Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Program „Opieka wytchnieniowa”. Zgłoś się po pomoc do CUS

Osoba młodsza trzyma za rękę seniora
Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna, kolejny już rok, realizuje program „Opieka wytchnieniowa”, który jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program zwraca szczególną uwagę na sytuację i codzienne problemy opiekunów osób z niepełnosprawnością, daje im możliwość dostrzeżenia własnych potrzeb i realizowania się w innych rolach społecznych.

Realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, na terenie Gminy Wiązowna, koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku. Usługę opieki wytchnieniowej świadczą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, dzięki którym opiekunowie zostają odciążeni, a osoby z niepełnosprawnością mają zapewniona fachową opiekę.

Opieka wytchnieniowa jest usługą bezpłatną, warunkiem jej przyznania jest w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25) tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426.

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Herb Polski - biały orzeł. Napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pod spodem biało-czerwona flaga.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Bezpłatna usługa

Szaro-czarny wózek inwalidzki
Gmina zapewnia już darmowy transport osobom i dzieciom niepełnosprawnym (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach. Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25), tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426.

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Herb Polski - biały orzeł. Napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pod spodem biało-czerwona flaga.

Centrum Usług Społecznych szuka głównego księgowego

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 14 lutego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 8. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 10. znajomość przepisów ustaw:
  • samorządzie gminnym;
  • podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  • podatku dochodowym od osób prawnych;
 11. ustawy o finansach publicznych;
  • rachunkowości;
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. Ordynacja podatkowa;
 13. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 14. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  • pracownikach samorządowych;
 15. i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych,
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), do 14 lutego do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.2.202″.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Zakup węgla po preferencyjnej cenie. Zasady

Co zrobić, aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie 2000 zł za tonę?

 1. Złóż w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25, tel. 22 780 46 59) wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
 2. Odbierz zaświadczenie i skontaktuj się z naszym urzędem pod nr tel. 22 512 58 24 – potwierdzimy dostępność węgla.
 3. Wpłać należną kwotę, przelewem lub gotówka w kasie banku, na rachunek bieżący Gminy Wiązowna: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005 w tytule przelewu wpisz: węgiel/imię/nazwisko/numer zaświadczenia/nr telefonu.
 4. Poczekaj na telefon od naszego pracownika. Potwierdzi on wpływ środków na konto gminy.
 5. Po potwierdzeniu wpłaty zabierz zaświadczenie i udaj się po węgiel do punktu w Otwocku.

Pamiętaj! Załatw transport we własnym zakresie. Odbiór węgla: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku. Ważne! do 31 grudnia 2022 r. przysługuje 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Więcej informacji na ten temat udziela Agnieszka Chyżyńska, Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.chyzynska@wiazowna.pl

Zasady zakupu po preferencyjnej cenie węgla na zimę.

Kongres Usług Społecznych. Wręczono Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W Warszawie w dniach 12-14 października odbył się ogólnopolski Kongres Usług Społecznych organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończenie kongresu było też okazją do uhonorowania wyróżniających się w kraju samorządów w obszarze działań polityki społecznej.

Na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości: Wójtowi Gminy Wiązowna Januszowi Budnemu i Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna Małgorzacie Łysik.

W imieniu Prezydenta RP uroczystego wręczenia medali dokonał w dniu 14 października w Belwederze Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. Medal nadawany jest m.in.: za pełnienie nienagannej służby publicznej oraz aktywną działalność zawodową i społeczną.

W uroczystości wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę centrów usług społecznych jako jednostek samorządu wspierających mieszkańców o różnorodnych potrzebach.

W wystąpieniu otwierającym część merytoryczną wydarzenia dr hab. Marek Rymsza przedstawił kluczowe ustalenia dwóch pierwszych dni kongresu. Usługi społeczne traktowane są obecnie jako element infrastruktury państw dobrobytu stanowiący o społecznym dobrostanie i jakości życia obywateli we wszystkich fazach życia. Organizacja usług społecznych staje się trzecim – obok regulacji rynku pracy i redystrybucji dochodów – kluczowym zadaniem współczesnych państw dobrobytu. Inwestycje w rozwój usług społecznych jako usług świadczonych w interesie ogólnym w ramach systemu publicznego jest też priorytetem w agendzie unijnej w okresie programowania 2021–2027.

Pierwsza dyskusja panelowa „Jaki rozwój usług społecznych: cztery strategie, jeden cel” ogniskowała się na czterech kluczowych dokumentach określających kierunki szeroko rozumianej polityki społecznej w Polsce: „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, „Strategii Rozwoju Usług Społecznych”, „Strategii Demograficznej 2040 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Panel dyskusyjny pokazał wyłaniającą się z tych dokumentów planistycznych wspólną linię programową polityki społecznej państwa jako polityki inwestycji w rozwój usług społecznych ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb obywateli.

