mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zdalne obrady 26 stycznia

Monitor komputera, na którym wyświetla się obraz zdalnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Treść uchwały i głosowanie
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na pierwszej sesji w tym roku – 26 stycznia – radni gminni spotkają się, by podejmować decyzje dotyczące m.in. zmian w  budżecie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem eSesji.

Do najważniejszych rozpatrywanych projektów należą te planistyczne, w skład których wchodzą dwa przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Malcanów Mazowiecka – Jeździecka oraz Duchnów Wspólna II. Celem opracowania przedmiotowych planów miejscowych jest stworzenie możliwości rozwoju zabudowy w terenie o dużym potencjale inwestycyjnym, w tym określenie jednolitych zasad kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej z ewentualną funkcją nieuciążliwych usług podstawowych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Rada rozpatrzy też uchwałę dotyczącą petycji w interesie publicznym o podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rządu RP do uzyskania pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu (13 stycznia) przeanalizowała petycję i przeprowadziła głosowanie. Komisja jednogłośnie uznała o przekazaniu petycji według właściwości do Ministerstwa Zdrowia i zawnioskowała o przekazaniu petycji według właściwości do Ministerstwa Zdrowia przez Radę Gminy Wiązowna.

Kolejną propozycją, którą zajmie się Rada, jest uchwała w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej wykonywanej w związku z remontem istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia w miejscowościach Lipowo i Glinianka, w odniesieniu do pomnika przyrody tj. lipy drobnolistnej rosnącej na dz. nr ew. 158/1 w obrębie geodezyjnym Lipowo, którego ochrona w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa.

Radni zdecydują też o zmianie uchwały nr 14.XVIII.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Emów, gm. Wiązowna. Uchwała polega na zwiększeniu pomocy rzeczowej do 24 600,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ważnym tematem będzie również projekt dotyczący ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2021 rok w postaci zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł na administrowanie Targowiskiem Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie wynika z konieczności zapewnienia środków na opłaty związane z dystrybucją i zakupem energii elektrycznej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 26 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja seniorów

Szczepienia medyków dobiegają końca. Po nich szczepieni będą seniorzy.

Od 15 stycznia na konkretny termin szczepienia rejestrować mogą się tylko seniorzy 80+. Seniorzy 80+ są najbardziej zagrożeni ciężkim przebiegiem COVID-19, dlatego to oni będą mogli wybierać na początku dogodne terminy.

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat,
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 jest szybka i prosta. Podczas rejestracji wybierasz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie musisz mieć żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy nr PESEL.

Zarejestrować możesz się:

1.Przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989;
2.Online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl (aby skorzystać z e-Rejestracji, musisz mieć Profil Zaufany);
3.W wybranym punkcie szczepień:

 • w przychodni w Wiązownie – tel. 22 789 01 15;
 • w przychodni w  Gliniance – tel. 22 789 97 22.

UWAGA! Nie obowiązuje rejonizacja – szczepienia można wykonać w każdym dostępnym punkcie!

Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc będzie organizowana:

 1. dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 2. również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds.  szczepień – Elżbieta Różańska z Wydziału Spraw Społecznych.  Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod numerem telefonu 22 512 58 32, 603 330 058 w godzinach pracy urzędu (8.00-16.00).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stacjonarne obrady 13 stycznia

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  która odbędzie się 13 stycznia o godzinie 17.00. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie spraw, które wpłynęły do komisji.
 2. Sprawy różne.

Obrady odbędą się w sposób stacjonarny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna i będą dostępne pod następującym linkiem http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 22 grudnia

Monitor komputera, na którym wyświetla się obraz zdalnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Treść uchwały i głosowanie
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 22 grudnia – radni gminni spotkają się, by podejmować decyzje dotyczące m.in. przyjęcia budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem eSesji.

Do najważniejszych rozpatrywanych projektów należą te finansowe, w skład których wchodzi sześć uchwał: zmiana tegorocznego budżetu, WPF na lata 2020 – 2033, budżet na 2021 rok (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ) WPF na lata 2021 – 2033, stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 rok oraz zaciągnięcie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (4 920 000 zł) na:

 1. budowę wodociągu Michałówek – Duchnów (2021 r. – 400.000 zł),
 2. budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w Emowie (2021 r. – 600 000 zł, 2022 r. – 600 000 zł),
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce (2021 r. – 2 276 000 zł, 2022 r. – 1 044 000 zł).

