mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)
Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych w Radówku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług społecznych. Zostały ostatnie wolne miejsca dla mieszkańców gminy Wiązowna, aby wziąć udział w spotkaniach.

Centrum Usług Społecznych w Radiówku zaprasza mieszkańców gminy Wiązowna do skorzystania z bezpłatnych usług społecznych. Wśród oferowanych pomocy są m.in. “Złota Rączka”, czyli mobilny konserwator czy Klub Młodzieżowy dla osób w wieku 12-15 lat. Zostały ostatnie wolne miejsca do dołączenia z dostępnych świadczeń.

Dostępne usługi:

 • Klub Młodzieżowy 12-15 lat – 2 miejsca (rozpoczęcie w przyszłym tygodniu),
 • Warsztaty z umiejętności opiekuńczo-wychowawczych prowadzone przez psychologa – 5 miejsc (rozpoczęcie od 1 października),
 • Psycholog dziecięcy (w każdy piątek w godzinach 15-16),
 • Złota Rączka – mobilny konserwator, bez ograniczeń.

Kontakt: Centrum Usług Społecznych w Radiówku, numer tel. 607 390 961.

Usługi społeczne dostępne w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych szuka głównego księgowego

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 7 września.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 8. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 10. znajomość przepisów ustaw:
  • samorządzie gminnym;
  • podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  • podatku dochodowym od osób prawnych;
 11. ustawy o finansach publicznych;
  • rachunkowości;
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. Ordynacja podatkowa;
 13. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 14. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  • pracownikach samorządowych;
 15. i innych związanych ze stanowiskiem;

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), do 7 września do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.7.2022″.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwsze urodziny

Nasze Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna skończyło rok. W zmodernizowanym budynku w Radiówku zaproszeni goście spotkali się, by świętować urodziny CUS. Podsumowano też pierwszy rok działalności placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia, wyreżyserowanego przez Artura Niedziółkę z Fundacji “To lubię”. Dyrektor CUS Małgorzata Łysik omówiła rok działalności placówki oraz nowe usługi społeczne. Po prezentacji wręczono statuetki “Przyjaciel CUS Gminy Wiązowna”. Po tym miły akcencie do sali wjechał urodzinowy tort. „Pierwsze ciecie” wykonali wspólnie Doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnością Paulina Malinowska-Kowalczyk oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Sztompka, ekspert ds. tworzenia CUS i prof. Boghdan Skrzypczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Łęgowska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Witkowska, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wiązownie Ewa Drewniak. Przybyli także zaprzyjaźnieni dyrektorzy gminnych jednostek, przedstawiciele: Stowarzyszenia “KROKUS Wiązowna”, Spółdzielni Socjalnej “Odmiana”, Stowarzyszenia “JESTEŚMY” i  Fundacji “To lubię”, Centrum Wolontariatu oraz usługodawców i realizatorów usług społecznych.

CUS – jest ich tylko 40

Na zlecenie CUS w 2021 r. przeprowadzono „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”. Dzięki temu unaoczniliśmy najważniejsze problemy oraz określiliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Dane i zebrane informacje pozwoliły stworzyć Program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Stał się on podstawą działań przekształconego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

CUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Jest to pilotażowy projekt, który – oprócz Gminy Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na terenie całej Polski.

Generalny remont

W budynku Domu Społecznego w Radiówku przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy je do funkcjonowania nowo powstałego CUS. Powstały m.in. profesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, pomieszczenia wraz z wyposażonym aneksem kuchennym dla Klubu Młodzieżowego, Młodzieżowego Centrum Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Stylu Życia. Wydzielono odrębne: pomieszczenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenia do indywidualnej pracy z klientami oraz sale spotkań grupowych. Jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu zwiększyła się liczba pracowni, w których odbywają się zajęcia WTZ.

Podczas remontu odnowiono pomieszczenia w budynku na wszystkich trzech kondygnacjach oraz w piwnicy, co zdecydowanie poprawiło komfort obsługi klientów i warunki pracy zatrudnionych pracowników. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano także odprowadzenie wód deszczowych. Remont kosztował 1 287 575 zł, w tym środki własne to 907 610 zł, a pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej – 379 965 zł.

Oprócz wykonanego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne usługi skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna niezależnie od dochodu i statusu społecznego.

