radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Program COVID-19. Wsparcie dla NGO

Banknoty 20 złotowe ułożone jedne na drugich

Ruszył Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Można zyskać nawet 50 tys. zł.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Jego celem jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. 

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na: 

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych; 

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):  

– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności); 

– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; 

– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań; 

– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań. 

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. 

Celem programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet programu to 10 mln zł. 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy pisać na adres: covid@niw.gov.pl. Więcej informacji oraz wnioski do pobrania można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

 

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla drużyny młodzieżowej z roczników 2011-2014. Na powierzenie zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla młodzieży (przygotowanie do rozgrywek piątej ligi tenisa stołowego). Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 18 000 zł.

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 10 000 zł.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta konkursowa” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r., bądź przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.  

Konkursy dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego

Wójt Gminy Wiązowna na początku grudnia ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Wiązowna. Znamy już zwycięzców.

Konkursy ogłoszono w zakresach:

  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
  2. upowszechnianie sportu i rekreacji – prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich;
  3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Termin składania ofert upłynął 31 grudnia 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna 2 stycznia 2020 r.  dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Spotkanie „Europa dla obywateli”. Zarejestruj się

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego na spotkanie informacyjne na temat programu „Europa dla obywateli” oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, które odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 r.

Ponadto, w spotkaniu weźmie udział Agnieszka Bielska z Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, która zaprezentuje działania Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane także do przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania wolontariatu i inicjatyw lokalnych.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

Więcej o programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/.

Konkursy ofert dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspierane są działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz jest rozszerzana współpraca z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

Zadanie nr 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia i wszechstronnej pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 35.000 złotych.

Zadanie nr 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania jest prowadzenie zajęć ruchowo – aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok  kwotę 20.000 złotych.

Zadanie nr 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, prowadzenie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej.
Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 30.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Zadanie nr 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,  organizowanie dla nich wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 25.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2019 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.  Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Wkrótce ogłosimy dla organizacji pozarządowych kolejne konkursy.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Mały grant. Zgłoś uwagi

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

UKS „Zakręt” złożył ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Uczniowski klub sportowy „Zakręt” (05-077 Zakręt, ul. Szkolna 11) złożył wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pn. „”Biel jest w modzie” Turniej piłki nożnej o „Puchar Wójta” oraz promocja atrakcji turystycznych Gminy Wiązowna Północ”. Wydarzenie – rodzinny trudniej piłki nożnej połączony z promocją akcji „Biała wstążka 2019”  – zostało zaplanowane na 7 grudnia.

Do 29 listopada przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Weź udział w Lidze NGOs!

Spotkanie przy stole. Kobieta robi notatki. Na stole widać komputer, notes i biały kubek

Liga NGOs to nowoczesna forma rozwoju dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Decydując się na udział w programie zyskujesz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców i trenerów. Warsztaty z uczestnikami prowadzić będą osoby specjalizujące się w pozyskiwaniu środków oraz menedżerowie m.in. z Google.

Z nami będziesz trenować umiejętność pisania wniosków, wystąpień publicznych, zarządzania projektami, zespołem, a także poznasz niezbędne elementy savoir-vivre. Podczas spotkań z ministrami i innymi zaproszonymi gośćmi, będziesz mieć możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące cię pytania.

Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, poznasz wiele ciekawych osób. Wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy wiele ciekawych projektów!

Program obejmuje siedem weekendowych zjazdów w Warszawie lub w jej okolicach, Projekt Społeczny oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny.

Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7fac30e1bf8a48ec9937371ba54fa07a

Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a7357ed5a0fd4938acacc6eaa21aedbe

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat) Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=aea88309587a42bab0b2dcc0022f9e4e

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 20 października. W Lidze NGOs może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:

Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos

Instagram: https://www.instagram.com/ligangos

Organizacje pozarządowe. Spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących aktualnie najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w II połowie października w siedzibach Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu  w Warszawie.

W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 r., naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego czy organizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkań przedstawiciele Banków Żywności zaprezentują ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wynikające z jej zapisów możliwości działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

W jakim mieście?

Kiedy?

O której godzinie?

Gdzie?

Warszawa 16 października, środa 9:00 – 11:00 sala konferencyjna na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszewie, ul. Jagiellońska 26
Ostrołęka 17 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 105 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38
Płock 21 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna nr 13 na parterze w nowej części Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku, ul. Medyczna 19
Ciechanów 22 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27
Radom 23 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a
Piaseczno 24 października, czwartek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna na II piętrze w budynku Centrum Biznesu, ul. Puławska 38
Wołomin 28 października, poniedziałek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3
Siedlce 29 października, wtorek 13:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Siedlcach, ul. Asłanowicza 10
Żyrardów 30 października, środa 13:00 – 15:00 sala konferencyjna w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4

Wstęp na spotkania jest wolny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zaproszenie

XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 16 września w Warszawie, to spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września.

Celem spotkania jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Podczas wydarzenia będzie mowa m.in. o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, o wypaleniu aktywistów i aktywistek, o dostępie do informacji publicznej, o łączeniu potencjałów NGO-ów i MOPS-ów oraz o aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

Udział w wydarzeniu potwierdzili pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Tamara Borkowska, pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Jan Myszak oraz przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Andrzej Rybus-Tołłoczko, a także Weronika Paszewska z Akcji Demokracja i Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ramowy program 

9.00 – 10.00 – rejestracja / kawa powitalna / integracja,

10.00 – 11.00 – uroczysta inauguracja + wykład Weroniki Paszewskiej z Akcji Demokracja,

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa + wspólne zdjęcie,

11.20 – 13.20 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 1,

13.20 – 14.00 – przerwa lunchowa,

14:00 – 16.00 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 2,

16.15 – 17.00 – dyskusja końcowa + zakończenie.

Duża część wydarzenia będzie miała formę dyskusji i warsztatów w małych grupach, które pozwolą na wzajemne się poznawanie i wymianę doświadczeń.  Punktem wyjścia do spotkania jest raport „Mazowia dla Mazowsza”, który podsumowuje sytuację mazowieckich organizacji pozarządowych w 2018 r.

XV MFIP odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowej 56 w Warszawie). Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy mogą zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy, autobusem lub – w przypadku podróży samochodem – równoważność tej kwoty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na e-mail: mazowia@mazowia.org.pl lub telefoniczny 22 652 22 66. Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Program współpracy z ngo na 2020 rok. Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 sierpnia do 6 września 2019 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do dnia 6 września 2019 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres m.bialek@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Projekt programu, ogłoszenie i formularz konsultacji do pobrania poniżej.