Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

IV Forum organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Już 9 marca

Powiat Otwocki oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zapraszają 9 marca przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

Już po raz czwarty w Otwocku spotkają się przedstawiciele NGOsu z całego regionu, aby dyskutować o swoich wyzwaniach, ale też szansach. Organizatorzy wydarzenia – Powiat Otwocki i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wraz z partnerami: Federacją Mazowia i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zadbali o to, żeby program Forum wpisywał się w oczekiwania jego odbiorców. Będzie zatem szansa żeby porozmawiać o możliwościach promocji NGOsów, różnych formach dofinansowania, ale też współpracy, którą oferują jednostki samorządu terytorialnego.

Miejscem tegorocznych rozmów, warsztatów, dyskusji, a przede wszystkim spotkania przedstawicieli trzeciego sektora będzie niezmiennie, sala widowiskowa Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszenia (plik do pobrania dostępny poniżej) oraz dostarczenie go pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat-otwocki.pl lub osobiście na adres: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, do czwartku, 2 marca 2023 roku. (decyduje data wpływu formularza).

Formularz do pobrania dostępny jest na stronie powiatu otwockiego.

Konkurs dla NGO. Dotacje na działania na rzecz uchodźców

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Do 28 lutego organizacje podejmujące działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji, mogą składać oferty w konkursie. Na konkurs przeznaczone są środki w kwocie 1,5 mln zł.

W ramach konkursu będą wspierane:

 • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
 • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
 • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

 

Współpraca z NGO zawsze się opłaca

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z organizacjami pozarządowymi. Z roku na rok rosną kwoty, jakie przeznaczamy na różnego rodzaju zadania realizowane przez NGO. Wiemy już, co w tym roku będą miały do zaproponowania mieszkańcom naszej gminy.

Na współpracę z NGO w 2022 r. przeznaczyliśmy 640 960 zł, w 2023 roku zaś to  845 900 zł. Wydatki na wieloletnie konkursy w latach 2023-2025 r. to 2 100 000 zł.

W połowie grudnia 2022 r. ogłosiliśmy konkursy na zadania roczne oraz wieloletnie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadania, które będą realizowane, obejmują różne dziedziny, mi.n.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wymagania spełniło 18, a podział środków wygląda następująco:

 

L.p. Zadanie publiczne Nazwa NGO Kwota dofinansowania
1. Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium 5 000 zł
2. Świat widziany oczami podróżnika w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 4 000 zł
3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim w 2023 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 12 000 zł
4. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” 35 000 zł
5. Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego w 2023 r. Fundacja „To lubię” 15 400 zł
6. Organizacja wystawy „Wielka historia w małej Wiązownie” w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 10 000 zł
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” 120 000 zł
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” 75 000 zł
9. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2023-2025 Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna 540 000 zł
10. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 540 000 zł
11. Klub Sportowy Glinianka 210 000 zł
12. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta 135 000 zł
13. prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia i wyżywienia na zawodach w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy „Zakręt” 210 000 zł
14. prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 60 000 zł
15. Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wiązowna Trail&Fun w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
16. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
17. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 23 940 zł
18. Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy Fast-Step 66 000 zł

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Stowarzyszenie Więzy. Oferta na mały grant

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Stowarzyszenie Więzy złożyło ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Stowarzyszenie Więzy (ul. Lubelska 29, 05-462 Wiązowna) złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą “Tai-chi dla wszystkich”. Zadanie zostało zaplanowane na okres od 31.01.2023 r. do 20.04.2023 r.

Do 19 stycznia 2023 r. przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, 603 117 322 e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Strategii rozwoju metropolii warszawskiej. Ruszył nabór do grup tematycznych

Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023 r.

Nabór obejmuje rekrutację do czterech grup tematycznych:

 1. Metropolia w ruchu,
 2. Metropolia otwarta na ludzi,
 3. Metropolia zrównoważona,
 4. Metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in.:

 1. opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej);
 2. wypracowanie wkładu do Strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań);
 3. rekomendowanie odpowiednich zapisów do Strategii (wpływ na przygotowanie poszczególnych produktów i projektu dokumentu).