Rada rozpatrzy też uchwałę dotyczącą skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu (30 listopada) przeanalizowała skargę dotyczącą projektu i sposobu wykonania prac podczas przebudowy ul. Lubelskiej w Wiązownie. Przeprowadzono głosowanie. Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną i zawnioskowała o uznanie jej w całości za bezzasadną przez Radę Gminy Wiązowna.

Kolejną propozycją, którą zajmie się Rada, jest przystąpienie Gminy Wiązowna do realizacji projektu grantowego w ramach programu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Polega on na zapewnieniu przez gminę usług indywidualnego transportu osobom, które tego potrzebują. Takiego wsparcia w zakresie mobilności wymagają najczęściej seniorzy, osoby zależne i niepełnosprawne. Mają one prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2021 r., a szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 81, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl.

Radni zdecydują też o dopłatach do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna. Niniejsza uchwała wynika z konieczności realizacji gminnego programu „Karta Dużej Rodziny”. Dopłaty będą wynosiły 0,77 zł/m3.

Ważnym tematem będzie również projekt dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania śmieci na terenie Gminy Wiązowna w 2021 r. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Wójta Gminy Wiązowna, podstawowa stawka to 34 zł – tyle zapłacimy od osoby w przypadku braku kompostownika. 31 zł to stawka od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: W 2021 r. będzie taniej za śmieci.

Radni będą głosować także nad uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonych na terenie Wiązowny Kościelnej (działki ew. nr 771/20 o pow. 0,0881 ha i 771/18 o pow. 0,0049 ha) oraz Zakrętu (działka ew. nr 174/2 o pow. 0,1845 ha). Tereny te zostaną przeznaczone pod drogi.

Ostatnim projektem jest wyznaczenie obszaru i granic tzw. aglomeracji Wiązowna. Aglomeracja to tereny zaludnione lub zajęte pod działalność gospodarczą, które są na tyle skoncentrowane, by możliwy z nich był odbiór ścieków do oczyszczalni. Przypomnijmy, że oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Wiązowna jest ta w Emowie o przepustowości średnio 1 600 m3/d. W skład nowo utworzonej aglomeracji Wiązowna mają wejść następujące miejscowości: Wiązowna (część), Stefanówka (część), Boryszew (część), Duchnów (część), Emów (część), Góraszka (część), Radiówek i Żanęcin (część).

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 22 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Twój głos jest ważny. Złóż uwagi do CPK!

Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Tylko do 31 grudnia mamy możliwość składania uwag do projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Prognozy oddziaływania na środowisko. Niestety cały obszar naszej gminy jest brany pod uwagę w przypadku projektu budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Przygotowaliśmy dla Państwa wzory gotowych wniosków. Wystarczy dopisać swoje uwagi lub od razu można je wysłać e-mailem lub własnoręcznie podpisać i przesłać pocztą.

Na początku grudnia informowaliśmy o aktualnych konsultacjach prowadzonych przez spółkę CPK, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (można przeczytać o tym TUTAJ). Zgodnie z Koncepcją CPK planowana jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ringu autostradowego przebiegającego w odległości do 40-50 km od centrum Warszawy. W tym wypadku pod uwagę brany jest cały teren Gminy Wiązowna.

Możliwość przeprowadzenia kolejnej drogi ekspresowej przez nasz teren przyjmujemy z wielkim niepokojem. Brak zrozumienia i sprzeciw dla takiego pomysłu Rada Gminy i Wójt Gminy Wiązowna wyrazili już przy pierwszych konsultacjach w lutym i marcu tego roku. Wiedząc, że zbieżne opinie ma praktycznie cała społeczność naszej gminy, chcemy ułatwić proces składania uwag.

Spółka CPK zaznaczyła, że uwagi do dokumentów należy składać poprzez zaproponowane przez nią formularze. Ich prawidłowe uzupełnienie, z uwagi na mnogość zagadnień, nie jest wcale takie łatwe. W związku z tym przygotowaliśmy krótki poradnik i trzy różne propozycje uwag.

Gotowe formularze (DO POBRANIA POD TEKSTEM) są edytowalne. Można na nich dopisać swoje, dodatkowe uwagi lub w proponowanej wersji przesłać pocztą elektroniczną lub wydrukować, podpisać i wysłać pocztą albo przekazać nam do urzędu.