NOWE USŁUGI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY WIĄZOWNA

USŁUGA

ZAKRES

SZCZEGÓŁY

“Złota rączka – mobilny konserwator” Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiających bezpieczeństwo domowników. Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: ukończyli 70. rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są samotnymi rodzicami.
Pomoc psychologiczna Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu lub potrzebują wsparcia w rozmowie. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy w dotarciu do osób i instytucji, które takiej pomocy mogą udzielić systemowo i długoterminowo. Dla mieszkańców naszej gminy bez ograniczeń wiekowych.
Młodzieżowe Centrum Kompetencji Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na rynku pracy. Dla młodzieży z naszej gminy w wieku 16 – 18 lat.
Fizjoterapia Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Prowadzimy zajęcia z: kinezyterapii i fizykoterapii. Dla dorosłych mieszkańców gminy, posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego.
Klub “Zdrowego Stylu Życia” W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmocnienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: dieta, ruch, sen i relaks. Dla dorosłych mieszkańców gminy.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent pomaga m.in. w dotarciu do wybranych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placówki oświatowej. Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opieka wytchnienia Zadaniem opiekuna jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dla mieszkańców gminy. Opiekunowie osób sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Centrum Usług Społecznych szuka księgowego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 20 maja do CUS w Radiówku.

 Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisó
 6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym; o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; o podatku dochodowym od osób prawnych; ustawy o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Ordynacja podatkowa; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; o pracownikach samorządowych; i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie 20 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.3.2022”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla firm można przeczytać m.in. na stronach ZUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

Jesteś obywatelem Ukrainy i decydujesz się zostać w Polsce? Chcesz podjąć pracę, starać się o świadczenia socjalne? Podpowiadamy, krok po kroku, co musisz zrobić, aby otrzymać numer PESEL, jednorazowy dodatek czy świadczenia na dzieci.

Jeśli zamierzasz pozostać przez jakiś czas lub na stałe w Polsce i chcesz otrzymać numer PESEL, założyć profil zaufany, otrzymywać jednorazowy dodatek oraz świadczenia rodzinne będą ci potrzebne:

 1. paszport z pieczątką wbitą przez straż graniczną potwierdzający, że jesteś obywatelem Ukrainy i przekroczyłeś granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r.  Możesz też zrejestrować swój pobyt przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL. Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie innego dokumentu niż paszport, należy złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku;
 2. polski numer telefonu, który podajemy przy rejestracji i na który będą przychodzić kody dostępu oraz powiadomienia;
 3. adres e-mail.

Numer PESEL

Kolejny krok to uzyskanie numeru PESEL. To numer identyfikacyjny, który umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też, uzyskując PESEL, założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co musisz przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Wniosek w ukraińskiej / rosyjskiej wersji językowej dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Hzi0q.
 2. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy. My zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 (w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00). Urzędnik pobierze twoje odciski palców. Jeśli nie masz zdjęcia, wykonasz je bezpłatnie na miejscu w urzędzie. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Usługa jest bezpłatna.

Konto w banku

Nawet bez numeru PSESEL możesz założyć konto bankowe w wybranym banku na terenie Polski. Będziesz potrzebować do tego, w zależności od banku, dokumentu tożsamości (paszportu) oraz kartu pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Specjalne konta na obywateli Ukrainy oferują: PKO BP i PKO Inteligo, City Handlowy, Bank Millenium, BOŚ Bank, Bank ING. Wykaz informacji dotyczących ofert poszczególnych banków dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Wqzra

Poprzez te banki można się również zalogować do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku.

300 zł na osobę

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Rodzice lub opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek w imieniu dziecka. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: http://cuswiazowna.pl/ Po rozpatrzeniu wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane we wniosku konto bankowe. Więcej informacji na temat świadczenia można uzyskać w CUS Radiówek pod nr tel. 22 780 45 59, pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl lub znaleźć na stronie CUS.

Świadczenia rodzinne

Kiedy już posiadasz konto bankowe oraz numer PESEL, możesz założyć konto na PUE.  Tylko poprzez tę platformę można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, m.in. 500+, 300+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Potrzebujesz:

 1. numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek oraz dziecka,
 2. profil zaufany,
 3. adres e-mail,
 4. polski numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego w Polsce.

Należy wejść na stronę: https://www.zus.pl/pue/rejestracja. Z trzech dostępnych opcji wybierz: Dla Ciebie. Profil może zarejestrować przy pomocy profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Instrukcja rejestracji krok po kroku dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poszkodowanie w wyniku nawałnic. Pomoc od państwa

Biały piorun na tle fioletowo-czerwonego nieba
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Maksymalna kwota zasiłku to 6 tys. zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tys. zł (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. zł,  ale nie wyższa niż 100 tys. zł).

