mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zagospodarowanie starorzecza rzeki Mienia. Konsultacje społeczne

Koncepcje są poddane konsultacjom społecznym do końca stycznia 2022 r.
Koncepcje są poddane konsultacjom społecznym do końca stycznia 2022 r.

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zadania „Zagospodarowanie terenu starorzecza rzeki Mienia” w Wiązownie. Uwagi można składać do końca stycznia 2022 r.

Na terenie Wiązowny znajduje się kilka obszarów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, które rozmieszczone są w kilku różnych lokalizacjach. Dodatkowo, planujemy utworzenie nowych tego typu miejsc. Większość z tych obszarów może zostać połączona ze sobą szlakiem turystycznym. Do tego celu chcemy wykorzystać jeden z największych atutów miejscowości – rzekę Mienię i jej starorzecze. Pozwoliłoby to zespoić ze sobą tereny o różnym przeznaczeniu funkcjonujące obecnie samodzielnie.

Ogłosiliśmy konsultacje społeczne, których celem jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Wiązowna na temat koncepcji zagospodarowania i dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej terenu działki nr ew. 5 w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna przy ul. Kościelnej oraz koncepcji zagospodarowania i dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej terenów gminnych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna wzdłuż fragmentu starorzecza rzeki Mienia opracowanymi przez firmę Wirtuozi Zieleni sp. z o.o. na zlecenie samorządu Gminy Wiązowna.

Koncepcje są poddane konsultacjom społecznym do końca stycznia 2022 r. Uwagi można składać elektronicznie na adres m.golab@wiazowna.pl lub urzad@wiazowna.pl

Więcej informacji na ten temat udziela Milena Gołąb, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 61, e-mail: m.golab@wiazowna.pl

Program GKRPA na 2022 r. Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Ruszyły konsultacje społeczne gminnego programu na 2022 r. (Foto: Adobe Stock)

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Wiązowna. Na Państwa uwagi czekamy do 18 listopada.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2022”.

Konsultacje odbywają się od 4 do 18 listopada. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

  1. przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@wiazowna.pl;
  2. wypełnić w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt programu na rok 2022, udostępnione są do publicznego wglądu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia/ogłoszenia konsultacji”;
  2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
  3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 18 listopada 2021 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: urzad@wiazowna.pl.

Konsultacje społeczne. Program Mazowsza dla NGO

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne wymienione w ustawie podmioty do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Najważniejsze zmiany to:

  1. dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz 15 pkt 2;
  2. kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl.

Projekt nowego programu ochrony powietrza. Ruszyły konsultacje

Dym lecący z kominów. Czerwone dachy domów
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza. Ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie. Do 23 marca można składać uwagi do projektu.

Program został opracowany ze względu na substancje (pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu – tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska), których stężenia przekroczyły normy w 2018 r. Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego.

Dlatego… Twoje zdanie się liczy!

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego ruszył z konsultacjami społecznymi. Potrwają do 23 marca. W tym czasie można składać uwagi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym!

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne. Będą one miały charakter otwarty. Spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie: https://www.mazovia.pl/.

Mieszkańców Gminy Wiązowna zapraszamy na spotkanie 6 marca (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26).

Więcej informacji oraz projekt można znaleźć na stronie: https://www.mazovia.pl/.

17 lutego: Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące działki w Duchnowie

17 lutego w sobotę o godzinie 17 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157 obędzie się spotkanie podsumowujące przeprowadzone w styczniu konsultacje społeczne dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. Na spotkaniu omówione zostaną pomysły przedstawione przez dorosłych, młodzież, a także dzieci. Porozmawiamy o pomysłach, które można pogodzić jak i o tych, które wzajemnie się wykluczają.  Przedstawiony zostanie także dalszy harmonogram prac nad planem miejscowym. Serdecznie zapraszamy!

https://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-dzialki-duchnowie-przyjdz-zadecyduj/
https://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-w-duchnowie/