Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Świadczenie za pomoc uchodźcom. Zmiany w przepisach

Paszport ukraiński, żółty długopis i wniosek o wydanie numeru PESEL

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli pomoc udzielana jest m.in. osobie niepełnosprawnej, starszej lub kobiecie w ciąży, pieniądze mogą być wypłacane za okres dłuższy niż 120 dni od jej przybycia do Polski.

Zmiana w rozporządzeniu obowiązuje od 25 czerwca. Świadczenie – 40 zł za osobę dziennie – otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca przebywa w naszym kraju. Określa ono, w jakich przypadkach gmina, a nie jak dotychczas wojewoda, może ten okres wydłużyć.

Przedłużenie wsparcia jest możliwe, wtedy gdy pomagamy osobom, którym trudno podjąć pracę. Dotyczy to: kobiet po 60. roku życia I mężczyzn po 65. roku życia, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci oraz małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

W przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje również za osobę sprawującą nad nią opiekę oraz za dzieci tych osób. Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest wypłacane z dołu. Wnioski składa się w gminie, która ma miesiąc na ich rozpatrzenie. Wypłatę pieniędzy gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, tel. 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl.