bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Potrzebujesz porady psychologa? Zgłoś się do CUS

Kobieta w różowej koszuli ze złożonymi na kolanach rękami siedzi na szarej kanapie. Przednią druga osoba coś notuje.
Pomoc psychologiczną uzyskasz w naszym Centrum Usług Społecznych w Radiówku (Foto: Adobe Stock)

Nasze Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna będzie oferować od stycznia 2024 r. pomoc psychologiczną. Będą mogli z niej skorzystać zarówno dorośli, jak i dzieci.

Centrum będzie oferować:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych;
 3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo–wychowawczych.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum w Radiówku oraz w miejscu zamieszkania danej osoby w sytuacjach interwencyjno-kryzysowych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Nowy Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)
Edyta Borkowska p.o. Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z Januszem Budnym Wójtem Gminy Wiązowna. (foto: UG Wiązowna)

Od listopada nowym dyrektorem Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna jest Edyta Borkowska. Jej wieloletnie doświadczenie i bardzo dobre wykształcenie, a także znajomość problemów społecznych w naszej gminie, zagwarantują wysoki poziom działań, które podejmie wraz z kadrą Centrum Usług Społecznych w Radiówku.

Edyta Borkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia w zakresie polityki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Koordynowała projekty, których odbiorcami były osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny dysfunkcyjne z powodu uzależnień i przemocy. Przez lata pracowała też w GOPS w Radiówku, a potem w MOPS w Józefowie.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i realizacji programów angażujących różne podmioty – samorząd lokalny, organizacje pozarządowe oraz osoby aktywne w społecznościach lokalnych. Jest ceniona za wiedzę, empatię i rzetelność, a to wszystko jest bardzo istotne w pracy, którą będzie wykonywać w Radiówku.

Z końcem października 2023 r. z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (dawniej: GOPS) swoją działalność zakończyła ówczesna dyrektor, Małgorzata Łysik. Od listopada pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej i życzymy wielu sukcesów w sąsiednim Józefowie.

Ogłoszenie o pracę. CUS w Radiówku poszukuje asystenta rodziny

Bezpłatne usługi społeczne. Zostały ostatnie miejsca (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny. Dokumenty można składać do 23 listopada.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • wykształcenie:
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a gminny zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy;
 • praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny ( podpisany odręcznie);
 • dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na wolne stanowisko pracy zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej (druk do pobrania);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga!

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę. Dla potrzeb rekrutacji prosi się o przekazanie danych do kontaktu, tj. numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:                                               

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do dnia 23.11.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Asystenta Rodziny” – oferta nr ZdsKiA.110.5.2023.

Postępowanie kwalifikacyjne:   

 • aplikacje, które wpłyną do CUS Gminy Wiązowna po terminie nie będą rozpatrywane.
 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • rekrutacja na stanowisko będzie złożona z dwóch etapów:
 • wstępna, formalna selekcja dokumentów aplikacyjnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • oferty odrzucone (niespełniające wymogów formalnych) oraz które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Oddaj głos na seniorów i wolontariuszy z naszej gminy

Seniorzy z Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej oraz Wolontariat Międzypokoleniowy zostali zgłoszeni do konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Seniorzy angażują się i wspierają mieszkańców od 2015 r., a wolontariat międzypokoleniowy od 2019.

Aby wesprzeć seniorów, którzy od 2015 r. angażują się i wspierają mieszkańców naszej gminy, prosimy o oddanie głosu:

kategoria: Wolontariat Seniorów, rodzaj Wolontariatu: grupowy. Wpisujemy dane i klikamy. W imieniu wszystkich seniorów i naszym własnym dziękujemy Państwu za każdy oddany głos.

https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu/glosowanie?fbclid=IwAR2gNZbj4Sg5_IP0ZJF2d78zJbzh8VQF8XV_nk-1DGQBweH_a_nFW_q2gGM#kandydat-form

W ramach Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna od 14 lat działa również Centrum Wolontariatu – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w którym działa mnóstwo młodych mieszkańców gminy angażujących się w ok. 60 akcji rocznie. Każdy rok to nowy nabór. W tym roku wolontariusze zostali zgłoszeni do konkursu “Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jeżeli uważają Państwo, że warto ich docenić, również prosimy o oddanie na nich głosu.

Zaznaczamy Wybierz kategorię: Wolontariat Młodzieży, Wybierz rodzaj wolontariatu: wolontariat młodzieżowy, a następnie wpisujemy dane i oddajemy głos. W imieniu wolontariuszy dziękujemy tym, którzy zdecydują się zagłosować.

https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu/glosowanie?fbclid=IwAR1uJeY5dEYftQMG_FozyojoE39D61L8_JJPYXMf2BNN_ckR68DorpbjNY0#kandydat-form

Przed oddaniem głosu zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami głosowania:

 • głosowanie trwa od 17 do 30 października 2023 r.,
 • prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego,
 • w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy,
 • każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz,
 • każdy głosujący może zagłosować tylko na jedną kandydaturę spośród zgłoszeń przesłanych w kategoriach: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych aktywnie społecznie i wolontariat seniorów,
 • głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy,
 • głosowanie jest bezpłatne,
 • po wybraniu Kandydatki/Kandydata, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego,
 • na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób.

Klub Zdrowego Stylu Życia. Ostatni moment na zapisy

Centrum Usług Społecznych zaprasza do udziału w spotkaniach Klubu Zdrowego Stylu życia.

Zostały jeszcze wolne miejsca na kolejny cykl Klubu Zdrowego Stylu Życia w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Spotkania będą prowadzone przez dwie energiczne prowadzące (motywatorkę i dietetyczkę), które przekażą cenną naukę przygotowywania zdrowych posiłków, deserów i napoi. W programie również będą odbywać się różne aktywności fizyczne; nordic walking i inne ćwiczenia, wykłady dotyczące odpoczynku, snu i relaksu, profesjonalne ważenie każdego uczestnika oraz plany żywieniowe!

Jeśli jesteś:
– mieszkańcem naszej Gminy,
– masz ukończone 18 lat,
– czujesz, że to jest właściwy moment na pozytywne zmiany w życiu. Zadzwoń i zapisz się! To nic nie kosztuje (dosłownie i w przenośni gdyż usługa jest BEZPŁATNA!) 607 390 961.

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. Pierwsze urodziny

Nasze Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna skończyło rok. W zmodernizowanym budynku w Radiówku zaproszeni goście spotkali się, by świętować urodziny CUS. Podsumowano też pierwszy rok działalności placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia, wyreżyserowanego przez Artura Niedziółkę z Fundacji “To lubię”. Dyrektor CUS Małgorzata Łysik omówiła rok działalności placówki oraz nowe usługi społeczne. Po prezentacji wręczono statuetki “Przyjaciel CUS Gminy Wiązowna”. Po tym miły akcencie do sali wjechał urodzinowy tort. „Pierwsze ciecie” wykonali wspólnie Doradca Prezydenta RP ds. Osób z Niepełnosprawnością Paulina Malinowska-Kowalczyk oraz Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Naczelnik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Sztompka, ekspert ds. tworzenia CUS i prof. Boghdan Skrzypczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Grażyna Kilbach, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Anna Sikora Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Łęgowska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Wanda Witkowska, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wiązownie Ewa Drewniak. Przybyli także zaprzyjaźnieni dyrektorzy gminnych jednostek, przedstawiciele: Stowarzyszenia “KROKUS Wiązowna”, Spółdzielni Socjalnej “Odmiana”, Stowarzyszenia “JESTEŚMY” i  Fundacji “To lubię”, Centrum Wolontariatu oraz usługodawców i realizatorów usług społecznych.