Celem panelu „Rozwój centrów usług społecznych – doświadczenia, dorobek, krocząca zmiana systemowa” było pokazanie, że CUS-y w pełni wpisują się w nurt polityki społecznej jako nurt inwestycji w rozwój usług społecznych. Nie tylko w założeniach, lecz także w już podjętych działaniach i osiągniętych rezultatach. Prelegenci wskazali potencjał CUS–ów w różnych wymiarach: poszerzania oferty usług społecznych realnie odpowiadających na potrzeby mieszkańców, takie jak różne formy poradnictwa i profilaktyki, a także nowe obszary działań pomocowych, jak np. integracja uchodźców wojennych z Ukrainy. Podkreślono potencjał CUS w upowszechnianiu jego wizerunku jako placówki otwartej dla wszystkich mieszkańców oraz tworzącą sieć współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami sektora obywatelskiego.

Źródło: prezydent.pl

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)
Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych w Radówku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług społecznych. Zostały ostatnie wolne miejsca dla mieszkańców gminy Wiązowna, aby wziąć udział w spotkaniach.

Centrum Usług Społecznych w Radiówku zaprasza mieszkańców gminy Wiązowna do skorzystania z bezpłatnych usług społecznych. Wśród oferowanych pomocy są m.in. “Złota Rączka”, czyli mobilny konserwator czy Klub Młodzieżowy dla osób w wieku 12-15 lat. Zostały ostatnie wolne miejsca do dołączenia z dostępnych świadczeń.

Dostępne usługi:

 • Klub Młodzieżowy 12-15 lat – 2 miejsca (rozpoczęcie w przyszłym tygodniu),
 • Warsztaty z umiejętności opiekuńczo-wychowawczych prowadzone przez psychologa – 5 miejsc (rozpoczęcie od 1 października),
 • Psycholog dziecięcy (w każdy piątek w godzinach 15-16),
 • Złota Rączka – mobilny konserwator, bez ograniczeń.

Kontakt: Centrum Usług Społecznych w Radiówku, numer tel. 607 390 961.

Usługi społeczne dostępne w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych szuka głównego księgowego

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 7 września.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 8. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
 10. znajomość przepisów ustaw:
  • samorządzie gminnym;
  • podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
  • podatku dochodowym od osób prawnych;
 11. ustawy o finansach publicznych;
  • rachunkowości;
  • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 12. Ordynacja podatkowa;
 13. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);
 14. znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
  • pracownikach samorządowych;
 15. i innych związanych ze stanowiskiem;

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), do 7 września do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.7.2022″.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwsze urodziny

Nasze Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna skończyło rok. W zmodernizowanym budynku w Radiówku zaproszeni goście spotkali się, by świętować urodziny CUS. Podsumowano też pierwszy rok działalności placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia, wyreżyserowanego przez Artura Niedziółkę z Fundacji “To lubię”. Dyrektor CUS Małgorzata Łysik omówiła rok działalności placówki oraz nowe usługi społeczne. Po prezentacji wręczono statuetki “Przyjaciel CUS Gminy Wiązowna”. Po tym miły akcencie do sali wjechał urodzinowy tort. „Pierwsze ciecie” wykonali wspólnie Doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnością Paulina Malinowska-Kowalczyk oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Sztompka, ekspert ds. tworzenia CUS i prof. Boghdan Skrzypczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Łęgowska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Witkowska, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wiązownie Ewa Drewniak. Przybyli także zaprzyjaźnieni dyrektorzy gminnych jednostek, przedstawiciele: Stowarzyszenia “KROKUS Wiązowna”, Spółdzielni Socjalnej “Odmiana”, Stowarzyszenia “JESTEŚMY” i  Fundacji “To lubię”, Centrum Wolontariatu oraz usługodawców i realizatorów usług społecznych.

CUS – jest ich tylko 40

Na zlecenie CUS w 2021 r. przeprowadzono „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”. Dzięki temu unaoczniliśmy najważniejsze problemy oraz określiliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Dane i zebrane informacje pozwoliły stworzyć Program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Stał się on podstawą działań przekształconego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

CUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Jest to pilotażowy projekt, który – oprócz Gminy Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na terenie całej Polski.

Generalny remont

W budynku Domu Społecznego w Radiówku przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy je do funkcjonowania nowo powstałego CUS. Powstały m.in. profesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, pomieszczenia wraz z wyposażonym aneksem kuchennym dla Klubu Młodzieżowego, Młodzieżowego Centrum Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Stylu Życia. Wydzielono odrębne: pomieszczenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenia do indywidualnej pracy z klientami oraz sale spotkań grupowych. Jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu zwiększyła się liczba pracowni, w których odbywają się zajęcia WTZ.

Podczas remontu odnowiono pomieszczenia w budynku na wszystkich trzech kondygnacjach oraz w piwnicy, co zdecydowanie poprawiło komfort obsługi klientów i warunki pracy zatrudnionych pracowników. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano także odprowadzenie wód deszczowych. Remont kosztował 1 287 575 zł, w tym środki własne to 907 610 zł, a pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej – 379 965 zł.

Oprócz wykonanego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne usługi skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna niezależnie od dochodu i statusu społecznego.

