bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Powstanie sołectwo w Emowie

Sesja Rady Gminy Wiązowna 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 22 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz zdecydowano o utworzeniu nowej jednostki pomocniczej – Sołectwa Emów.

Podczas sesji Rada zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 941 289,42 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2024 rok nowego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej boiska w Duchnowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik”.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2024 roku. W związku z planowanym deficytem w budżecie Gminy Wiązowna w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 680 000,00 zł i z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 5 320 000,00 zł występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w celu zabezpieczenia środków. Dla zmniejszenia rocznych obciążeń budżetu spłatami rat kapitałowych przyjęto dłuższy okres spłaty tj. lata 2025 – 2034.

Na sesji Radni zdecydowali także o wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna oraz o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wschodni”.

Rada zajęła się również ustaleniem trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania, a także zdecydowała o przystąpieniu Gminy Wiązowna do realizacji projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Specjalnego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W projektach będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół w Malcanowie i Gliniance, a zakres dofinansowania będzie dotyczyć zajęć dodatkowych oraz doposażenie szkół.

Następnie radni ustalili przebieg drogi gminnej nr 270820W, co uporządkuje jej stan prawny i faktyczny. Nowy przebieg drogi gminnej nr 270820W połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce (ul. Przelotową) z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie (ul. Wilczą).

Kolejne projekty uchwał dotyczyły nadania nazwy „Peonii” ulicy w Boryszewie oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zakręcie, Pęclinie, Malcanowie, Wiązownie Gminnej oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się z wnioskiem złożonym przez dotychczasowego najemcę lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Napoleońskiej 44 w Gliniance, który zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy najmu. Zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą, zapewni ciągłość świadczenia usług fryzjersko – kosmetycznych na rzecz mieszkańców gminy.

Rada zdecydowała o przyjęciu zmian w Regulaminie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna oraz w Statucie Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance.

Na koniec przyjęto uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowej jednostki pomocniczej – Osiedla Emów, w zamian którego powstało Sołectwo Emów oraz przyjęto jego Statut.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 21 maja

Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa prowadzący obrady I Uroczystej Sesji Rady Gminy Wiązowna
Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa prowadzący obrady Sesji Rady Gminy Wiązowna (foto: Marcin Kloch)

Już 21 maja odbędzie się druga Sesja Rady Gminy Wiązowna kadencji 2024 - 2029, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji Rada zajmie się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 941 289,42 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2024 rok nowego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik w m. Duchnów, gm. Wiązowna” w związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowej boiska w Duchnowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik”.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2024 roku. W związku z planowanym deficytem w budżecie Gminy Wiązowna w 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 680 000,00 zł i z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 5 320 000,00 zł występuje konieczność zaciągnięcia kredytu w celu zabezpieczenia środków. Dla zmniejszenia rocznych obciążeń budżetu spłatami rat kapitałowych przyjęto dłuższy okres spłaty tj. lata 2025 – 2034.

Na sesji Radni zdecydują także o wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna oraz o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wschodni”.

Rada zajmie się ustaleniem trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania, a także zdecyduje o przystąpieniu Gminy Wiązowna do realizacji projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Specjalnego + w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W projektach będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół w Malcanowie i Gliniance, a zakres dofinansowania będzie dotyczyć zajęć dodatkowych oraz doposażenie szkół.

Następnie radni ustalą przebieg drogi gminnej nr 270820W, co uporządkuje jej stan prawny i faktyczny. Nowy przebieg drogi gminnej nr 270820W połączy drogę serwisową trasy S17 w Góraszce (ul. Przelotową) z drogą wojewódzką nr 721 w Boryszewie (ul. Wilczą).

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć nadania nazwy „Peonii” ulicy w Boryszewie oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zakręcie, Pęclinie, Malcanowie, Wiązownie Gminnej oraz w Woli Karczewskiej.

Na sesji radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się z wnioskiem złożonym przez dotychczasowego najemcę lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Napoleońskiej 44 w Gliniance, który zwrócił się o zawarcie kolejnej umowy najmu. Zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą, zapewni ciągłość świadczenia usług fryzjersko – kosmetycznych na rzecz mieszkańców gminy.

Na koniec Rada zdecyduje o przyjęciu zmian w Regulaminie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna oraz w Statucie Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 21 maja o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

I uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 7 maja w Duchnowskim Domu Kultury. Ślubowania złożyli Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz członkowie Rady Gminy Wiązowna. Przewodniczącym ponownie wybrano Andrzeja Cholewę, a jego zastępcą została Bogumiła Majewska.

