Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Pracownik poszukiwany

Pomarańczowo-czerwono-niebieski znak w formie okręgów. Napis Dla harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Gmina Wiązowna jest członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Foto: sm.waw.pl)

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ogłosiło konkurs na stanowisko koordynatora ds. promocji i kontaktów z mediami w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa”. Zgłoszenia można składać do 15 marca.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Koordynowanie zadań promocyjnych i komunikacyjnych Stowarzyszenia;
 2. Przygotowanie i realizacja planów komunikacji w oparciu o plany pracy Stowarzyszenia;
 3. Prowadzenie strony internetowej oraz profili społecznościowych (FB, Twitter);
 4. Opracowywanie i redagowanie treści i materiałów promocyjnych i informacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) Stowarzyszenia;
 5. Przygotowanie artykułów dot. bieżących działań Stowarzyszenia;
 6. Planowanie i koordynacja współpracy z mediami;
 7. Lokowanie w mediach ogólnopolskich i lokalnych informacji o działaniach Stowarzyszenia;
 8. Inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w celu promocji działań Stowarzyszenia;
 9. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania mediów, opracowywanie planów medialnych i strategii komunikacyjnej;
 10. Realizacja zadań w zakresie redagowania materiałów prasowych, informacji i wypowiedzi członków Zarządu;
 11. Monitorowanie mediów;
 12. Nadzór nad identyfikacją wizualną Stowarzyszenia;
 13. Monitoring skuteczności prowadzonych działań.

Wymagania niezbędne:

 1. Znajomość tematyki samorządu terytorialnego;
 2. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z redagowaniem, tworzeniem tekstów o zróżnicowanej treści i wartościowym charakterze;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych (informacja w CV które profile i w jakim okresie były prowadzone);
 4. Umiejętności pisania i redagowania tekstów w dobrej polszczyźnie;
 5. Podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych;
 6. Samodzielności i efektywności w działaniu;
 7. Kreatywności oraz silnej orientacji na osiągnięcie celu;
 8. Łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy z systemami CMS (WordPress), podstawową wiedzą na temat obszarów SEO/SEM i znajomością Facebook Ads, orientacją na rynku lokalnych mediów tradycyjnych i doświadczeniem we współpracy z redakcjami promocyjnym.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę;
 2. Wymiar czasu pracy – do ustalenia z wybranym kandydatem (nie mniejszy niż ½ etatu).

Oferty osób ubiegających się o stanowisko powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny (podpisane odręcznie);
 2. Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (podpisane odręcznie);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane odręcznie).

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sm.waw.pl w terminie do 15 marca do godz. 16.00 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w terminie do 15 marca do godz. 16.00. Oferty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie odpowie tylko na wybrane oferty. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Więcej informacji na stronie: http://sm.waw.pl

“Metropolia Warszawska”. Podsumowanie działań

Grupowe zdjęcie podczas spotkania Metropolii Warszawskiej. Drugi pod prawej wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny
Grupowe zdjęcie podczas spotkania Metropolii Warszawskiej. Drugi pod prawej wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

Przedstawiciele gmin znajdujących się w Obszarze Metropolitalnym Warszawy spotkali się 19 grudnia, aby podsumować miniony rok. Tego dnia odbyło się również przedświąteczne Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

Przedświąteczne spotkanie przedstawicieli gmin znajdujących się w Obszarze Metropolitalnym Warszawy było okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach współpracy metropolitalnej oraz do rozmów na temat zamierzeń na 2020 r.

Jednym z tematów były plany na przyszłość z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Rozmawiano m.in. o naborach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – formy współpracy samorządów, współfinansowanej ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach ZIT powstała pierwsza w naszej gminie ścieżka rowerowa. Projekt realizowany był w partnerstwie sześciu samorządów. W ramach wspólnej sieci dróg rowerowych powstała trasa rowerowa łącząca gminy: Karczew, Otwock, Józefów, Wiązowna, Halinów oraz Sulejówek. W październiku podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na drugą ścieżkę rowerową. Otrzymaliśmy 10 989 757,93 zł na budowę tej trasy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Począwszy od 2017 r. Gmina Wiązowna należy do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, którego podstawowym celem jest wspieranie samorządów na obszarze metropolitalnym Warszawy. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac związanych  z przygotowywaniem i uchwalaniem aktów prawnych poprawiających funkcjonowanie samorządu terytorialnego i administracji rządowej w stolicy, w szczególności w zakresie integracji planowania i rozwoju przestrzennego, budowy i eksploatacji systemu transportowego, infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, oświaty i kultury oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi działania integrujące metropolitalną wspólnotę samorządową, udziela konsultacji w rozwiązywaniu problemów gmin członkowskich, broni praw gmin członkowskich i przedstawia ich interesy na forum regionalnym i krajowym, udziela pomocy eksperckiej w zawieraniu porozumień oraz w tworzeniu spółek i związków komunalnych przeznaczonych do wspólnej realizacji zadań publicznych, działa na rzecz partnerskiej współpracy z lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami Mazowsza oraz Warszawy, z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi, międzynarodowymi dla utrwalenia metropolitalnej roli Warszawy w Polsce i w Europie.

Więcej informacji na stronie: Stowarzyszenie Metropolia Warszawska

Więcej informacji na temat ścieżek rowerowych udziela Olga Nowak – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.