mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności (Foto: pixabay.com)

Szkolenie na temat "Współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi innymi partnerami społecznymi w zakresie zlecania zadań publicznych oraz dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego" odbędzie się w Białobrzegach w dniach 27-29 maja.

Cel szkolenia:

 1. Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym: omówienie zasad składania ofert, zawierania umów oraz rozliczania przyznanej dotacji i sprawowania kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadań publicznych;
 2. Zapoznanie z nową formą zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej z wykorzystaniem „Generatora Wniosków”;
 3. Zapoznanie z możliwościami dofinansowania budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego  w obszarze kultury i dziedzictwa  oraz kultywowania tradycji orężnych;
 4. Omówienie zasad udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Promenada Zegrze, ul. Spacerowa 35, 05-126 Białobrzegi.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap – 27.05.2022 r. (od godziny 9.00 – 16.00) skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
II etap – 27 (od godziny 16.00) – 29.05.2022 r. skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez Ministra Obrony Narodowej, jednostek samorządu terytorialnego.

Inne informacje

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać zgłoszenie w terminie do 25 maja 2022 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 30 osób) w szkleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej organizacji/jednostki samorządu terytorialnego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione droga elektroniczną lub telefonicznie.

Dojazd do Ośrodka Promenada Zegrze we własnym zakresie.

Istniej także możliwość uczestniczenia w szkoleniu w formie zdalnej. Aby wziąć udział w szkoleniu w formie zdalnej należy w formularzu zgłoszenia podać adres mailowy. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail wraz z właściwym linkiem do szkolenia.

Program szkolenia zostanie opublikowany na stronie internetowej w terminie do dnia 18 maja 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr. tel. 261 840 142.

Programu „Sportowe Wakacje+”. Zawalcz o dotację

Troje dzieci w kaskach siedzi na rowerach

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na operatorów krajowych, którzy wesprą ministerstwo przy organizacji tegorocznej edycji Programu „Sportowe Wakacje+”. Budżet programu w 2022 r. wynosi 50 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 36 mln zł.
 2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie wymienionych działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
 4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2,5 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Terminy składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadań 2,3 i 4 (wyłonienie operatora) – do 25 maja 2022 r.;
 2. Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadania 1 – do 1 czerwca 2022 r;
 3. Termin rozpatrzenia wniosków – do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dotacje dla NGO. Spotkanie szkoleniowe

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności (Foto: pixabay.com)

Wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Wiązowna, zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dotyczące finansowania działalności NGO ze środków budżetowych naszej gminy.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelska 59 w Wiązownie.

Więcej informacji na temat spotkania udziela Magdalena Grzegrzółka, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

Termin na sprawozdanie OPP przesunięty

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022. Termin został przesunięty na 15 października.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Można je znaleźć w Dzienniku Ustaw.

Standardowym terminem zamieszczenia sprawozdania OPP w bazie Narodowego Instytutu Wolności to 15 lipca. W 2022 roku, po wejściu w życie rozporządzenia, termin jest przesunięty na 15 października. Jednak ten dzień przypada w sobotę, dlatego ostateczny termin realizacji obowiązku przesunięto na 17 października.

OPP mają jeszcze drugi termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie. Ten drugi termin dotyczy takich organizacji pożytku, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego. Ten termin to 30 listopada. Termin 30 listopada NIE został przesunięty.

Jednocześnie przypominamy o pozostałych przesunięciach terminów sprawozdań NGO w 2022 roku:

 1. termin sporządzenia sprawozdania i podpisania finansowego w 2022 r. przesunięty z 31 marca na 30 czerwca;
 2. termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 r. przesunięty z 30 czerwca na 30 września;
 3. przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 r. – najpóźniej do 15 października;
 4. termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) w 2022 roku przesunięty z 31 marca na30 czerwca.

Wskazane terminy to terminy dla organizacji pozarządowych, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy i dotyczą składania sprawozdań i deklaracji za 2021 r.

AKTY PRAWNE

Mały grant dla OSP. Konsultacje

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy (Foto: Adobe Stock)

Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie złożyła ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie (ul. Mazowiecka 22, 05-462 Malcanów) złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP Malcanów”. Zadanie zostało zaplanowane w dniu 07.05.2022 r.

Do 20 kwietnia 2022 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

„Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Konkurs ofert

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Celem realizacji zadania jest: aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Termin składania ofert wyznacza się od 11 marca do 1 kwietnia. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl
 2. Dominik Morawski, tel. (22) 59 79 615, e-mail: dominik.morawski@mazovia.pl
 3. Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Sejmik Województwa Mazowieckiego. Konsultacje programu dla NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
 2. zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
 3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii – szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.ploraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1)      Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3)      Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7)      Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 wpunktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”:
  1)      Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3)      Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7)      Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 3.  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 4. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Zgłoszenia

Powiat Otwocki oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zapraszają przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 17 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.

Tym razem powiat do współpracy zaprosił Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Jej doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości, spotkają się z przedstawicielami powiatowych NGO już 17 marca. Miejscem tegorocznych rozmów, warsztatów, dyskusji, a przede wszystkim spotkania przedstawicieli trzeciego sektora będzie niezmiennie, sala widowiskowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszenia dostępnego na stronie powiatu oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-otwocki.pl lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do piątku, 11 marca 2022 roku. (decyduje data wpływu formularza).

 

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

NGO. Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 16 marca.

Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert:
1) składa ofertę, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e) w Kancelarii Starostwa w Otwocku lub przesyła pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
lub
2) rejestruje się na stronie internetowej pod adresem engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.
Po wypełnieniu, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w sposób opisany w pkt 1.Termin składania ofert wyznacza się do dnia 16 marca.W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP (konto jest bezpłatne), Organizacja przesyła wraz z załącznikami wygenerowany w generatorze eNGO plik w formacie .pdf, poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób przedstawiony w pkt. 1.

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:

 1. wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
 2. brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
 3. ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
 4. łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
 5. dostosowanie do zmian prawnych,
 6. łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, w tym składnie ofert przez Organizacje, należy zalogować się na platformie ePUAP oraz potwierdzić profil zaufany.

Wzór oferty i więcej informacji można znaleźć na stronie Powiatu Otwockiego.