Pomoc na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tys. zł. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy (wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

 1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
 2. Praca socjalna.
 3. Poradnictwo specjalistyczne.
 4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
 5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” dostępne są na stronie internetowej www.mswia.gov.pl

Klub “Zdrowego Stylu Życia”. Ruszyły zapisy

Jeśli od dawna chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe albo po prostu chcesz zrobić coś dla siebie, a nie wiesz jak zacząć, gdzie się udać, to miejsce jest dla Ciebie!

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna uruchomił Klub “Zdrowego Stylu Życia”. Motywator zdrowego stylu życia oraz wykwalifikowany dietetyk pomogą Ci pokochać siebie na nowo. W ramach usługi oferujemy:

 1. 30 godzin spotkań pod opieką motywatorki zdrowego stylu życia, w tym ćwiczenia na każdym spotkaniu (kijki nordic walking, ćwiczenia na macie i nie tylko);
 2. kuchnia pełna zdrowia, wspólne przygotowanie zdrowych posiłków, w tym: śniadania, napoje, surówki i sałatki, zupy, dania główne, smaczne desery);
 3. wykłady na temat zdrowego stylu życia w oparciu o cztery filary: dieta, ruch, sen, relaks;
 4. godzinny wykład dietetyka (otwarty dla wszystkich mieszkańców);
 5. konsultacja z dietetykiem dla każdego uczestnika;
 6. dwukrotne ważenie uczestnika specjalistyczną wagą (na początku i na końcu programu);
 7. integracja przy ognisku z pieczonym jabłkiem;
 8. motywujące zadania do indywidualnej pracy w domu;
 9. cotygodniowe bilanse podsumowujące postępy każdego uczestnika programu;
 10. prowadzenie własnego motywacyjnego dzienniczka “Zdrowego stylu życia”.

Zapewniamy radosną atmosferę, pełną pozytywnych emocji, dzięki której dbanie o swoje zdrowie oraz pogodę ducha będą łatwe i proste do osiągnięcia jak nigdy dotąd. Program realizowany będzie w  sześciotygodniowych turnusach po 12 uczestników. Spotkania z motywatorem będą odbywały się w soboty rano i we środy późnym popołudniem. Spotkania z dietetykiem odbywać się będą w pierwsze dwa wtorki i piątki danego turnusu. Po każdym zakończonym turnusie odbędą się spotkania motywująco-wspierające z uczestnikami.

Jedyne co powinni Państwo wykonać przed rozpoczęciem turnusu to niżej wskazane badania: morfologia, OB, Glukoza, Lipidogram, Kwas moczowy, Kreatynina, TSH, FT3, FT4, AST, ALT.

Tutaj znajdą Państwo szczegóły oferty http://cuswiazowna.pl/projekty-i-programy/rynek-uslug-spolecznych-gminy-wiazowna

Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś: telefon 607 390 961.

CUS w Radiówku. Dwa przetargi na usługi

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Ogłoszono dwa przetargi na usługi dla Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwszy dotyczy prowadzenia prowadzenia fizjoterapii, drugi zaś – Klubu Młodzieżowego.

Usługi fizjoterapii będą świadczone stacjonarnie od września 2021 r. do października 2023 r. przez siedem godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Przewidywana liczba godzin w ramach zamówienia wyniesie 3605. Usługi fizjoterapii będą skierowane do osób zamieszkujących teren Gminy Wiązowna. Zamawiający zapewni dwa pomieszczenia w celu realizacji usług, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o działalności leczniczej, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca zapewni środki i materiały higieniczne niezbędne do prowadzenia działalności, min. ręczniki, prześcieradła jednorazowe, płyny do dezynfekcji. Zabiegi wykonywane będą według zaleceń i po konsultacji pacjenta z fizjoterapeutą na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego ze wskazaną jednostką chorobową. Usługi fizjoterapii prowadzone będą w formie turnusu trwającego 15 dni, do jednego turnusu może zostać zakwalifikowanych 15 osób.

Oferty należy składać do 18 października do godz. 23.59 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną po linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net.

Przedmiotem drugiego zamówienia jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Klubu Młodzieżowego „Bezpieczna Przystań”. W ramach usługi wykonawca zapewni 15 miejsc w Klubie dla młodzieży w wieku 12-15 lat, zamieszkującej na terenie gminy Wiązowna,zakwalifikowanej przez Zamawiającego w ramach Programu „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, realizowanego w związku z projektem „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”. Przy czym jedna osoba to jedno miejsce.

Usługa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r., przez 19 miesięcy, łącznie 154 spotkania, dwa razy w tygodniu przez cztery godziny dziennie, w godzinach popołudniowych tj. wtorek i czwartek.

Oferty należy składać do 14 października do godz. 12.00 poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną po linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net.

Więcej informacji na temat usług można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59 , e-mail: bom@cuswiazowna.pl