bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

CUS. Rozstrzygnięcie konkursu na zadania publiczne

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Komisja konkursowa 26 lutego rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ogłoszony przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

W czasie trwania otwartego konkursu ofert (ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna nr 20.1001.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.) na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne.

Więcej informacji na temat wyników konkursu udziela Małgorzata Chodnicka, Zespół ds. Aktywnej Integracji, Programów i Projektów, tel. 22 780 46 59 w. 25, e-mail: m.chodnicka@cuswiazowna.pl.

Nowy Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)
Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)

Od listopada nowym dyrektorem Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna jest Edyta Borkowska. Jej wieloletnie doświadczenie i bardzo dobre wykształcenie, a także znajomość problemów społecznych w naszej gminie, zagwarantują wysoki poziom działań, które podejmie wraz z kadrą Centrum Usług Społecznych w Radiówku.

Edyta Borkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia w zakresie polityki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Koordynowała projekty, których odbiorcami były osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny dysfunkcyjne z powodu uzależnień i przemocy. Przez lata pracowała też w GOPS w Radiówku, a potem w MOPS w Józefowie.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów angażujących różne podmioty – samorząd lokalny, organizacje pozarządowe oraz osoby aktywne w społecznościach lokalnych. Jest ceniona za wiedzę, empatię i rzetelność, a to wszystko jest bardzo istotne w pracy, którą będzie wykonywać w Radiówku.

Z końcem października 2023 r. z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (dawniej: GOPS) swoją działalność zakończyła ówczesna dyrektor, Małgorzata Łysik. Od listopada pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej i życzymy wielu sukcesów w sąsiednim Józefowie.

Posiłki dla dzieci z Ukrainy. Złóż wniosek

Uchodźcy z Ukrainy, których dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli na terenie gminy Wiązowna, mogą składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna wnioski o dofinansowanie posiłków dla dzieci.

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie przez dzieci numerów PESEL. Więcej na temat możliwości uzyskania numeru oraz innych świadczeń można znaleźć w materiale: PESEL, 300 zł i świadczenia na dzieci. Instrukcja krok po kroku dla obywateli Ukrainy

Zapraszamy do Radiówka (Radiówek 25) w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Informację na ten temat można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców CUS pod nr 22 780 46 59 wew. 30 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Poszkodowanie w wyniku nawałnic. Pomoc od państwa

Biały piorun na tle fioletowo-czerwonego nieba
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Maksymalna kwota zasiłku to 6 tys. zł. Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku wynosi do 20 tys. zł (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. zł,  ale nie wyższa niż 100 tys. zł).

Pomoc na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tys. zł. Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Inne możliwe formy pomocy (wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

 1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
 2. Praca socjalna.
 3. Poradnictwo specjalistyczne.
 4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
 5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum usług Społecznych Gminy Wiązowna, tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” dostępne są na stronie internetowej www.mswia.gov.pl

Nowe usługi społeczne dla mieszkańców. Ruszają zapisy!

Gabinet fizjoterapeutyczny
Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 (Foto: CUS)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna rozpoczyna w październiku realizację nowych, bezpłatnych usług społecznych dla naszych mieszkańców. Są to fizjoterapia oraz „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora.

Ogólnodostępne usługi fizjoterapii będą realizowane w nowym gabinecie w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Oferowane zabiegi to m.in.:

 1. prądowe, min. jonoforeza, galwanizacja, prądy: Tens, interferencyjne, Traberta, stymulacja;
 2. falowe, min. ultradźwięki, fonoreza, pole magnetyczne;
 3. laseroterapia;
 4. światłolecznictwo.

Zasady kwalifikacji do usługi fizjoterapii:

 1. Należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie na fizjoterapię, ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz z wpisem o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia fizjoterapii.
 2. Następnie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, gdzie należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 3. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi.
 4. Po zakwalifikowaniu osoba otrzyma Kartę Zlecenia Usługi z informacją dotyczącą pierwszej wizyty, tj. wstępnego badania kwalifikacyjnego u fizjoterapeuty, na którym zostanie zaproponowany pakiet zabiegów.

Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00. Pierwszy turnus rozpoczyna się 13 października  i potrwa do 4 listopada br. Kolejne turnusy zaplanowano w okresie: 05 – 29.11.2021 r., 30.11.2021 r. – 21.12.2021 r.

Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale, wyposażone w niezbędne meble i nowoczesny sprzęt, a także szatnia z dostępem do toalety. Pomieszczenia mieszczą się na parterze budynku i dostosowane są do osób z niepełnosprawnością.

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator to usługa, która zaspokoi potrzeby tych mieszkańców, którzy nie są w stanie sami dokonać drobnych napraw w swoich domach, a spełniają kryteria kwalifikacji. W zakresie zadań „Złotej Rączki” są podstawowe naprawy, prace montażowe i gospodarcze, niewymagające specjalistycznych uprawnień i natychmiastowej interwencji.

Zasady kwalifikacji do usługi „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora:

 1. Odbiorcami usługi Złotej Rączki są mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:
 • ukończyli 70 rok życia;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są samotnymi rodzicami.
 1. Należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 2. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi (w tym wypadku konserwator zostanie skierowany w ciągu dwóch dni roboczych).
 3. Po zakwalifikowaniu zostanie wydana Karta Zlecenia Usługi z informacją o terminie usługi.

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku od 08.00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16.00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi),  z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jedna osoba może skorzystać z usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator maksymalnie dwa  razy w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania po raz pierwszy z usługi. Jedna usługa nie może przekraczać dwóch godzin zegarowych pracy konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi, możliwe jest dokonanie ich zakupu przez konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wlicza się w czas usługi.