NOWE USŁUGI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY WIĄZOWNA

USŁUGA

ZAKRES

SZCZEGÓŁY

“Złota rączka – mobilny konserwator” Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiających bezpieczeństwo domowników. Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: ukończyli 70. rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są samotnymi rodzicami.
Pomoc psychologiczna Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu lub potrzebują wsparcia w rozmowie. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy w dotarciu do osób i instytucji, które takiej pomocy mogą udzielić systemowo i długoterminowo. Dla mieszkańców naszej gminy bez ograniczeń wiekowych.
Młodzieżowe Centrum Kompetencji Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na rynku pracy. Dla młodzieży z naszej gminy w wieku 16 – 18 lat.
Fizjoterapia Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Prowadzimy zajęcia z: kinezyterapii i fizykoterapii. Dla dorosłych mieszkańców gminy, posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego.
Klub “Zdrowego Stylu Życia” W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmocnienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: dieta, ruch, sen i relaks. Dla dorosłych mieszkańców gminy.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent pomaga m.in. w dotarciu do wybranych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placówki oświatowej. Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opieka wytchnienia Zadaniem opiekuna jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dla mieszkańców gminy. Opiekunowie osób sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Centrum Usług Społecznych szuka księgowego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni głównego księgowego. Dokumenty można składać do 20 maja do CUS w Radiówku.

 Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach,
 4. nieposzlakowana opinia
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisó
 6. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym; o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych; o podatku dochodowym od osób prawnych; ustawy o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Ordynacja podatkowa; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; o pracownikach samorządowych; i innych związanych ze stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: RAKS SQL, PŁATNIK, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA INFO SYSTEM, SJO BeSTi@, EZD;
 2. biegła znajomość środowiska Microsoft;
 3. samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, punktualność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 5. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 6. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie 20 maja do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego – oferta nr ZKA.110.3.2022”.

Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Banknoty 100-złotowe
O świadczeniach dla firm można przeczytać m.in. na stronach ZUS i gov.pl (Foto: pixabay.com)

Jesteś obywatelem Ukrainy i decydujesz się zostać w Polsce? Chcesz podjąć pracę, starać się o świadczenia socjalne? Podpowiadamy, krok po kroku, co musisz zrobić, aby otrzymać numer PESEL, jednorazowy dodatek czy świadczenia na dzieci.

Jeśli zamierzasz pozostać przez jakiś czas lub na stałe w Polsce i chcesz otrzymać numer PESEL, założyć profil zaufany, otrzymywać jednorazowy dodatek oraz świadczenia rodzinne będą ci potrzebne:

 1. paszport z pieczątką wbitą przez straż graniczną potwierdzający, że jesteś obywatelem Ukrainy i przekroczyłeś granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r.  Możesz też zrejestrować swój pobyt przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL. Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie innego dokumentu niż paszport, należy złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku;
 2. polski numer telefonu, który podajemy przy rejestracji i na który będą przychodzić kody dostępu oraz powiadomienia;
 3. adres e-mail.

Numer PESEL

Kolejny krok to uzyskanie numeru PESEL. To numer identyfikacyjny, który umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli na założenie firmy w Polsce. Dzięki niemu można też, uzyskując PESEL, założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co musisz przygotować?

 1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Wniosek w ukraińskiej / rosyjskiej wersji językowej dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Hzi0q.
 2. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy. My zapraszamy do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 (w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00). Urzędnik pobierze twoje odciski palców. Jeśli nie masz zdjęcia, wykonasz je bezpłatnie na miejscu w urzędzie. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Usługa jest bezpłatna.

Konto w banku

Nawet bez numeru PSESEL możesz założyć konto bankowe w wybranym banku na terenie Polski. Będziesz potrzebować do tego, w zależności od banku, dokumentu tożsamości (paszportu) oraz kartu pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Specjalne konta na obywateli Ukrainy oferują: PKO BP i PKO Inteligo, City Handlowy, Bank Millenium, BOŚ Bank, Bank ING. Wykaz informacji dotyczących ofert poszczególnych banków dostępny jest pod linkiem: http://bityl.pl/Wqzra

Poprzez te banki można się również zalogować do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku.

300 zł na osobę

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Rodzice lub opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek w imieniu dziecka. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: http://cuswiazowna.pl/ Po rozpatrzeniu wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane we wniosku konto bankowe. Więcej informacji na temat świadczenia można uzyskać w CUS Radiówek pod nr tel. 22 780 45 59, pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl lub znaleźć na stronie CUS.

Świadczenia rodzinne

Kiedy już posiadasz konto bankowe oraz numer PESEL, możesz założyć konto na PUE.  Tylko poprzez tę platformę można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, m.in. 500+, 300+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Potrzebujesz:

 1. numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek oraz dziecka,
 2. profil zaufany,
 3. adres e-mail,
 4. polski numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego w Polsce.

Należy wejść na stronę: https://www.zus.pl/pue/rejestracja. Z trzech dostępnych opcji wybierz: Dla Ciebie. Profil może zarejestrować przy pomocy profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Instrukcja rejestracji krok po kroku dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.