bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konsultacje społeczne. Rozbudowa ul. Czapli w Boryszewie

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem budowy ul. Czapli w Boryszewie od drogi wojewódzkiej 721 (ul. Żurawia w Stefanówce) do ul. Leśny Zakątek. Wnioski do projektu można składać do 29 marca.

Rozbudowa ul. Czapli w Boryszewie będzie odbywała się w trybie specustawy drogowej z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych. Budowa drogi na podstawie ww. ustawy umożliwia przejęcie w drodze postępowania administracyjnego prawa własności nieruchomości (potrzebnych działek lub ich części) wydzielonych pod drogę. Po wydaniu przez Starostę decyzji ZRID działki z mocy prawa stają się własnością Gminy, natomiast Starosta w odrębnym postępowaniu wylicza wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m oraz zjazdy indywidualne i publiczne. W planach jest także przebudowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz rezerwa miejsca pod budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. Ponadto informujemy, że skrzyżowania drogi publicznej (ul. Czapli w Boryszewie) z drogami wewnętrznymi nie stanowią skrzyżowań, a jedynie zjazdy publiczne.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu zamieszczonym poniżej, oraz wniesienia ewentualnych uwag lub wniosków w terminie do 29 marca do godz. 16.00.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub na e-mail: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Statut Gminy Wiązowna. Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 września do 12 października 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres d.twardziak@wiazowna.pl;
 • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego;
 • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna;
 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w uchwale nr 55.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia konsultacji”;

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;

3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.twardziak@wiazowna.pl, do dnia 12 października 2023 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na ten temat udziela Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Konsultacje społeczne

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027.

Konsultacje trwają od 17 do 31 marca 2023 r. Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji.

Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 4. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro pokój nr 125a.

Program współpracy Mazowsza z NGO. Konsultacje społeczne

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października. Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok? Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r.w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
 • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 • Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
 • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 • Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
 • Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
 • Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 2. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 3. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych pod nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679 lub pisząc na e-mail: dialog@mazovia.pl.

Koniec konsultacji społecznych. Programy współpracy z NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektów Uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027” oraz  „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektów programów. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 19 sierpnia do 2 września 2022 r. Przeprowadzono je w formie pisemnej.

Projekty Uchwał Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2027” oraz  „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” udostępnione zostały do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Nie wpłynął żaden wniosek. Protokoły z konsultacji zostały zamieszczone pod tekstem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322 e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (Foto: Adobe Stock)

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej (SUMP). Konsultacje potrwają od 22 września do 12 października.

Plan dotyczy tworzenia na terenie metropolii warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być oparty na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower, poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby samochodów i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania komunikacji i transportu na środowisko.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się na początku roku 2022 i potrwają do połowy roku 2023.
Do tej pory:

 • zakończył się pierwszy etap konsultacji podsumowany raportem,
 • przeprowadzono diagnozę stanu mobilności,
 • przygotowano raport z diagnozy zachowań transportowych,
 • opracowano założenia do SUMP

Wszystkie materiały znajdują się pod linkiem >>>

UWAGA! – przed konsultacjami prosimy o zapoznanie się z ZAŁOŻENIAMI do SUMP, nad którymi będziemy pracować w czasie spotkań konsultacyjnych. ZAŁOŻENIA zostaną opublikowane na tydzień przed spotkaniami na powyższej stronie.

Zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne. Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Prosimy wybrać jedno, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.

Spotkania potrwają około 3 godzin i odbędą się w:

 • Legionowie, poniedziałek 26.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta
 • Piasecznie,  wtorek 27.09, godz. 10:00 lub 17:30, Biblioteka Publiczna (sala Multicentrum)
 • Warszawie, środa 28.09, godz. 10:00 w sali -2.8 (poziom -1) w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44 lub 17:30 w sali konferencyjnej DBFO Pragi Płd. m.st. Warszawy, ul. Grochowska 262
 • Wołominie, czwartek 29.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta sala konferencyjna)
 • Ożarowie Mazowieckim, piątek 30.09, godz. 10:00 lub 17:30, Dom Kultury Uśmiech (sala widowiskowa)
 • on-line, poniedziałek 3.10, godz. 10:00 lub 17:30
  a) godz. 10:00: link do spotkania >>>
  b) godz. 17:30: link do spotkania >>>

Podział obwodów łowieckich. Konsultacje społeczne

Sporządzono projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i rozpoczęto konsultacje społecznych z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do publicznego wglądu w: siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5,03-718 Warszawa oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wgląd do dokumentu możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.: 22 59 79 457 lub 22 59 79 470; mail: grzegorz.feret@mazovia.pl lub krzysztof.pawlak@mazovia.pl ).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r. Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl .

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W przypadku wątpliwości co do ustaleń Projektu w odniesieniu do danej nieruchomości (przebiegu granicy obwodu łowieckiego lub/i przebiegu graficznego na mapie wyłączeń, o których mowa w art. 26 Prawa łowieckiego) proponuje się skorzystać z pomocy Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego: Wrota Mazowsza . (Po uruchomieniu strony w zakładce Kategorie  – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej – należy włączyć właściwą warstwę – Łowiectwo, a następnie odnaleźć swoją nieruchomość i sprawdzić ustalenia projektu uchwały).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 59 79 050 lub 22 59 79 457 lub 22 59 79 470.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Konsultacje społeczne

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września do 17 października 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

Uwagi do projektu można wnosić również pisemnie i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Informacje o konsultacjach znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://omw.um.warszawa.pl/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

Program współpracy z NGO. Ruszyły konsultacje społeczne

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Konsultacje ruszyły 8 września i potrwają do 30 września. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

 1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, udostępnione są do publicznego wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 30 września 2021 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach 

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanego zakresu modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz z planowanych lokalizacji budowy nowego oświetlenia w poszczególnych miejscowościach w ramach projektu „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”.

