mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podział obwodów łowieckich. Konsultacje społeczne

Sporządzono projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i rozpoczęto konsultacje społecznych z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do publicznego wglądu w: siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5,03-718 Warszawa oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wgląd do dokumentu możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.: 22 59 79 457 lub 22 59 79 470; mail: grzegorz.feret@mazovia.pl lub krzysztof.pawlak@mazovia.pl ).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r. Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl .

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W przypadku wątpliwości co do ustaleń Projektu w odniesieniu do danej nieruchomości (przebiegu granicy obwodu łowieckiego lub/i przebiegu graficznego na mapie wyłączeń, o których mowa w art. 26 Prawa łowieckiego) proponuje się skorzystać z pomocy Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego: Wrota Mazowsza . (Po uruchomieniu strony w zakładce Kategorie  – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej – należy włączyć właściwą warstwę – Łowiectwo, a następnie odnaleźć swoją nieruchomość i sprawdzić ustalenia projektu uchwały).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 59 79 050 lub 22 59 79 457 lub 22 59 79 470.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Konsultacje społeczne

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września do 17 października 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

Uwagi do projektu można wnosić również pisemnie i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Informacje o konsultacjach znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://omw.um.warszawa.pl/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

Program współpracy z NGO. Ruszyły konsultacje społeczne

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Konsultacje ruszyły 8 września i potrwają do 30 września. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

 1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, udostępnione są do publicznego wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 30 września 2021 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach 

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanego zakresu modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz z planowanych lokalizacji budowy nowego oświetlenia w poszczególnych miejscowościach w ramach projektu „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”.

W ramach konsultacji wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania.  

Na samym początku należy zaznaczyć, że gmina nie ma prawnej możliwości realizacji oświetlenia ulicznego na terenach prywatnych (drogi wewnętrzne i tereny w posiadaniu osób fizycznych), dlatego wszystkie wnioski dotyczące budowy oświetlenia na nieruchomościach nie należących do gminy zostały odrzucone. Wnioski odrzucone ze względu na brak własności: Emów ul. Maciejki; Boryszew ul. Magiczna i ul. Frezji; Duchnów ul. Śmiałków; Kopki ul. Urocza i ul. Młyńska; Majdan ul. Storczykowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa; Malcanów, ul. Poziomkowa; Żanęcin, ul. Prosta. 

Wnioskowane oświetlenie uliczne, które włączono do zakresu realizowanego zadania, zostało zoptymalizowane do aktualnych oraz przyszłych potrzeb tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie oświetlać niezamieszkałych oraz znikomo użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Ulice uwzględnione w zakresie po konsultacjach społecznych:  

 1. Duchnów – ul. Zgodna (na całej długości), ul. Strumykowa (na całej długości), ul. Dłuska (na całej długości), ul. Kącka (na całej długości), ul. Golica (od drogi wojewódzkiej nr 721 na długości 200 metrów); 
 2. Emów – ul. Gołębia (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 251), ul. Jasna (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 574/12); 
 3. Glinianka – ul. Świderska (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 171/2); 
 4. Góraszka – ul. Dębowa (od drogi ekspresowej S17 do dz. nr ew. 164/48); 
 5. Kąck – ul. Sosnowa (od ul. Majowej do ul. Borowikowej), ul. Leśna (od ul. Majowej do dz. nr ew. 602/9); 
 6. Kopki – ul. Trakt Napoleoński (od dz. nr ew. 203/4 do dz. nr ew. 203/21); 
 7. Lipowo – ul. Wypoczynkowa (na całej długości), ul. Młodzieżowa (na całej długości); 
 8. Majdan – ul. Turkusowa (w pasie dz. nr ew. 212/17, 213/12, ul. Strażacka (na całej długości), ul. Bursztynowa (na całej długości), ul. Zaciszna (od ul. Pięknej do dz. nr ew. 461); 
 9. Pęclin – ul. Letniskowa (od istniejącego oświetlenia do dz. nr ew. 221/2), ul. Zaciszna (od ul. Zamkowej na długości 100 metrów); 
 10. Rzakta – ul. Jagodowa (na wysokości osiedla), ul. Górska (od ul. Dobrzynieckiej do granicy administracyjnej), ul. Południowa (na całej długości), ul. Borkowa (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Popławska (uzupełnienie brakującego oświetlenia), ul. Sarnia (przedłużenie istniejącego oświetlenia na długości 282 metrów), ul. Pólko (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 255 metrów), ul. Wiejska (od istniejącego oświetlenia do ul. Pólko), ul. Graniczna (od ul. Mazowieckiej na długości 300 metrów), ul. Przemysłowa (od ul. Mazowieckiej do ul. Soleckiej), ul. Dobrzyniecka (odcinek ul. Mazowiecka – ul. Górska); 
 11. Stefanówka – ul. Złota (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 220 metrów); 
 12. Wiązowna Gminna – ul. Romana Dmowskiego (od drogi wojewódzkiej nr 721 do istniejącego oświetlenia); 
 13. Wiązowna Kościelna – ul. Niezapominajki (od ul. Kwiatowej do Alei Kwiatów Polskich), ul. Kościelna (odcinek „za sklepem”), ul. Geodetów (na całej długości), ul. Kącka (uzupełnienie brakującego oświetlenia, dz. 647 (na całej długości), ul. Dębowa (na całej długości), ul. Jesionowa (na całej długości); 
 14. Wola Ducka – ul. Różyce (od ul. Trakt Lubelski do ul. Rodzinnej); 
 15. Wola Karczewska – ul. Rzeki (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 182 metry), ul. Doliny Świdra (przedłużenie istniejącego oświetlenia o około 1500 metrów); 
 16. Zakręt – ul. Sportowa (na całej długości), ul. Kościelna (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dębowa (jedna oprawa oświetleniowa), ul. Dobra (jedna oprawa oświetleniowa). 

