mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Nowe usługi społeczne dla mieszkańców. Ruszają zapisy!

Gabinet fizjoterapeutyczny
Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00 (Foto: CUS)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna rozpoczyna w październiku realizację nowych, bezpłatnych usług społecznych dla naszych mieszkańców. Są to fizjoterapia oraz „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora.

Ogólnodostępne usługi fizjoterapii będą realizowane w nowym gabinecie w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Oferowane zabiegi to m.in.:

 1. prądowe, min. jonoforeza, galwanizacja, prądy: Tens, interferencyjne, Traberta, stymulacja;
 2. falowe, min. ultradźwięki, fonoreza, pole magnetyczne;
 3. laseroterapia;
 4. światłolecznictwo.

Zasady kwalifikacji do usługi fizjoterapii:

 1. Należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie na fizjoterapię, ze wskazaniem jednostki chorobowej oraz z wpisem o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia fizjoterapii.
 2. Następnie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, gdzie należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 3. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi.
 4. Po zakwalifikowaniu osoba otrzyma Kartę Zlecenia Usługi z informacją dotyczącą pierwszej wizyty, tj. wstępnego badania kwalifikacyjnego u fizjoterapeuty, na którym zostanie zaproponowany pakiet zabiegów.

Fizjoterapia odbywać się będzie w turnusach 15-dniowych, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00. Pierwszy turnus rozpoczyna się 13 października  i potrwa do 4 listopada br. Kolejne turnusy zaplanowano w okresie: 05 – 29.11.2021 r., 30.11.2021 r. – 21.12.2021 r.

Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale, wyposażone w niezbędne meble i nowoczesny sprzęt, a także szatnia z dostępem do toalety. Pomieszczenia mieszczą się na parterze budynku i dostosowane są do osób z niepełnosprawnością.

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator

„Złota Rączka” – Mobilny Konserwator to usługa, która zaspokoi potrzeby tych mieszkańców, którzy nie są w stanie sami dokonać drobnych napraw w swoich domach, a spełniają kryteria kwalifikacji. W zakresie zadań „Złotej Rączki” są podstawowe naprawy, prace montażowe i gospodarcze, niewymagające specjalistycznych uprawnień i natychmiastowej interwencji.

Zasady kwalifikacji do usługi „Złotej Rączki” – Mobilnego Konserwatora:

 1. Odbiorcami usługi Złotej Rączki są mieszkańcy Gminy Wiązowna, którzy:
 • ukończyli 70 rok życia;
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
 • są samotnymi rodzicami.
 1. Należy zgłosić się do Koordynatora Indywidualnych Planów Usług społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, w celu złożenia Karty Zgłoszeniowej.
 2. Koordynator udzieli wszelkich informacji na temat terminu oraz realizacji usługi (w tym wypadku konserwator zostanie skierowany w ciągu dwóch dni roboczych).
 3. Po zakwalifikowaniu zostanie wydana Karta Zlecenia Usługi z informacją o terminie usługi.

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku od 08.00 (najwcześniejsza godzina rozpoczęcia usługi) do 16.00 (najpóźniejsza godzina zakończenia usługi),  z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jedna osoba może skorzystać z usługi „Złota Rączka” – Mobilny Konserwator maksymalnie dwa  razy w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia skorzystania po raz pierwszy z usługi. Jedna usługa nie może przekraczać dwóch godzin zegarowych pracy konserwatora. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych materiałów do wykonania usługi, możliwe jest dokonanie ich zakupu przez konserwatora na życzenie i koszt odbiorcy usługi. W takim wypadku czas przeznaczony na dokonanie zakupu wlicza się w czas usługi.

Uwaga! Obie usługi skierowane są do mieszkańców gminy Wiązowna i pozostają bezpłatne na czas trwania projektu, tj. do października 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych pod numerem telefonu: 607 390 961 lub 22 780 46 59.

 

Usługi finansowane są w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Rynek Usług Społecznych. Wyraź swoją opinię

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych (CUS) dawny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powstało aby zaspokajać potrzeby mieszkańców. Będzie to czynić poprzez realizację określonych usług, a także poprzez działania aktywizujące i integrujące ogół mieszkańców.

Będzie również koordynować i inspirować działania instytucji, organizacji społecznych, osób aktywnie działających
w społeczności lokalnej, a także tworzyć akcje promocyjne i kampanie edukacyjne w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, firmami i środowiskami.

Obecnie CUS jest na etapie konsultowania programu “Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”. Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia się w powyższej sprawie. Konsultacje potrwają do  5 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 104.433.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Wójta Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia programu “Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna” , zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i wyrażeniu swoich uwag bądź opinii.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie BIP Gminy oraz CUS Gminy Wiązowna.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Pieniądze na pumptrack

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca– radni gminni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono m.in. plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku (specjalny tor dla rowerzystów) w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.Ponadto został zwiększony plan wydatków do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Radni zaakceptowali projekt „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.  Regulamin następnie zostanie przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zwiększono również wysokość pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 87.000 zł tj. do kwoty 470.000 zł na wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w Dziechcińcu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 15 lipca

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca – radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zostanie zwiększony plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Ponadto zostaną zwiększone środki finansowe do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Dodatkowo Radni debatować będą nad „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 15 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Pieniądze dla CUS

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 10 czerwca – radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono plan wydatków o 600 000 zł, a wynikło to z konieczności ogłoszenia przetargu na modernizację budynku i adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzonego w Radiówku Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Ponadto, w związku z pozytywną decyzją, jaką uzyskaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”, zmniejszono plan wydatków budżetowych o 6 845 295,33 zł, a środki i realizację zadania przeniesiono na 2022 r.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Spotkanie 10 czerwca

Sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 25 maja
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 10 czerwca – radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zostanie zwiększony plan wydatków o 600 000 zł, który wynika z konieczności ogłoszenia przetargu na modernizację budynku i adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzonego Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Ponadto, w związku z pozytywną decyzją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”, zostanie zmniejszony plan wydatków o 6 845 295,33 zł w tym roku, a środki i realizacja zadania przeniesiona na 2022 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 10 czerwca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Centrum Usług Społecznych. Spotkania i konsultacje

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Trwają prace nad realizacją projektu Centrum Usług Społecznych w Wiązownie. Wkrótce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie ruszy z badaniem potrzeb naszych mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą do doprecyzowania zadań, jakimi zajmie się nowe Centrum.

Podczas prac nad projektem odbywają się m.in. spotkania i szkolenia pracowników GOPS z ekspertami z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na czele z prof. Bohdanem Skrzypczakiem, prezesem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostanie dwa spotkania – w lutym i na początku marca – dotyczyły m.in. diagnozy, która będzie tworzona na potrzeby projektu przez firmę Lokalne Badania Społeczne Macieja Jóźko. Omawiano główne zagadnienia dotyczące potrzeb mieszkańców naszej gminy, możliwe formy konsultacji społecznych, a także opracowano ankietę. Już wkrótce rozpoczną się badania. Na stronie GOPS i tuwiazowna.pl oraz z wybranych miejscach na terenie gminy udostępnimy kwestionariusz. Już dziś zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu.

Na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej gmina skonstruuje ofertę usług społecznych. Chcemy, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

Więcej informacji o projekcie udziela Małgorzata Łysik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl

Logo Centrum Usług Społecznych