Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Klub Dobrego Taty. Złap kontakt z dzieckiem, zapisz się na szkolenia

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zaprasza wszystkich mężczyzn, którzy chcą świadomie budować swoje relacje z dziećmi, do Klubu Dobrego Taty.

Zapewniamy:

 1. dobre towarzystwo w męskim gronie,
 2. fachową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną,
 3. praktyczne i skuteczne porady dot. dobrego czasu z dziećmi.

Mężczyzno, jeśli dobra relacja z dzieckiem to temat, który Ci leży na sercu – zadzwoń!

Kobieto, przekaż informację i wesprzyj mężczyznę ze swojego otoczenia w decyzji o udziale w Klubie Dobrego Taty – będzie tylko lepiej…

Zgłoszenia i informacje: Daniel Krać pod nr tel. 607 390 586

 

Klub Zdrowego Stylu Życia i warsztaty dla rodziców. Są wolne miejsca na zajęcia

Warzywa i owoce. Marchew, pomidory, orzechy i maliny

Są jeszcze wolne miejsca na warsztaty dla rodziców z umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz na turnus Klubu Zdrowego Stylu Życia. Zajęcia są bezpłatne.

Nowy cykl  sześciu spotkań warsztaty dla rodziców rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 27 maja. Zajęcia odbywają się w Centrum Usług Społecznych Radiówek 25, w soboty w godz. 10-13. Oferta dedykowana jest rodzicom, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi, a także wsparcia w radzeniu sobie w codziennych problemach rodzicielskich. Warsztaty to nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Tematy warsztatów:

 1. Granice dzieci i dorosłych
 2. Uczucia – ich rola, znaczenie w życiu dziecka i rodziców
 3. Zachęcanie dziecka do współpracy , kary, nagrody, konsekwencje
 4. Chwalenie dziecka i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości
 5. Zachęcanie dziecka do samodzielności
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów

Są jeszcze wolne miejsca w Klubie Zdrowego Stylu Życia. Nowy turnus rozpocznie się 13 maja 2023 r. i potrwa do 01 lipca 2023 r. Zajęcia odbywają się w sześciotygodniowych turnusach w Centrum Usług Społecznych Radiówek 25, w soboty w godzinach 9-13 oraz we środy w godzinach 17-21, a także  raz w miesiącu w sobotę w godzinach 14-18 spotkania wspierające dla absolwentów klubu. Celem usługi jest promowanie zdrowego stylu życia, poprawy stanu psychicznego, fizycznego oraz samopoczucia uczestników.

W ramach usługi oferujemy:

 1. Wykład dietetyka na temat „Zdrowego stylu życia i nietolerancji pokarmowych”
 2. 2 godziny zegarowe indywidualnych konsultacji z dietetykiem dla każdego uczestnika.
 3. Indywidualne plany żywieniowe dla każdego uczestnika.
 4. Spotkania w klubie 2 razy w tygodniu w środy oraz w soboty przez 4 godziny zegarowe, pod opieką motywatorki zdrowego stylu życia.
 5. Ćwiczenia na każdym spotkaniu (np. kijki nordic walking, ćwiczenia na macie).
 6. Jeden raz w tygodniu wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków: śniadań, koktajli, surówek i sałatek, zup, dań głównych, smacznych deserów.
 7. Motywujące zadania do indywidualnej pracy.
 8. Cotygodniowe bilanse podsumowujące postępy każdego uczestnika.
 9. Uroczyste spotkanie na zakończenie turnusu, podsumowujące wyniki całego turnusu.
 10. Spotkania motywująco-wspierające dla absolwentów Klubu Zdrowego stylu Życia 1 raz w miesiącu przez 4 godziny zegarowe z motywatorem oraz dietetykiem.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem usług społecznych pod nr telefonu: 607 390 961. Spotkania/warsztaty odbywają się w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, II piętro. Usługi skierowane do mieszkańców Gminy Wiązowna.

Usługi  są bezpłatne!

Świadczenie za pomoc uchodźcom. Zmiany w przepisach

Paszport ukraiński, żółty długopis i wniosek o wydanie numeru PESEL

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres dłuższy niż 120 dni od jej przybycia do Polski.

Zmiana w rozporządzeniu obowiązuje od 25 czerwca. Świadczenie – 40 zł za osobę dziennie – otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca przebywa w naszym kraju. Określa ono, w jakich przypadkach gmina, a nie jak dotychczas wojewoda, może ten okres wydłużyć.

Przedłużenie wsparcia jest możliwe, wtedy gdy pomagamy osobom, którym trudno podjąć pracę. Dotyczy to: kobiet po 60. roku życia I mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci oraz małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje również za osobę sprawującą nad nią opiekę oraz za dzieci tych osób. Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest wypłacane z dołu. Wnioski składa się w gminie, która ma miesiąc na ich rozpatrzenie. Wypłatę pieniędzy gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, tel. 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl.

Centrum Usług Społecznych szuka pracownika socjalnego

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty można składać do 15 czerwca.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie:
 • dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub,
 • dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym  z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków,
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy do wyjazdów w teren,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 3. zaangażowanie i asertywność, odporność na stres,
 4. inicjatywa i samodzielność w rozwiazywaniu problemów przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i empatia,
 6. profesjonalizm oraz umiejętność zachowania bezstronności w pracy z klientem pomocy społecznej,
 7. obsługa komputera – pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna,
 8. mile widziana umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu pomocy społecznej,
 9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.

Zakres realizowanych zadań:

 1. praca socjalna,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz realizacja zaplanowanych świadczeń,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej) do 15 czerwca do godz. 12.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy stanowisko Pracownik socjalny” – oferta nr ZKA. 110.6.2022.

Ogłoszenie o naborze można znaleźć na BIP Centrum Usług Społecznych. Więcej informacji można uzyska w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pod nr tel. 22 780 46 59 lub pisząc na e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 14 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 124 903 915,57 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 95 684 763,05 zł i dochody majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 219 152,52 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 139 380 718,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 821,63 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 390 896,84 zł (więcej na temat budżetu znajdą Państwo w artykule dostępnym Tutaj).

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb oraz ustalą cenę za usługi przewozowe linii autobusowych „L” na terenie Gminy Wiązowna w wysokości 3zł, w związku ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców o obniżenie cen i o ujednolicenie ich z cennikiem miasta Otwock.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się Radni, jest podjęcie decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na funkcjonowania systemu.

Radni zdecydują też o przyjęciu dwóch regulaminów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, w którym zostały wprowadzone zasady korzystania z obiektu, a także określone granice terenu. Natomiast drugi regulamin będzie dotyczyć udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określi zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Ważnym tematem będzie również uchwała dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

W ostatniej uchwale radni wyrażą zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt sp. z o.o. jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 14 grudnia o godz. 15:00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Centrum Usług Społecznych. Ogłoszenie o pracę

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna zatrudni na stanowisko Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Aplikację można składać do 29 października.

Wymagania ogólne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. osoba nie skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w w/w sprawach;
 4. wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub, dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych lub, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub, dyplom ukończenia do 31.03.2013 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
 5. co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej;
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;
 7. nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w programie usług społecznych;
 2. opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacja;
 3. monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
 4. koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych;
 5. przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej), w terminie do 29 października do godz. 16.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Koordynator indywidualnych planów usług społecznych” – oferta nr SSK. 110.7.2021.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Społecznych tel.  22 780 46 59 w. 27.  Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest pod linkiem:  https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html