Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 listopada

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 28 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 100 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. Modernizacja budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym” na 2024 rok.

Zwiększony zostanie także plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Wierzbowej w Pęclinie” o kwotę 100 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na wykup gruntów pod rozbudowę drogi.

W następnej kolejności Radni zdecydują czy Gmina Wiązowna wniesie do spółki komunalnej Hydrodukt wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych w zamian za objęcie nowych udziałów, a także określą wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Na sesji podejmowanych będzie sześć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydują o przystąpieniu do planów pn. „Izabela, Michałówek – Północ”, „Kąck Malownicza – Łąkowa”, „Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa”, „Poręby – nowe obszary zabudowy”, „Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna” oraz wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Zjazdowej w Duchnowie. Podjęcie przez Radę Gminy Wiązowna uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na podejmowanie przez Wójta Gminy Wiązowna dalszych działań prawnych z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy, utrzymania i zarządzania pasem drogowym w/w drogi jako drogi publicznej.

Następnie radni zajmą się ponownie projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. W wyniku dokonanych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zmian w przyjętym w dniu 29 sierpnia 2023 r. planie, konieczne jest dostosowanie tego dokumentu do aktualnego brzmienia.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Woli Karczewskiej, Zakręcie oraz Emowie. Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Radosna” w Woli Karczewskiej.

W związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie zostanie poddana uchwała podjęta wcześniej przez Radę Gminy dotycząca przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Następnie Rada zdecyduje o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także o wprowadzeniu regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze stawu w Dziechcińcu, Malcanowie i Woli Duckiej.

Zmianie zostanie poddana uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu. Zmiana wiążę się rozszerzeniem zakresu wspólnej obsługi oraz usług informatycznych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna.

Rada zajmie się również projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów, funkcjonujące w Gliniance Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało włączone w struktury szkoły podstawowej. Podjęcie uchwały rozpocznie proces przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1 oraz 53 A poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53 A (budynek dawnego gimnazjum).

Na koniec Rada ustali wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku w Gliniance oraz opłat za wyżywienie, a także zajmie się ponownie Regulaminem wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania wniosków o najem

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Gratulacje dla Sylwii Welc

Wójt Janusz Budny i przewodniczący Andrzej Cholewa pogratulowali młodej zawodniczce z UKS ORŁY Zakręt Sylwii Welc sukcesu na mistrzostwach świata. Mężczyzna w okularach mówi do mikrofonu, drugi trzyma w ręku symboliczny czek.
Wójt Janusz Budny i przewodniczący Andrzej Cholewa pogratulowali młodej zawodniczce z UKS ORŁY Zakręt Sylwii Welc sukcesu na mistrzostwach świata (Foto: UG Wiązowna/J. Sadkowska)

Podczas październikowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 13 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydatów na ławników oraz uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna pogratulowała Sylwii Welc, mieszkance naszej gminy, zdobycia brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Grapllingu, która reprezentowała Uczniowski Klub Sportowy ORŁY Zakręt.

W kolejnej części radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 509 972,65 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej – ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz dostosowania miejsc do postawienia wiat i zakup koszy.

Następnie radni zdecydowali o zmianie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, których zmianę zaproponował Nadzór Prawny Wojewody Mazowieckiego.

Radni podjęli również decyzję o sposobie załatwienia petycji w sprawie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec oraz zajęli się skargą złożoną na działalność Wójta Gminy Wiązowna.

Na sesji podjęto także „Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”, którego obszar zajmuje powierzchnię ok. 16,2 ha. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Wiązowna, który objęto ustaleniami niniejszego planu.

Rada ustaliła również nazwę „Zdroje” dla ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.

Następnie Rada zajęła się projektami uchwał w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego obowiązujących w Gminie Wiązowna, a także projektem w sprawie zmiany uchwały przyjmującej program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”.

Na koniec przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 24 października

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 24 października odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 509 972,65 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej – ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, gm. Wiązowna”.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz dostosowania miejsc do postawienia wiat i zakup koszy.

Następnie radni zdecydują o zmianie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP, których zmianę zaproponował Nadzór Prawny Wojewody Mazowieckiego.

Radni podejmą również decyzję o sposobie załatwienia petycji w sprawie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej poparcia reparacji od Niemiec oraz zajmą się skargą złożoną na działalność Wójta Gminy Wiązowna.

Na sesji podejmowany będzie także „Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II”, którego obszar zajmuje powierzchnię ok. 16,2 ha. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną na obszarze Gminy Wiązowna, który objęto ustaleniami niniejszego planu.

Rada ustali również nazwę dla ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.

Na koniec Rada zajmie się projektami uchwał w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego obowiązujących w Gminie Wiązowna, a także projektem w sprawie zmiany uchwały przyjmującej program „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 24 października o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne zmiany w budżecie

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 17.07.2023 r. Radni siedzą przy stołach ustawionych w literę u. Na ścianie wyświetla się plik z uchwałą. Na ścianie godło Polski i herb gminy.
sesja Rady Gminy Wiązowna w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas wrześniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 10 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz nadano nazwy kolejnym ulicom na terenie gminy.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach zadania OSP-2023. Gminne jednostki straży otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia.