W ramach konsultacji wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania.  

Na samym początku należy zaznaczyć, że gmina nie ma prawnej możliwości realizacji oświetlenia ulicznego na terenach prywatnych (drogi wewnętrzne i tereny w posiadaniu osób fizycznych), dlatego wszystkie wnioski dotyczące budowy oświetlenia na nieruchomościach nie należących do gminy zostały odrzucone. Wnioski odrzucone ze względu na brak własności: Emów ul. Maciejki; Boryszew ul. Magiczna i ul. Frezji; Duchnów ul. Śmiałków; Kopki ul. Urocza i ul. Młyńska; Majdan ul. Storczykowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa; Malcanów, ul. Poziomkowa; Żanęcin, ul. Prosta. 

Wnioskowane oświetlenie uliczne, które włączono do zakresu realizowanego zadania, zostało zoptymalizowane do aktualnych oraz przyszłych potrzeb tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie oświetlać niezamieszkałych oraz znikomo użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Ulice uwzględnione w zakresie po konsultacjach społecznych:  

 1. Duchnów – ul. Zgodna (na całej długości), ul. Strumykowa (na całej długości), ul. Dłuska (na całej długości), ul. Kącka (na całej długości), ul. Golica (od drogi wojewódzkiej nr 721 na długości 200 metrów); 
 2. Emów – ul. Gołębia (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 251), ul. Jasna (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 574/12); 
 3. Glinianka – ul. Świderska (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 171/2); 
 4. Góraszka – ul. Dębowa (od drogi ekspresowej S17 do dz. nr ew. 164/48); 
 5. Kąck – ul. Sosnowa (od ul. Majowej do ul. Borowikowej), ul. Leśna (od ul. Majowej do dz. nr ew. 602/9); 
 6. Kopki – ul. Trakt Napoleoński (od dz. nr ew. 203/4 do dz. nr ew. 203/21); 
 7. Lipowo – ul. Wypoczynkowa (na całej długości), ul. Młodzieżowa (na całej długości); 
 8. Majdan – ul. Turkusowa (w pasie dz. nr ew. 212/17, 213/12, ul. Strażacka (na całej długości), ul. Bursztynowa (na całej długości), ul. Zaciszna (od ul. Pięknej do dz. nr ew. 461); 
 9. Pęclin – ul. Letniskowa (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 221/2), ul. Zaciszna (od ul. Zamkowej na długości 100 metrów); 
 10. Rzakta – ul. Jagodowa (na wysokości osiedla), ul. Górska (od ul. Dobrzynieckiej do granicy administracyjnej), ul. Południowa (na całej długości), ul. Borkowa (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Popławska (uzupełnienie brakującego oświetlenia), ul. Sarnia (przedłużenie istniejącego oświetlenia na długości 282 metrów), ul. Pólko (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 255 metrów), ul. Wiejska (od istniejącego oświetlenia do ul. Pólko), ul. Graniczna (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Przemysłowa (od ul. Mazowieckiej do ul. Soleckiej), ul. Dobrzyniecka (odcinek ul. Mazowiecka – ul. Górska); 
 11. Stefanówka – ul. Złota (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 220 metrów); 
 12. Wiązowna Gminna – ul. Romana Dmowskiego (od drogi wojewódzkiej nr 721 do istniejącego oświetlenia); 
 13. Wiązowna Kościelna – ul. Niezapominajki (od ul. Kwiatowej do Alei Kwiatów Polskich), ul. Kościelna (odcinek „za sklepem”), ul. Geodetów (na całej długości), ul. Kącka (uzupełnienie brakującego oświetlenia, dz. 647 (na całej długości), ul. Dębowa (na całej długości), ul. Jesionowa (na całej długości); 
 14. Wola Ducka – ul. Różyce (od ul. Trakt Lubelski do ul. Rodzinnej); 
 15. Wola Karczewska – ul. Rzeki (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 182 metry), ul. Doliny Świdra (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 1500 metrów); 
 16. Zakręt – ul. Sportowa (na całej długości), ul. Kościelna (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dębowa (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dobra (jedna oprawa oświetleniowa). 

Wnioski mieszkańców, które zostały włączone do przedmiotowego zadania, zostaną zasadniczo zrealizowane w zamówieniu podstawowym (obecnie procedowanym), zaś pozostałe będą zrealizowane w tzw. zamówieniu uzupełniającym lub dodatkowym, co oznacza, że będą zrealizowane w późniejszej kolejności. 

Należy zaznaczyć, że zadanie inwestycyjne “Systemowa modernizacja oświetlenia ulicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” polega również na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz włączenia go do systemu sterowania „smart city”. W związku z powyższym wszystkie wnioski odnoszące się do zwiększenia jakości oraz efektywności istniejących opraw można uznać za zaakceptowane. 

Wpłynął również szereg wniosków, które w swoim zakresie powielały już zaplanowane odcinki przewidziane do realizacji w zamówieniu podstawowym oraz takie, które w całości nie zostały włączone do realizowanego zakresu ze względu na brak zasadności ekonomicznej, np. oświetlenie dróg prowadzących do terenów niezabudowanych bądź do lasów czy otwartych pól.  

Mając na uwadze wnioski oraz rosnące potrzeby mieszkańców został opracowany poszerzony zakres planowanej inwestycji. Poniżej znajduje się mapa, która przedstawia całość zakresu modernizowanego oraz nowo budowanego oświetlenia.  

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 66 lub pisząc na e-mail: j.sedek@wiazowna.pl.