Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2022 rok

Mamy budżet na 2022 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – radni gminni jednomyślnie przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 125.978.049,34 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 96.402.624,86 zł i dochody majątkowe z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 575.424,48 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 140.454.852,24 zł, w tym na wydatki bieżące – 98.554.299,23 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 900.553,01 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 16.534.705,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 41.265.661 zł (29 % budżetu gminy). Otrzymamy również dofinansowanie w kwocie 807.346,01 zł na zadanie „Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna”, 1.830.275,00 zł dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Duchnów. Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u mieszkańców otrzymamy 27.613.232,00 zł, a z CIT 1.619.721,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  18.717.000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu na kwotę 9.686.903,18 zł system dróg rowerowych w gminie będzie mógł nadal ulegać polepszeniu.

W 2022 roku zaplanowano przeznaczyć 10.324.463 zł na modernizację i budowę dróg, 9.382.319 zł na budowę wodociągów i kanalizacji 5.841.184 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3.473.933 na ścieżki rowerowe ZIT II i ZIT III, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 2.500.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Duchnowie, 1.004.089 zł na e-usługi dla e-kultury w gminie Karczew i Wiązowna, a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2.344 854,00 zł (mniej o 141.288,00 zł w stosunku do 2021 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 151.000,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 195.000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 50.000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 2.230.000,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 702, 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 200.000,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 663.000 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni zdecydowali również o zmniejszeniu ceny biletów na liniach autobusowych „L” z 4 zł do 3 zł a także o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców są niewystarczające na funkcjonowanie systemu.

Radni przyjęli również zmiany w regulaminie Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie dotyczące ustalenia nowego inkasenta pobieranych opłat, którą będzie Hydrodukt spółka z o.o. Pozytywnie rozpatrzyli propozycję nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określa zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Kolejnym ważnym tematem była uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajęli się uchwałą w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

Radni wyrazili także zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Na sesji dodatkowo podjęto dwie uchwały w sprawie przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie celem przedstawienia wyjaśnień i odpowiedzi na skargi.

Na koniec Rada przyjęła propozycję nowego statutu Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiana statutu wynika ze zmiany siedziby placówki, a to jest związane z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna i rozszerzeniem usług dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Nowa siedziba ŚDS będzie się mieściła w budynku po gimnazjum w Gliniance.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 14 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 14 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 124 903 915,57 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 95 684 763,05 zł i dochody majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne bądź stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 29 219 152,52 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 139 380 718,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 97 989 821,63 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 390 896,84 zł (więcej na temat budżetu znajdą Państwo w artykule dostępnym Tutaj).

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb oraz ustalą cenę za usługi przewozowe linii autobusowych „L” na terenie Gminy Wiązowna w wysokości 3zł, w związku ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców o obniżenie cen i o ujednolicenie ich z cennikiem miasta Otwock.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się Radni, jest podjęcie decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na funkcjonowania systemu.

Radni zdecydują też o przyjęciu dwóch regulaminów. Pierwszy z nich będzie dotyczyć Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie, w którym zostały wprowadzone zasady korzystania z obiektu, a także określone granice terenu. Natomiast drugi regulamin będzie dotyczyć udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który określi zasady przyznawania stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Ważnym tematem będzie również uchwała dotycząca Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025, który zakłada pomoc w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych rodzin, świadczenia pomocy specjalistycznych, a także wsparcie edukacji i profilaktyki.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna na lata 2021-2026, której celem jest określenie polityki społecznej z uwzględnieniem pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, jak również integracji i aktywności społecznej mieszkańców gminy.

W ostatniej uchwale radni wyrażą zgodę na przekazanie mienia komunalnego Gminy Wiązowna spółce Hydrodukt sp. z o.o. jako aport na kapitał zakładowy spółki w celu objęcia jej udziałów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 14 grudnia o godz. 15:00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.