Wnioski mieszkańców, które zostały włączone do przedmiotowego zadania, zostaną zasadniczo zrealizowane w zamówieniu podstawowym (obecnie procedowanym), zaś pozostałe będą zrealizowane w tzw. zamówieniu uzupełniającym lub dodatkowym, co oznacza, że będą zrealizowane w późniejszej kolejności. 

Należy zaznaczyć, że zadanie inwestycyjne “Systemowa modernizacja oświetlenia ulicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” polega również na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego oraz włączenia go do systemu sterowania „smart city”. W związku z powyższym wszystkie wnioski odnoszące się do zwiększenia jakości oraz efektywności istniejących opraw można uznać za zaakceptowane. 

Wpłynął również szereg wniosków, które w swoim zakresie powielały już zaplanowane odcinki przewidziane do realizacji w zamówieniu podstawowym oraz takie, które w całości nie zostały włączone do realizowanego zakresu ze względu na brak zasadności ekonomicznej, np. oświetlenie dróg prowadzących do terenów niezabudowanych bądź do lasów czy otwartych pól.  

Mając na uwadze wnioski oraz rosnące potrzeby mieszkańców został opracowany poszerzony zakres planowanej inwestycji. Poniżej znajduje się mapa, która przedstawia całość zakresu modernizowanego oraz nowo budowanego oświetlenia.  

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji, tel. 22 512 58 66 lub pisząc na e-mail: j.sedek@wiazowna.pl. 

Projekt ul. Jana Pawła II w Zakręcie. Zgłoś uwagi

Fragment projektu ul. Jana Pawła II w Zakręcie
Fragment projektu ul. Jana Pawła II w Zakręcie (Foto: UG)

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym projektem budowy ul. Jana Pawła II w Zakręcie pomiędzy ul. Księdza Iwaniuka a ul. Sosnową. Wnioski do projektu można składać do 5 lutego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano asfaltową jezdnię o szerokości 6 m, ścieżkę pieszo-rowerową (3 m), zjazdy indywidualne i publiczne, oświetlenie uliczne, sieć wodociągową, kanał technologiczny, w którym znajdzie się zasilanie oświetlenia oraz miejsce rezerwowe pod światłowód. Na wszystko to mieszkańcy Zakrętu czekali od wielu, wielu lat.

Zostawiamy również wydzielony teren pod przyszłą sieć kanalizacyjną. Skrzyżowania drogi publicznej (ul. Jana Pawła II) z drogami wewnętrznymi nie stanowią skrzyżowań, a jedynie zjazdy publiczne.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. szerokość pasów ruchu powinna wynosić 3 m,
 2. szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna wynosić 3 m,
 3. odległość słupa z oświetleniem ulicznym od krawężnika jezdni powinna wynosić 0,5 m,
 4. zjazd publiczny powinien mieć szerokość jezdni nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 5. zjazd indywidualny powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Zakręcie będzie odbywała się w trybie specustawy drogowej (ZRID). Przepisy umożliwiają przejęcie nieruchomości – potrzebnych działek lub ich części – pod zaplanowaną inwestycję drogową. Po wydaniu decyzji ZRID działki z mocy prawa stają się własnością gminy. Starosta Otwocki wyliczy wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Prosimy o zapoznanie się z przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu (POD TEKSTEM) oraz wniesienie ewentualnych uwag lub wniosków do 5 lutego do godz. 16.00. Konsultacje projektu są nieobowiązkowe – dla nas jednak bardzo ważne. To dzięki Państwa uwagom i wnioskom wiele prowadzonych inwestycji jest realizowanych sprawniej, a na etapie projektowania unikamy błędów, które mogłyby wydłużyć cały proces budowlany.