Jednocześnie zaznaczamy, że oficjalna, rozszerzona uwaga, wskazująca m.in. na wszystkie błędy/nieścisłości w przedstawionych opracowaniach, zostanie złożona przez nasz urząd. Więcej na ten temat w tekście: Projekt CPK i Prognoza oddziaływania na środowisko. Przeanalizowaliśmy dokumenty

Uwagi możemy złożyć:

 1. poprzez interaktywny dedykowany OAW formularz dostępny pod linkiem: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/konsultacje-soos-drogi
 • Zgłaszam uwagę do inwestycji: należy wybrać Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej,
 • Numer strony do której odnosi się uwaga: należy wpisać strony od 80 do 89,
 • Arkusz mapy, do którego odnosi się uwaga: należy wybrać Ciąg S10-OAW, arkusz 7 z 10,
 • pola treść uwagi oraz treść uzasadnienia można uzupełnić zgodnie z poniższymi wzorami lub wpisać swoje uwagi/argumenty.
 1. poprzez załączony pod tekstem – pusty lub z uwagami – formularz w wersji PDF, który należy przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.cpk@cpk.pl,
 • podpisany pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konsultacja SSL” na adres: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
 • podpisany przekazać w siedzibie CPK, w dni robocze w godzinach 9.00-15.00,
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych opcji można podpisany formularz przekazać do Urzędu Gminy Wiązowna do dnia 28 grudnia.

UWAGA! W przypadku przekazywania formularza pocztą tradycyjną lub osobiście proponujemy złożyć podpis na drugiej stronie (niestety formularz nie przewiduje możliwości podpisu i w przypadku złożenia uwag o podobnej treści mogą być one policzone tylko raz).

Przypominamy, że termin na złożenie uwag mija 31 grudnia (czwartek). Mamy nadzieję, że mimo mało korzystnego terminu związanego z przygotowaniami świątecznymi i samymi świętami jak najwięcej osób będzie chciało zabrać głos w tak istotnej dla nas sprawie.

Zachęcamy do składania uwag osobiście, gdyż złożone uwagi o tych samych treściach przez urząd może zostać potraktowane jako jedna uwagą.

Podkreślamy, że każdy głos jest ważny!

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Wspólne posiedzenie komisji rady. Zdalne obrady 21 grudnia

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Wiązowna, obrady komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji oraz wspólne obrady dwóch komisji: Budżetu i Rozwoju oraz Infrastruktury, które odbędą się 21 grudnia. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Wspólne posiedzenie komisji rady odbędzie się w poniedziałek 21 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Infrastruktury odbędzie się tego same dnia po wspólnym posiedzeniu rady.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji odbędzie się po komisji Budżetu i Rozwoju.

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 22 grudnia 2020 roku;
 2. Zaopiniowanie wniosków o stypendia sportowe;
 3. Sprawy różne.

Wszystkie obrady odbędą się w sposób zdalny i będą dostępne pod następującym linkiem http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisjach udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

Mapa korytarza transportowy CPK przechodzącego przez naszą gminę
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym zwarte są założenia związane z budową tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym razem do konsultacji przedłożono również „Prognozę oddziaływania na środowisko”. Uwagi do dokumentów można składać do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych).

Aktualnie prowadzone konsultacje obejmują procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Zgodnie z prawem polskim i UE, muszą być nią objęte projekty dokumentów dotyczące realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Spółka CPK informuje: „Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Najważniejsza kwestia z punktu widzenia naszej gminy, to przebieg planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W aktualnym opracowaniu nie pokazano żadnych wariantów przebiegu tej drogi – został wskazany jedynie szeroki na ok. 30 km „korytarz transportowy”. Zrezygnowanie ze wskazania na mapach wariantów przebiegu drogi, spowodowane było zapewne znacznym poziomem ogólności dokumentu, który uniemożliwia prowadzenie rozmów na temat konkretnej lokalizacji drogi.

W porównaniu z poprzednim opracowaniem na wysokości naszej gminy rozszerzeniu uległ korytarz transportowy – obejmuje on teraz teren prawie całej gminy. Korytarz ten przedstawiony został na załączniku graficznym pod tekstem. Wynika więc z tego, że dokonano rozszerzenia obszaru, gdzie ewentualna droga tranzytowa może w przyszłości powstać.

Obecnie Urząd Gminy dokonuje szczegółowej analizy zamieszczonych na stronie CPK dokumentów, w celu złożenia stosowanych uwag. Niezależnie od treści tych opracowań zaznaczamy, że stanowisko organów gminy wyrażone w uwagach złożonych do pierwszych konsultacji, pozostaje aktualne (ze stanowiskiem Rady Gminy Wiązowna można zapoznać się TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat wyżej wymienionych dokumentów. Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Nowe komisje

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkali się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. podatków czy planów zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy zaś obradom przewodził nowy przewodniczący Andrzej Cholewa.

 Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca podatków. Radni zdecydowali, że przyszłym roku podatki od nieruchomości zapłacimy na poziomie bieżącego roku. Uznali, iż w obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 tak dług,o jak to możliwe, nie powinno podnosić się lokalnych podatków.  

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Więcej na temat programu piszemy na str. 20. Zajęli się również pakietem uchwał planistycznych, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”. Przyjęcie planów pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.  

Rada zdecydowała też o przyjęciu zaproponowanej przez mieszkańców nazwy ulicy Atrakcyjna w Michałówku oraz wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę. Przesunięto również termin przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa Boryszewa do dnia 31 marca 2021 r. w związku z obostrzeniami, dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób.  

Zdecydowano także o zmianie w składach dwóch już istniejących komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto zamiast istniejących pięciu dotychczasowych powołano trzy nowe: Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję Infrastruktury oraz Komisję Ekologii, Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował powstały na początku listopada klub radnych “Doświadczenie i rozwój”. W połowie listopada powstał również drugi klub „Wspólnota Samorządowa”. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im zadań stanowi kolejny krok w realizacji priorytetowych zadań samorządu. 

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl. 

Komisje Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy na zdalne obrady

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na obrady trzech komisji Rady Gminy Wiązowna, które odbędą się 3, 4 i 8 grudnia. Spotkania będzie można śledzić on-line.

Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji spotka się w czwartek 3 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Sprawy różne.

Komisja Infrastruktury odbędzie się w piątek 4 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Sprawy różne.

Komisja Budżetu i Rozwoju spotka się we wtorek 8 grudnia o godz. 17.00.

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu na 2021 r.;
 2. Analiza Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021 – 2033;
 3. Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu na 2021 r.;
 4. Sprawy różne.

Wszystkie komisje odbędą się w sposób zdalny i będą dostępne pod następującym linkiem: http://wiazowna.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Szczegółowych informacji o komisjach udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy. Zdalne obrady 24 listopada

Monitor komputera, na którym wyświetla się obraz zdalnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Treść uchwały i głosowanie
To nie pierwsze zdalne obrady Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Po raz jedenasty w tym roku – 24 listopada – radni gminni spotkają się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego czy nadania nazw ulic. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem eSesji.

Jednymi z ważniejszych uchwał będą uchwały uchylające 5 dotychczasowych komisji, zmieniające 2 komisje oraz powołujące 3 nowe komisje w tym: Komisję Budżetu i Rozwoju, Komisję Infrastruktury oraz Komisję Ekologii, Zdrowia i Edukacji. Reorganizację pracy Rady Gminy zaproponował klub radnych w związku z nową sytuacją społeczno-gospodarczą. Powołanie nowych komisji oraz przyporządkowanie im zadań stanowi kolejny krok w realizacji priorytetowych zadań samorządu wskazanych dla bieżącej kadencji.

Radni zdecydują też o utrzymaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości. Radni na poprzedniej sesji zdecydowali o zdjęciu uchwały w sprawie podatku. Postanowili, iż w obecnej sytuacji w kraju i na świecie związanej z pandemią COVID-19 niezasadne jest podnoszenie opłaty podatkowej.

Radni zajmą się również pakietem uchwał planistycznych, w tym uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III” oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”. Przyjęcie planów pozwoli wypracować spójne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, a co za tym idzie, zapewni możliwość zagospodarowania w sposób zorganizowany i przewidywalny dla potencjalnych inwestorów. Celem planów jest także określenie podstawowego układu komunikacyjnego, pozwalającego na właściwą obsługę obecnych i przyszłych nieruchomości.

Rada rozstrzygnie też, czy nadana zostanie zaproponowana przez mieszkańców nazwa ulicy Atrakcyjna w Michałówku. Ta ulica do tej pory pozostawała bez nazwy, co utrudniało dotarcie służb ratowniczych do mieszkańców. Podejmą także decyzję o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Gliniance z przeznaczeniem pod drogę.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyrobów sołtysa Boryszewa. W uchwale przesunięty zostaje termin przeprowadzenia wyborów sołeckich w związku z obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób w związku z pandemią COVID-19.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 24 listopada o godz. 16.15 oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.