Uwaga! Obie usługi skierowane są do mieszkańców gminy Wiązowna i pozostają bezpłatne na czas trwania projektu, tj. do października 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych pod numerem telefonu: 607 390 961 lub 22 780 46 59.

 

Usługi finansowane są w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Sesja Rady Gminy. Kolejne ważne decyzje podjęte

Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 25 maja
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na sesji – 9 września – radni gminni spotkali się, by podejmować kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

W uchwałach budżetowych zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków budżetowych. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 674.130,14 zł wynikającą z większych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych CIT oraz o kwotę 134.937,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Zwiększenie wydatków o kwotę 432.000.00 zł na realizację infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia linii autobusowej Kąck-Józefów oraz o kwotę 142.000.00 zł na budowę kanalizacji.

Jedną z ważniejszych podjętych uchwał jest program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna w zakresie usług społecznych oraz koordynacja i integracja tych usług. Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS).

Następnych osiem uchwał dotyczyło nieruchomości i ochrony środowiska. Nadano nazwy ulicom ”Gościniec” w Duchnowie, „Koniczyny” w Woli Duckiej, „Pod Lasem” w Izabeli oraz „Stefana Bryły” w Wiązownie Kościelnej (ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom, jak i służbom ratowniczym). Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Czarnówce, Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce (dwie pierwsze uchwały były odpowiedzią na przekazanie nieodpłatnie gminie przez właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na drogę, natomiast trzecia od Skarbu Państwa).

Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz „Żanęcin Dziechciniec – Majowa”. Pierwszy z nich pozwoli rozstrzygnąć kwestię lokalizacji zabudowy i wyznaczyć przebieg głównego cieku odprowadzającego wody do rzeki Świder, natomiast dzięki drugiemu planowi możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami.

Radni uchwalili Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin zawiera prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Radni zdecydowali o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, w którego miejsce zostanie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To przekształcenie pozwoli rozwinąć się zakładowi i przeorganizować zasady pracy. Jest również symbolem postępu, na który nasza gmina jest gotowa.

Radni wyrazili swoje stanowisko dotyczące konsultacji publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planów budowy autostrady A50 przez teren gminy Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień. Zapraszamy 20 września

Zaproszenie na konferencję 20 września w Domu Kultury w Woli Karczewskiej

W Domu Kultury “Nad Świderm” w Woli Karczewskiej 20 września odbędzie się konferencja poświęcona profilaktyce uzależnień “Stare i Nowe Narkotyki w Domu, Szkole, Gminie – Rozpoznajemy i Reagujemy”.

Zapraszamy do Woli Karczewskiej (ul. Doliny Świdra 6) w poniedziałek 20 września godz. 14.00-17.0o.  Wstęp wolny. W programie:

 1. “Świat oczami młodych” – impresja w wykonaniu Centrum Wolontariatu,
 2. “Historia nowych narkotyków”,
 3. “Nowe substancje psychoaktywne czyli…mózg pod wpływem”,
 4. “Zorganizowane grupy przestępcze – przestępczość narkotykowa”,
 5. “Oferta Centrum Usług Społecznych”,
 6. “Strategie reagowania społeczności lokalnych”- panel dyskusyjny.

Konferencja jest lokalną inicjatywą, realizowaną przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna wraz z Posterunkiem Policji w Wiązownie, pod patronatem Wójta Gminy Wiązowna, przy wsparciu partnerów: Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Centrum Wolontariatu, Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 9 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 9 września odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Jedną z ważniejszych uchwał do podjęcia będzie program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna w zakresie usług społecznych oraz koordynacja i integracja tych usług. Realizatorem programu będzie Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS).

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Czarnówce, Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości w Czarnówce i Wiązownie Kościelnej oraz przez Skarb Państwa gruntu w Góraszce z przeznaczeniem na drogę.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 674.130,14 zł wynikającą z większych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych CIT oraz o kwotę 134.937,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Zwiększenie wydatków o kwotę 432.000.00 zł na realizację infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia linii autobusowej Kąck-Józefów oraz o kwotę 142.000.00 zł na budowę kanalizacji.

Kolejne uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Gościniec” w Duchnowie, „Koniczyny” w Woli Duckiej, „Pod Lasem” w Izabeli oraz „Stefana Bryły” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom jak i służbom ratowniczym.

Na sesji podejmowane będą także dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów-Trakt Brzeski” co pozwoli rozstrzygnąć kompleksowo kwestię lokalizacji zabudowy i  wyznaczyć przebieg głównego cieku odprowadzającego wody do rzeki Świder oraz pn. „Żanęcin Dziechciniec-Majowa” dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami tj. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się też  „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin zawiera obowiązki prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

W następnej kolejności przejdą do uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To przekształcenie pozwoli rozwinąć się zakładowi i przeorganizować zasady pracy. Jest również symbolem postępu na który nasza gmina jest gotowa.

Na sam koniec radni wyrażą swoje stanowisko dotyczące konsultacji publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 9 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Pieniądze na pumptrack

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca– radni gminni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono m.in. plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku (specjalny tor dla rowerzystów) w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.Ponadto został zwiększony plan wydatków do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Radni zaakceptowali projekt „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.  Regulamin następnie zostanie przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zwiększono również wysokość pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 87.000 zł tj. do kwoty 470.000 zł na wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w Dziechcińcu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 15 lipca

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca – radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zostanie zwiększony plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Ponadto zostaną zwiększone środki finansowe do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Dodatkowo Radni debatować będą nad „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 15 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.