Zwiększono także plan wydatków o kwotę 31 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej dla dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych do realizacji przed rozbudową drogi.

Następnie radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Niezapominajki” w Wiązownie Kościelnej. Zmiana wiąże się z zatwierdzeniem nowego ciągu komunikacyjnego, który stanowi dalszy ciąg ulicy „Niezapominajki”.

Zmianie została poddana również uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Frezji” w Boryszewie, gdzie także po wykształceniu się nowego ciągu komunikacyjnego konieczne jest ujednolicenie nazwy ulicy.

Na sesji przyjęto także projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic „Salamandry” w Michałówku oraz „Lobelii” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Następnie Rada zajęła się projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości. Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, gmina odpłatnie pozyska nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Pęclinie oraz nieodpłatnie przy ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie Gminnej. Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu gmina również pozyska do zasobu gminnego działkę w Duchnowie.

Na koniec Rada wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości w Woli Duckiej na okres 8 lat. Lokal o powierzchni 54 m2 służy obecnie jako siedziba i miejsce spotkań członków Grupy Turystyczno-Motocyklowej. Klub od wielu lat prowadzi m.in. akcję zbiórki krwi na terenie Gminy Wiązowna i chciałby nadal prowadzić tu swoją działalność.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 26 września odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem w ramach zadania OSP-2023. Gminne jednostki straży otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 31 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce”. Zwiększenie kwoty wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej dla dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych do realizacji przed rozbudową drogi.

Następnie radni zdecydują o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Niezapominajki” w Wiązownie Kościelnej. Zmiana wiąże się z zatwierdzeniem nowego ciągu komunikacyjnego, który stanowi dalszy ciąg ulicy „Niezapominajki”.

Zmianie zostanie poddana również uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Frezji” w Boryszewie, gdzie także po wykształceniu się nowego ciągu komunikacyjnego konieczne jest ujednolicenie nazwy ulicy.

Na sesji podejmowane będą także projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic „Salamandry” w Michałówku oraz „Lobelii” w Wiązownie Kościelnej. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Na koniec Rada zajmie się projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości. Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi, gmina odpłatnie pozyska nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Pęclinie oraz nieodpłatnie przy ul. Romana Dmowskiego w Wiązownie Gminnej. Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu gmina również pozyska do zasobu gminnego działkę w Duchnowie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 26 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Gratulacje dla Alicji Bartnickiej

Podczas sierpniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 24 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, wybrano członków zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi w Lipowie.

Na początku sesji Rada Gminy Wiązowna pogratulowała Alicji Bartnickiej zawodniczce teqball oraz mieszkance naszej gminy zdobycia dwóch brązowych medali na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023, które zdobyła w deblu kobiet i mieszanym.

Następnie radni zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy „Trytwa” w Wiązownie Kościelnej oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu.

W kolejnej części zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 000 zł w związku z zawartą z firmą GAZ-SYSTEM S.A. umową darowizny na doposażenie szkolnych pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 182 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna (odc. od dz. 147 obr. 16-Malcanów do dz. Nr 307 obr. 14 – Lipowo) w związku z uzyskanym przez powiat dofinansowaniem z RFRD w kwocie 1 459 200,13 zł. Udzielona pomoc finansowa przez Gminę Wiązowna będzie znaczącym wsparciem dla Powiatu Otwockiego w zabezpieczeniu wkładu własnego, a tym samym w realizacji przedsięwzięcia służącego mieszkańcom gminy.

Następnie Radni ustalili skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie na Sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP. Z uwagi na zmianę treści art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych od dnia 08.09.2023 r. prawo do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia i ćwiczenia nabędą również kandydaci na strażaków ratowników OSP.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Dokument jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Rada zdecydowała także o nadaniu nazwy rondu w Lipowie „ks. kan. ppłk. Krzysztofa Krzesińskiego” oraz „Wspólnoty Wiejskiej” terenowi w Wiązownie Kościelnej , gdzie w przyszłości nad Mienią powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Następnie zdecydowano o nadaniu nazwy 5 ulicom: „Żabia” w Wiązownie Kościelnej, „Alternatywy” w Duchnowie, „Marmurowa” w Dziechcińcu, „Ptasia” w Lipowie oraz „Cyprysowa” w Gliniance

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Duchnowie, Woli Duckiej, Lipowie oraz w Izabeli.

