. szkoła będzie funkcjonować w jednym budynku przy ul. Napoleońskiej 1. Nic nie zmienia się w kwestii granic obwodów ani miejscowości wchodzących do obwodu wspomnianej szkoły.

Na koniec Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Celem Programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Jest to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

LXXVIII Sesja Rady Gminy Wiązowna zwieńczona została uroczystą chwilą podziękowań za minioną kadencję. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa podziękowali radnym mijającej kadencji za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Wiązowna, dzięki której w większości możliwe było zrealizowanie założonych przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 marca

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Już 26 marca odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z podjętą przez Radę Gminy Dębe Wielkie uchwałą w sprawie udzielenia Gminie Wiązowna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa drogi na działce nr 1 w Porębach”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 137 760,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem procesów niezbędnych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wiązowna, Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Wspólnych oraz w Dziennym Domu „Senior+” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Następnie Radni zdecydują o przyjęciu projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2024 r. oraz zajmą się projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2024 roku.

Kolejne projekty uchwały będą dotyczyć nadania nazwy „Cykady” ulicy w Izabeli oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Pęclinie, Kącku oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 65.XXXIV.2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r.  Zmiana w dotychczas obowiązującej uchwale jest konsekwencją przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance polegającego na likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Napoleońskiej 53 A. Od dnia 1 września 2024 r. szkoła będzie funkcjonować w jednym budynku przy ul. Napoleońskiej 1. Nic nie zmienia się w kwestii granic obwodów ani miejscowości wchodzących do obwodu wspomnianej szkoły.

Na koniec Radni zdecydują o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Celem Programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Jest to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 26 marca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Podczas lutowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”.

Na początku sesji Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzymała również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydowali o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rodzaju składowanych odpadów oraz formy ich przetwarzania, Rada zdecydowała o zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówiła także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej oraz będą świadczone przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydowali o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 lutego

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przy stołach siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie godło Polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna. (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 lutego odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 226 730,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej”.

Gmina Wiązowna otrzyma również 290 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, w tym 200 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Góraszce oraz 90 000,00 zł na zagospodarowanie działek przy świetlicach w Bolesławowie, Duchnowie, Boryszewie oraz w Pęclinie, a także na wyposażenie świetlicy w Gliniance.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2024” z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w garażu bojowym OSP Malcanów.

Następnie Radni zdecydują o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich”, a także o zmianie miejscowych planów pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza”, „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II” oraz „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”. Zaproponowane zmiany pozwolą na zapewnienie dalszego efektywnego i ekonomicznego rozwoju funkcji usługowych, przemysłowych i magazynowych poprzez doprecyzowanie zagadnień związanych z powstawaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w szczególności promieniowania słonecznego.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej oraz Wiązownie Gminnej. Radni zajmą się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Dziewanny” w Gliniance oraz „Azaliowa” na obszarze Czarnówki i Bolesławowa.

Na sesji Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Przyjęcie uchwały sfinalizuje proces przekształcania szkoły w Gliniance poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53A i wskazanie jednej lokalizacji do ich prowadzenia w budynku przy ul. Napoleońskiej 1.

Rada omówi także projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi sąsiedzkie, które są nową formą świadczenia pomocy społecznej przez osoby blisko mieszkające. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na koniec Radni zdecydują o przystąpieniu gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 lutego o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.