Sesja była niezwykle uroczysta. Ślubowanie składali wójt Janusz Budny i radni: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Piotr Czubarowicz, Marzena Dach, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Irena Nowak, Maciej Pomorski, Leszek Sobota oraz Marcin Wojnowski. Radni ślubowali, że będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Natomiast wójt złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Obejmując urząd Wójta Gminy Wiązowna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny senior Stanisław Bogucki. W wyborach tajnych, jak nakazuje ustawa, radni na przewodniczącego rady wybrali Andrzeja Cholewę, a na wiceprzewodniczącą rady Bogumiłę Majewską.

Powołane zostały również komisje rady. Obligatoryjne to:

 1. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca Marzena Dach i członkowie: Robert Dąbrowski, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Agnieszka Mikulska, Leszek Sobota.
 2. Komisja Skarg, Petycji i Wniosków w składzie: przewodniczący Robert Dąbrowski i członkowie: Piotr Czubarowicz, Anna Lech, Maciej Pomorski, Leszek Sobota, Marcin Wojnowski.

W pozostałych komisjach zasiądą:

 1. w Komisji Budżetu i Rozwoju: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Anna Lech, Agnieszka Mikulska, Leszek Sobota, Marcin Wojnowski;
 2. w Komisji Infrastruktury: Stanisław Bogucki, Piotr Czubarowicz, Marzena Dach, Wioleta Deczewska, Jacek Kardas, Mariola Kublik, Bogumiła Majewska, Irena Nowak;
 3. w Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji jako: Andrzej Cholewa, Wioleta Deczewska, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Irena Nowak, Maciej Pomorski.

Radni wspólnie będą decydować o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. O współpracy zapewniali także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

Kolejna sesja planowana jest na 21 maja w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Na pytania dotyczące pracy Rady Gminy Wiązowna oraz jej uchwał odpowiada Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy wybrali swoich reprezentantów i wójta

Wybory samorządowe 2024 odbyły się 7 kwietnia
Wybory samorządowe 2024 odbyły się 7 kwietnia (Foto: Adobe Stock)

Nasi mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli oraz włodarza gminy. Po raz trzeci urzędujący wójt uzyskał reelekcję w powszechnym głosowaniu. Janusza Budnego poparło ponad 78% biorących udział w wyborach samorządowych. W Radzie Gminy Wiązowna ponownie zasiądzie 11 radnych poprzedniej kadencji oraz czterech nowych przedstawicieli. Obecna kadencja samorządu potrwa 5 lat.

Ogólna frekwencja na Mazowszu to 57,15%, a w całym Powiecie Otwockim to 61,25%. W naszej gminie głosy oddało 6 731 na 10 789 osób uprawnionych do głosowania. Ogólna frekwencja to 62,37%. Najwyższa była w Kącku – 69,72%, zaś najniższa w Bolesławowie, Czarnówce i Kruszówcu – 49,46%. W Powiecie Otwocki, jeśli chodzi o frekwencję, wyprzedziły nas Gmina Kołbiel – 64,13% i Gmina Karczew – 64,10%.

W wyborach na Wójta Gminy Wiązowna zdecydowaną większością głosów wygrał Janusz Budny, który uzyskał 78,86% (5130) wszystkich oddanych głosów. Jego kontrkandydatka Renata Falińska zaś zyskała 21,14% (1375) głosów.

W Radzie Gminy Wiązowna w kadencji 2024-2029 zasiądą, reprezentując:

 

 1. Malcanów, Kopki i Lipowo – Stanisław Bogucki 51,91% (312); 
 2. Izabelę i Michałówek – Andrzej Cholewa 62,46% (183); 
 3. Emów i Radiówek – Piotr Czubarowicz 36,01% (112); 
 4. Majdan – Marzena Dach 65,44% (248); 
 5. Góraszkę i Stefanówkę – Robert Dąbrowski 56,59% (232); 
 6. Bolesławów, Czarnówkę, Kruszówiec, Rzaktę – Wioleta Deczewska 79,17% (323); 
 7. Zakręt – Jacek Kardas 83,69% (503); 
 8. Wiązownę Gminną i Osiedle Parkowe – Mariola Kublik 75,33% (394); 
 9. Dziechciniec, Żanęcin i Rudkę – Anna Lech 42,40% (184); 
 10. Wiązownę Kościelną – Bogumiła Majewska 76,06% (251); 
 11. Wolę Ducką i Wolę Karczewską – Agnieszka Mikulska 88,40% (343); 
 12. Gliniankę I, Gliniankę II, Poręby – Irena Nowak 51,70% (259); 
 13. Wiązownę Kościelną – Maciej Pomorski jako najmłodszy radny 69,64% (289); 
 14. Boryszew i Duchnów – Leszek Sobota 71,51% (374); 
 15. Kąck i Pęclin – Marcin Wojnowski 54,20% (245). 

Z KWW Janusz W. Budny do rady wejdzie 14 osób, a z KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – jedna. Wójt Gminy Wiązowna będzie sprawował swoją funkcję (podobnie jak radni) po złożeniu ślubowania na sesji, zwołanej przez komisarza wyborczego.

Pełne zestawienie danych można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!