Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 14 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 124 903 915,57 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 95 684 763,05 zł i dochody majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 219 152,52 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 139 380 718,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 821,63 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 390 896,84 zł (więcej na temat budżetu znajdą Państwo w artykule dostępnym Tutaj).

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb oraz ustalą cenę za usługi przewozowe linii autobusowych „L” na terenie Gminy Wiązowna w wysokości 3zł, w związku ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców o obniżenie cen i o ujednolicenie ich z cennikiem miasta Otwock.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się Radni, jest podjęcie decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na funkcjonowania systemu.

Radni zdecydują też o przyjęciu dwóch regulaminów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, w którym zostały wprowadzone zasady korzystania z obiektu, a także określone granice terenu. Natomiast drugi regulamin będzie dotyczyć udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określi zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Ważnym tematem będzie również uchwała dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

W ostatniej uchwale radni wyrażą zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt sp. z o.o. jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 14 grudnia o godz. 15:00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 9 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 9 września odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

Jedną z ważniejszych uchwał do podjęcia będzie program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Wiązowna w zakresie usług społecznych oraz koordynacja i integracja tych usług. Realizatorem programu będzie Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS).

Rada zajmie się też uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Czarnówce, Wiązownie Kościelnej oraz Góraszce. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie gminie przez właścicieli, nieodpłatnie nieruchomości w Czarnówce i Wiązownie Kościelnej oraz przez Skarb Państwa gruntu w Góraszce z przeznaczeniem na drogę.

Dokonane zostaną zmiany budżetowe. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 674.130,14 zł wynikającą z większych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych CIT oraz o kwotę 134.937,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Zwiększenie wydatków o kwotę 432.000.00 zł na realizację infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia linii autobusowej Kąck-Józefów oraz o kwotę 142.000.00 zł na budowę kanalizacji.

Kolejne uchwały będą dotyczyć nadania nazw ulic „Gościniec” w Duchnowie, „Koniczyny” w Woli Duckiej, „Pod Lasem” w Izabeli oraz „Stefana Bryły” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu ułatwienie prawidłowej i czytelnej numeracji mieszkańcom jak i służbom ratowniczym.

Na sesji podejmowane będą także dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów-Trakt Brzeski” co pozwoli rozstrzygnąć kompleksowo kwestię lokalizacji zabudowy i  wyznaczyć przebieg głównego cieku odprowadzającego wody do rzeki Świder oraz pn. „Żanęcin Dziechciniec-Majowa” dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami tj. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się też  „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna”, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin zawiera obowiązki prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

W następnej kolejności przejdą do uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To przekształcenie pozwoli rozwinąć się zakładowi i przeorganizować zasady pracy. Jest również symbolem postępu na który nasza gmina jest gotowa.

Na sam koniec radni wyrażą swoje stanowisko dotyczące konsultacji publicznych Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2033 roku.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 9 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Pieniądze na pumptrack

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca– radni gminni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono m.in. plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku (specjalny tor dla rowerzystów) w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.Ponadto został zwiększony plan wydatków do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Radni zaakceptowali projekt „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.  Regulamin następnie zostanie przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zwiększono również wysokość pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego o kwotę 87.000 zł tj. do kwoty 470.000 zł na wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w Dziechcińcu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

 

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 15 lipca

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 15 lipca – radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Zostanie zwiększony plan dochodów o kwotę 187 tys. zł na budowę pumptracku w Góraszce w związku z przyznanym Gminie Wiązowna dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Ponadto zostaną zwiększone środki finansowe do kwoty 886 110 zł w związku z koniecznością wykonania odwodnienia Domu Społecznego w Radiówku w ramach dostosowania obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.

Dodatkowo Radni debatować będą nad „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna” zawierający prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 15 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Wiosenne utrzymanie dróg gminnych. Zgłoś uszkodzenia

Źółta koparka rozgarnia drobny gruza na drodze
Pracownicy spółki Hydrodukt znają gminne drogi, jak mało kto (Foto: Hydrodukt)

Śnieg, roztopy i deszcze nie oszczędziły nawierzchni asfaltowych i gruntowych dróg gminnych. Jak zwykle po okresie zimowym wymagają one wyrównania i uzupełnienia ubytków. Tym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie administruje około 260,6 km dróg, w tym ponad 165 km dróg wewnętrznych, będących własnością gminy. W większości są to drogi gruntowe, częściowo utwardzone. Ich utrzymanie i remonty to jedno z najważniejszych zadań ZGK.

W 2020 r. ZGK zakupiło ciągnik wraz z ramieniem wysięgnikowym, przyczepę budowlaną oraz mobilny rębak, które pomagają w utrzymaniu dróg. Zakład dysponuje również równiarką i walcem. Dzięki temu realizacja bieżących zadań jest możliwa w znacznie większym zakresie niż dotychczas.

Po sezonie zimowym, opadach deszczu i śniegu, część dróg zazwyczaj jest zniszczona. Na pewno wymaga przeprowadzenia szeregu zabiegów w celu poprawy stanu ich nawierzchni. Ruszyło wiosenne równanie i doziarnianie dróg. Prace polegają przede wszystkim na uzupełnieniu kruszywem wskazanych odcinków.