Wnioski w formie pisemnej prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy (pon. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00) lub mailowej na adres: urzad@wiazowna.pl. Można też wysłać ePUAP-em poprzez naszą stronę, wystarczy kliknąć w ten link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Więcej informacji udziela Tomasz Mielnicki – Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl

Program GKRPA i przeciwdziałania narkomanii. Ruszyły konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2021.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2021.

Konsultacje odbywają się od 6 do 20 listopada 2020 r.  Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

 1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: e.rozanska@wiazowna.pl;
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt programu na rok 2021, udostępnione są do publicznego wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 20 listopada 2020 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl.

Program współpracy z NGO. Zakończyliśmy konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje ruszyły 7 września i zakończyły się 28 września. Przeprowadzono je w formie pisemnej.

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” udostępniony został do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańca;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Nie wpłynął żaden wniosek. Protokół z konsultacji został zamieszczony pod tekstem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

 

Program współpracy z NGO. Ruszyły konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Zapraszam mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Konsultacje ruszyły 7 września i potrwają do 28 września. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

 1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, udostępnione są do publicznego wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 28 września 2020 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Jest już “Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawiał m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. Dwa warianty drogi przebiegały przez teren Gminy Wiązowna.

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego (www.cpk.pl) opublikowano „Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego”, stanowiący podsumowanie wyników konsultacji, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r. (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium). W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie ponad 146 tys. głosów w sprawie SSL, stanowiące uwagi indywidualne, stanowiska organizacji czy jednostek samorządu terytorialnego, w tym uwagi naszych mieszkańców oraz naszego samorządu.

Jak czytamy we wstępie: „Przedmiotem konsultacji były przede wszystkim korytarze przyszłych inwestycji, a więc pasy szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, wewnątrz których zostaną w przyszłości zaprojektowane przebiegi linii kolejowych i drogowych. Na załącznikach mapowych projektu SSL, oprócz granic korytarzy, zaprezentowano także orientacyjne, wstępnie proponowane warianty przebiegów szlaków transportowych. Należy podkreślić, że na obecnym etapie realizacja żadnego z nich nie została przesądzona, a przedłożony materiał stanowi podstawę do dalszych dyskusji i analiz”.

To, co z punktu widzenia naszej gminy jest najważniejsze, zawarto w rozdziale 6 raportu (od str. 180). W tabeli na str. 185 zaprezentowano stanowisko CPK, w którym mowa jest o rozszerzeniu na południe korytarza drogowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (na odcinku pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Górą Kalwarią), w zakresie obejmującym miejscowości Osieck i Pilawa. Załącznik mapowy pokazuje także, że korytarz poszerzono również w kierunku północnym, obejmując np. miasto Józefów. Analizując pozostałe przebiegi korytarzy drogowych wokół Warszawy, wyraźnie widać, że przedstawiony raport, w zakresie który jest dla nas najistotniejszy, sprowadza się głównie do rozszerzenia zasięgów proponowanych korytarzy drogowych, a więc zwiększenia obszarów, gdzie ewentualne drogi tranzytowe mogą w przyszłości powstać. Odnośnie uwag dotyczących orientacyjnych wariantów przebiegów tras wskazano, że zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez projektantów na dalszym etapie prac.

Z informacji przekazywanych przez spółkę CPK wynika, że kolejnym etapem ma być przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu zawierającego korytarze uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji. Procedura ta uwzględnia oczywiście udział społeczeństwa. Harmonogram prac przygotowawczych dla poszczególnych inwestycji (załącznik 1 raportu) wskazuje, że przedmiotem dalszych działań są inwestycje kolejowe.

Odpowiada to wcześniejszym informacjom, że za te właśnie działania (prócz budowy samego lotniska) odpowiadać będzie spółka CPK Sp. z o.o. Natomiast instytucją właściwą dla inwestycji drogowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Póki co, oficjalna strona GDDKiA nie podaje nowych informacji o dalszych pracach w tym zakresie.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

“Strategia rozwoju Gminy Wiązowna”. Konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Kończymy prace nad projektem “Strategii rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020 – 2027”. Wkrótce udostępnimy go na naszej stronie oraz w BIP. Państwa opinie są dla nas ważne, dlatego też 16 września ruszą konsultacje społeczne, w ramach których będzie można wypowiedzieć się w sprawie tego dokumentu.

Od 16 września do 13 października prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji “Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2027”. W tym czasie na stronie internetowej gminy oraz w BIP udostępnimy Państwu projekt, do którego będzie można zgłaszać swoje uwagi i wnioski za pośrednictwem specjalnego formularza.

W ramach konsultacji 8 października o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wiązowna (sala konferencyjna) odbędzie się również otwarte spotkanie w tej sprawie. Więcej informacji udziela Ewelina Kowalska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: e.kowalska@wiazowna.pl