Więcej informacji znajduje się na stronach www.sm.waw.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl.

Regulamin naboru dostępny na stronie internetowej

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie, z silnymi aspiracjami do bycia nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa, 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) oraz 69 gmin znajdujących się na ich terenie. Jest to obszar o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób.

Dotacje dla NGO. Nabór do komisji konkursowej

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach
Najszybszy i najprostszy sposób to wypełnienie dokumentów przez internet (foto: pixabay. com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach ww. otwartych konkursów ofert. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 stycznia 2023 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy Wiązowna  na rok 2023 z zakresów: turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna  na lata 2023-2025 z zakresów: ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 3 stycznia  2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Ogłosiliśmy konkursy na zadania dla NGO

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszono konkursy na realizację zadań rocznych i wieloletnich.

Zakresy zadań rocznych:

1) turystyki i krajoznawstwa:

 • a) zadanie nr 1 – Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna,
 • b) zadanie nr 2 – Świat widziany oczami podróżnika,
 • c) zadanie nr 3 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim;

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • a) zadanie nr 1 – Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna;

3) ochrony i promocji zdrowia

 • a) zadanie nr 1 – Konsultacje z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 • a) zadanie nr 1 – Organizacja otwartych zawodów strzeleckich,
 • b) zadanie nr 2 – Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego,
 • c) zadanie nr 3 – Organizacja wystawy – „Wielka historia w małej Wiązownie”.

Zakresy zadań wieloletnich:

1) ochrony i promocji zdrowia:

 • a) zadanie nr 1 – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • b) zadanie nr 2 – organizacja akcji honorowego krwiodawstwa;

2) pomocy społecznej:

 • a) zadanie nr 1 – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • a) zadanie nr 1 – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2023-2025,
 • b) zadanie nr 2 – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2023-2025,
 • c) zadanie nr 3 – prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia i wyżywienia na zawodach w latach 2023-2025,
 • d) zadanie nr 4 – prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023-2025,
 • e) zadanie nr 5 – Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wiązowna Trail&Fun w latach 2023-2025,
 • f) zadanie nr 6 – organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie gminy Wiązowna w latach 2023-2025,
 • g) zadanie nr 7 – organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023-2025,
 • h) zdanie nr 8 – Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023-2025.

Na realizację zadań rocznych przeznaczono kwotę 85 900 zł, a na realizację zadań wieloletnich przeznaczono kwotę 2 100 000 na lata 2023-2025.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 3 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert: https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Komitet Monitorujący program Fundusze dla Mazowsza 2021–2027. Nabór

Dużo banknotów o nominale 50 euro
Środki można pozyskać z UE na różnego rodzaju działania (Foto: pixabay.com)

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).

 1. Nazwa programu: Fundusze dla Mazowsza 2021–2027 (FEM21-27)
 1. Obszary tematyczne:
 • cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, o której w punkcie 3);
 • dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • dwie federacje organizacji pozarządowych.
 1. Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14 będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Kandydaci na członków i stałych zastępców członków KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027,
 • brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027,
 • posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
 • dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie, posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.
 1. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
 2. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 15 do 24 listopada 2022 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
 3. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 • Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
 1. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27.
 2. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 Ordynacji odbywają się na zasadach ogólnych.

Źródło: mazovia.pl

Mały grant. Złóż uwagi do oferty

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Stowarzyszenie Więzy złożyło ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Stowarzyszenie Więzy (ul. Lubelska 29, 05-462 Wiązowna) złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą W zdrowym ciele zdrowy duch (Seniora). Zadanie zostało zaplanowane na okres od 22.11.2022 r. do 30.12.2022 r.

Do 22 listopada 2022 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32 lub603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Oferta NGO. Zgłoś uwagi

Napis czarny NGO

Klub „Team ZabieganeDni” złoży ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Klub „Team ZabieganeDni” (ul. Górczewska 200b/9, 01-460 Warszawa) złożył wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą Sportowe Mikołajki. Zadanie zostało zaplanowane na okres od 21.11.2022 – 18.12.2022.

Do 21 października 2022 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, 603 117 322 e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.