Do prac naprawczych wykorzystuje się odpowiedniej frakcji kruszywo. Prace obejmują korytowanie (tam, gdzie jest to niezbędne), ułożenie warstwy kruszywa betonowego, wyprofilowanie, położenie warstwy wierzchniej z tłucznia dolomitowego, a także zawałowanie i przystosowanie poboczy do odbioru wód opadowych.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich powstałych po sezonie zimowym uszkodzeń/ubytków, pisząc na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl lub zgłaszając konieczne do wykonania naprawy za pośrednictwem strony internetowej www.zgk-wiazowna.pl – zakładka „Zgłoś awarię”.

Trudna wiosna na drogach

W wielu miejscach naszej gminy drogi gruntowe o tej porze roku są w fatalnym stanie. Co zrozumiałe, to bardzo utrudnia komunikację wielu mieszkańcom. Zdajemy sobie z tego sprawę. Żeby uniknąć takich sytuacji od wielu miesięcy sukcesywnie utwardzamy gminne drogi kruszywem. Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej przez ostatnie lata został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala nam we własnym zakresie równać, utwardzać i konserwować drogi.

Robimy to przez niemal cały rok. Z jednym tylko zastrzeżeniem: przy takiej pogodzie jak teraz, przy tak nasiąkniętym gruncie, nie możemy skutecznie poprawić stanu dróg. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dojazd do wielu domów jest teraz bardzo trudny, ale równiarka, która przejedzie po takiej drodze, tylko pogorszy sytuację. Zdejmie ubitą warstwę gruntu i odsłoni tę miękką, nasiąkniętą. Kruszywo, które teraz wysypalibyśmy na drogę, pod ciężarem walca po prostu utonie w błocie. Dlatego teraz możemy działać tylko na tych odcinkach dróg, które są względnie suche, a z innych odcinków najpierw trzeba spuścić wodę.

Wystarczy jednak, że nasze drogi odrobinę obeschną, może w tym pomóc wiatr i mróz, a będziemy mogli ruszyć z naprawą w wielu miejscach. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy sprzęt i ludzi. Oprócz sprzyjającej pogody potrzebne nam są też informacje od Państwa, które drogi najpilniej wymagają naprawy. Czekamy na te zgłoszenia pod numerem: tel. 22 789 01 33, kom. 607 300 171 albo mailowo: kierownik@zgk-wiazowna.pl – Jerzy Okliński.

Więcej informacji udzielą Państwu także:

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 05-480 Karczew, tel. 22 780 64 21, email: zdp@powiat-otwocki.pl

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku, ul. Górna 18, tel. 22 779 24 87, email: rd.otwock@mzdw.pl

Nowy samochód asenizacyjny dla ZGK

Samochód asenizacyjny ZGK

W najbliższych dniach na ulice naszej gminy wyjedzie nowy samochód asenizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nowy samochód DAF zastąpi wyeksploatowane VOLVO, które służyło od końca 2009 roku. Beczka pochodząca z zabudowy dotychczasowego samochodu asenizacyjnego, została odremontowana i zmodernizowana.

Nowy pojazd posłuży także przy usuwaniu awarii kanalizacyjnych konserwacji sieci.

Od 19 lutego 2018 r. ZGK obniżył  stawki za wywóz nieczystości.Teraz opłata za m³ będzie wynosić 20,00 zł zamiast dotychczasowych 21,00 zł (koszt odbioru 10 m³ to 200 zł).

Zakupiliśmy przyczepę do przewożenia sprzętu drogowego

W 2017 r. ZWiK w Wiązownie, obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej wykonywał remonty i naprawy dróg przy użyciu zakupionego rok wcześniej sprzętu, równiarki i walca drogowego. W związku z częstym przemieszczaniem sprzętu na terenie gminy, rada podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 75 tys. zł na zakup przyczepy niskopodwoziowej. Zakupiono dwuosiową, ośmiokołową przyczepę firmy PRONAR, o masie własnej 4300 kg, ładowności 14650 kg, dostosowaną do jazdy z posiadanym ciągnikiem. Zakupiona przyczepa posłuży do przewożenia ciężkiego walca drogowego co znacznie poprawi mobilność i przyspieszy wykonywanie prac.

Zmiana nazwy ZWIK od nowego roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 1 stycznia 2018 r. zmieni nazwę na Zakład Gospodarki Komunalnej. ZWiK zajmuje się nie tylko wodociągami i kanalizacją, ale także drogami, zielenią na terenach publicznych i remontami w budynkach gminnych. Nazwy i pieczątki nie są najważniejsze, ale czas uregulować także i tę formalną kwestię. Telefon kontaktowy ZGK pozostaje bez zmian, 22 789 01 33. Godziny pracy także nie ulegają zmianie. ZGK będzie do dyspozycji w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Zmieniają się natomiast adresy mailowe. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich maili, które będą obowiązywać od nowego roku.