CUS – jest ich tylko 40

Na zlecenie CUS w 2021 r. przeprowadzono „Diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wiązowna”. Dzięki temu unaoczniliśmy najważniejsze problemy oraz określiliśmy potrzeby naszych mieszkańców. Dane i zebrane informacje pozwoliły stworzyć Program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Stał się on podstawą działań przekształconego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

CUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Jest to pilotażowy projekt, który – oprócz Gminy Wiązowna – realizuje tylko 40 gmin na terenie całej Polski.

Generalny remont

W budynku Domu Społecznego w Radiówku przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczeń i dostosowaliśmy je do funkcjonowania nowo powstałego CUS. Powstały m.in. profesjonalny pokój fizjoterapeutyczny, pomieszczenia wraz z wyposażonym aneksem kuchennym dla Klubu Młodzieżowego, Młodzieżowego Centrum Kompetencji oraz Klubu Zdrowego Stylu Życia. Wydzielono odrębne: pomieszczenie dla Biura Obsługi Mieszkańców, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenia do indywidualnej pracy z klientami oraz sale spotkań grupowych. Jednocześnie przygotowano nowe pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu zwiększyła się liczba pracowni, w których odbywają się zajęcia WTZ.

Podczas remontu odnowiono pomieszczenia w budynku na wszystkich trzech kondygnacjach oraz w piwnicy, co zdecydowanie poprawiło komfort obsługi klientów i warunki pracy zatrudnionych pracowników. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano także odprowadzenie wód deszczowych. Remont kosztował 1 287 575 zł, w tym środki własne to 907 610 zł, a pochodzące z dofinansowania z Unii Europejskiej – 379 965 zł.

Oprócz wykonanego remontu, uruchomiliśmy bezpłatne usługi skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Wiązowna niezależnie od dochodu i statusu społecznego.

NOWE USŁUGI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY WIĄZOWNA

USŁUGA

ZAKRES

SZCZEGÓŁY

“Złota rączka – mobilny konserwator” Dla osób potrzebujących pomocy w drobnych bieżących naprawach w domu, np. cieknący kran, zepsuty zamek. Ze szczególnym uwzględnieniem napraw poprawiających bezpieczeństwo domowników. Dla mieszkańców naszej gminy, którzy: ukończyli 70. rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są samotnymi rodzicami.
Pomoc psychologiczna Dla osób, które mierzą się z nagłym kryzysem w życiu lub potrzebują wsparcia w rozmowie. Pomożemy doraźnie, ale także wesprzemy w dotarciu do osób i instytucji, które takiej pomocy mogą udzielić systemowo i długoterminowo. Dla mieszkańców naszej gminy bez ograniczeń wiekowych.
Młodzieżowe Centrum Kompetencji Dla młodzieży, która podczas zajęć będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, otrzyma pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny, a – w ramach warsztatów i szkoleń – przygotuj się do pierwszych aktywności na rynku pracy. Dla młodzieży z naszej gminy w wieku 16 – 18 lat.
Fizjoterapia Dla osób, które potrzebują wsparcia fizjoterapeuty. Prowadzimy zajęcia z: kinezyterapii i fizykoterapii. Dla dorosłych mieszkańców gminy, posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego.
Klub “Zdrowego Stylu Życia” W ramach zajęć przewidziano m.in.: porady dietetyka i usługi motywatora, tworzenie planów żywieniowych i pokazy przygotowywania zdrowych posiłków, wzmocnienie czterech filarów zdrowego stylu życia, jakim są: dieta, ruch, sen i relaks. Dla dorosłych mieszkańców gminy.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent pomaga m.in. w dotarciu do wybranych miejsc, w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych, w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a w przypadku dzieci – przyprowadzaniu do i z placówki oświatowej. Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Opieka wytchnienia Zadaniem opiekuna jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami podczas wykonywania codziennych obowiązków oraz czasowe zastępstwo w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dla mieszkańców gminy. Opiekunowie osób sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.