mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs ofert dla NGO. Wyniki

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Oto wyniki.

W dniu 7 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Wiązowna ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia:

Zadanie nr 1. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  • Zadanie nr 1. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku.
  • Zadanie nr 2. Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku.
  • Zadanie nr 3. Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych.
  • Zadanie nr 4. Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących.
  • Zadanie nr 5. Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu.
  • Zadanie nr 6. Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022.
 2. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:
 • Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów.
 • Zadanie nr 2. Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945.
 • Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna.
 • Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody.
 1. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zadanie nr 1. Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu.

Termin składania ofert upłynął 29 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wójta dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. 14 ofert spełniło wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

L.p. Zadanie publiczne NGO Kwota dofinansowania
1 Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Stowarzyszenie „KROKUS – WIĄZOWNA” 35.000,00 zł
2 Fundacja Inspirująca 0,00 zł
3 Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców Gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 150.000,00 zł
4 KS Glinianka 60.000,00 zł
5 LUKS Rzakta 38.000,00 zł
6 Prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2022 roku. KS Advit Wiązowna 20.000,00 zł
7 Organizacja i przeprowadzenie turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rywalizacji drużynowej oraz konfrontacji par tanecznych. UKS Fast-Step 20.000,00 zł
8 Organizacja i przeprowadzenie imprezy biegowej dla mieszkańców Gminy Wiązowna i gmin sąsiadujących. Klub Team ZabieganeDni 10.000,00 zł
9 Upowszechnianie sportów zimowych z elementami grapplingu. UKS Zakręt 5.000,00 zł
10 Organizacja i przeprowadzenie cyklu minimum 10 Turniejów Grand Prix Wiązowny w tenisie stołowym w roku 2022. GKTS Wiązowna 7.500,00 zł
11 Organizacja wystawy „Świat widziany oczami podróżnika” połączona z zajęciami i warsztatami tematycznymi dla dzieci i uczniów. Stowarzyszenie „Więzy” 4.000,00 zł
12 Organizacja wystawy „Samuraje – legendy i fakty” z imprezami towarzyszącymi takimi jak zajęcia, warsztaty i wykłady dla dzieci i uczniów na temat kultury mieszkańców dalekiego wschodu. Stowarzyszenie „Więzy” 8.000,00 zł
13 Opracowanie i wydanie publikacji popularnonaukowej na temat działań wojennych na terenie Gminy Wiązowna i powiatu otwockiego w latach 1944 – 1945. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
14 Rozbudowa i konserwacja Szlaku Fortyfikacji Przedmoście Warszawa na terenie Gminy Wiązowna. Stowarzyszenie Pro Fortalicium 5.000,00 zł
15 Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody. Chorągiew Stołeczna ZHP 10.000,00 zł

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konsultacje społeczne. Program Mazowsza dla NGO

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne wymienione w ustawie podmioty do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz 15 pkt 2;
 2. kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl.

Mały grant. Zgłoś uwagi

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta złożył ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta (ul. Pólko 20, 05-408 Rzakta) złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zakup niezbędnych urządzeń do pielęgnacji boiska sportowego w Rzakcie”. Zadanie zostało zaplanowane w dniach 15.11.2021 r. – 30.11.2021 r.

Do 29 października 2021 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Mały grant. Twój czas na uwagi

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Klub Team ZabieganeDni złożył ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Klub Team ZabieganeDni (ul. Górczewska 200B/9, 01-460 Warszawa) złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywna Sobota Gminy Wiązowna”. Zadanie zostało zaplanowane w dniu 11.12.2021 r.

Do 29 października 2021 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Mały grant. Zgłoś uwagi

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Klub Sportowy Glinianka złożył ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Klub Sportowy Glinianka (ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka) złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja miniturnieju – Rodzinne Granie”. Zadanie zostało zaplanowane w dniach 23.10.2021 r. – 14.11.2021 r.

Do 22 października 2021 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Program współpracy z NGO. Sprawozdanie z konsultacji

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje ruszyły 8 września i zakończyły się 30 września. Przeprowadzono je w formie pisemnej.

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” udostępniony został do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańca;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

W trakcie przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego wpłynął jeden wniosek od reprezentantów czterech organizacji pożytku publicznego, na który udzielono wnioskodawcom odpowiedzi w formie pisemnej. Protokół z konsultacji został zamieszczony pod tekstem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Oferta na mały grant. Zgłoś uwagi

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Uczniowski Klub Sportowy „Fast-Step” złożył ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Uczniowski Klub Sportowy „Fast-Step” (ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock) złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą „Fast-Step Halloween Party”. Zadanie zostało zaplanowane na dzień 30.10.2021 r.

Do 8 października 2021 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Mały grant. Zgłoś ofertę na realizację zadania publicznego

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy).

Dotacje przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Wiązowna (tryb pozakonkursowy) będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 25.354.2021 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24.02.2021 r.

Zadania publiczne realizowane na podstawie regulaminu muszą spełniać następujące warunki:

1) zadanie publiczne ma być dostępne dla mieszkańców Gminy – zasady uczestnictwa wskazane w ofercie (np. zaproszenie, wstęp wolny);

2) okres realizacji zadania wynosi nie więcej niż 90 dni i musi się odbywać w roku budżetowym, czyli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

3) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) na dane zadanie, realizowane w jednej miejscowości w danym roku;

4) jedna Organizacja może złożyć w ciągu roku maksymalnie 2 oferty.

Ofertę należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego licząc od następnego dnia po złożeniu oferty.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Program współpracy z NGO. Ruszyły konsultacje społeczne

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Konsultacje ruszyły 8 września i potrwają do 30 września. Opinie, wnioski i uwagi należy wpisać na formularzu konsultacyjnym (dostępny pod tekstem) i można:

 1. przesłać elektronicznie drogą mailową na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl;
 2. wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna;
 3. przesłać tradycyjną pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, udostępnione są do publicznego wglądu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Termin upływa 30 września 2021 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Zaproszenie

Jaki obraz trzeciego sektora wyłonił się po miesiącach pandemii? Jak organizacje i stowarzyszenia mogą włączyć się dziś w przedsiębiorczość społeczną? O tym między innymi Powiat Otwocki i Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będą chcieli rozmawiać z przedstawicielami powiatowych NGO już 15 czerwca.

W powiecie otwockim funkcjonuje ponad 300 organizacji pozarządowych, które działają między innymi w obszarze sportu, kultury czy pomocy społecznej. W ubiegłym roku, z inicjatywy powiatu, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń spotkali się po raz pierwszy, aby dzielić się doświadczeniem i zdobywać wiedzę, która wspiera ich rozwój.

Powiat otwocki zaprasza na II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Goście wydarzenia, które odbędzie się już 15 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, poznają różne formy współpracy organizacji i samorządu, dowiedzą się tego, jak rozwijać ekonomicznie organizację poprzez odpłatną działalność statutową, ale też zapoznają się z dobrymi praktykami wybranych NGO-sów. W programie przewidziano również panel dyskusyjny, w którym zostaną poruszone tematy ważne dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszenia (plik do pobrania dostępny poniżej) oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-otwocki.pl lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do dnia 11 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu formularza).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie powiatu otwockiego.

 

Plakat z informacją o II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r.

Źródło: Powiat Otwocki