Na koniec sesji w związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie poddano uchwałę podjętą wcześniej przez Radę Gminy dotyczącą określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, obowiązujących w Gminie Wiązowna.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 sierpnia

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 29 sierpnia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 000 zł w związku z zawartą z firmą GAZ-SYSTEM S.A. umową darowizny na doposażenie szkolnych pracowni fizycznych/chemicznych w pomoce dydaktyczne.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 182 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W gm. Wiązowna (odc. od dz. 147 obr. 16-Malcanów do dz. Nr 307 obr. 14 – Lipowo) w związku z uzyskanym przez powiat dofinansowaniem z RFRD w kwocie 1 459 200,13 zł.

W następnej kolejności Radni ustalą skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którego zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie na Sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP. Z uwagi na zmianę treści art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych od dnia 08.09.2023 r. prawo do wypłaty ekwiwalentu za szkolenia i ćwiczenia nabędą również kandydaci na strażaków ratowników OSP.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na remont drogi powiatowej nr 2709W, gm. Wiązowna. Udzielona pomoc finansowa przez Gminę Wiązowna będzie znaczącym wsparciem dla Powiatu Otwockiego w zabezpieczeniu wkładu własnego, a tym samym w realizacji przedsięwzięcia służącego mieszkańcom gminy.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Dokument jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Rada zdecyduje o nadaniu nazwy dla ronda w Lipowie „im. Ks. kan. ppłk Krzysztofa Krzesińskiego” oraz terenowi w Wiązownie Kościelnej, gdzie w przyszłości nad Mienią powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Duchnowie, Woli Duckiej, Lipowie oraz w Izabeli, a także radni zajmą się 6 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Trytwa” w Wiązownie Kościelnej, „Żabia” w Wiązownie Kościelnej, „Alternatywy” w Duchnowie, „Marmurowa” w Dziechcińcu, „Ptasia” w Lipowie oraz „Cyprysowa” w Gliniance.

W związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie zostanie poddana uchwała podjęta wcześniej przez Radę Gminy dotycząca określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, obowiązujących w Gminie Wiązowna.

Na koniec Rada zajmie się Regulaminem wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania wniosków o najem.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 sierpnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zmiany w budżecie przyjęte

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna 17.07.2023 r. Radni siedzą przy stołach ustawionych w literę u. Na ścianie wyświetla się plik z uchwałą. Na ścianie godło Polski i herb gminy.
sesja Rady Gminy Wiązowna w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 17 lipca radni zdecydowali o przyjęciu 5 projektów uchwał. Głównym powodem zwołania sesji było podjęcie zmian budżetowych.

Radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 069,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę tężni solankowej wraz z małą architekturą na placu centrum w Wiązownie.

Przyjęto również dwie uchwały w sprawie zmiany podjętych już uchwał przez Radę. W wyniku uzgodnień pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim uszczegółowiono sposób realizacji inwestycji i pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku oraz na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli.

Na koniec Rada określiła tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Podjęcie uchwały wiązało się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 17 lipca

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 17 lipca odbędzie się kolejna Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 069,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę tężni solankowej wraz z małą architekturą na placu centrum w Wiązownie.

Rada zajmie się również dwoma projektami uchwał w sprawie zmiany podjętych już uchwał przez Radę. W wyniku uzgodnień pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim uszczegółowiono sposób realizacji inwestycji i pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku oraz na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli.

Na koniec Rada określi tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Podjęcie uchwały wiąże się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 17 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Pomnik Hanny Chrzanowskiej. Uroczyste odsłonięcie

Na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie 22 czerwca nasi młodzi wolontariusz z Centrum Wolontariatu odsłonili pomnik Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki, pedagożki i autorki. Współorganizowała pielęgniarstwo otwarte i prowadziła działalność charytatywną. W młodości spędzała wakacje w Wiązownie, a w życiu dorosłym wielokrotnie tu odpoczywała. W 2018 r. została błogosławioną.

–  To dla mnie ważny i wzruszający moment. Postać Hanny Chrzanowskiej jest mi szczególnie bliska – nie tylko dlatego, że jako lokalny patriota bardzo się cieszę ze związków tej postaci z Wiązowną. Hanna Chrzanowska jest mi bliska, bo całym swoim życiem udowadniała, że praca dla drugiego człowieka ma sens. Powiem więcej: że praca dla drugiego człowieka może być pięknym sensem życia – powiedział Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna. –  Liczę, że będziemy się spotykać przy okazji spacerów po parku, zabaw w częściach rekreacyjnych czy podczas innych wydarzeń, które odbywają się w ciągu roku w Gminnym Parku Centrum. Hania Chrzanowska od dzisiaj będzie zerkać na nas, uśmiechać się i inspirować, tak jak przez całe swoje życie inspirowała ludzi do czynienia dobra.

Błogosławiona Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie, w zamożnej rodzinie, wielce zasłużonej dla rozwoju polskiej kultury i nauki. Została ochrzczona w 1903 r. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Wiązownie.

Jako pielęgniarka, poświęciła całe swoje życie opiece nad chorymi, samotnymi, opuszczonymi ludźmi. Jej praca wywarła ogromny wpływ na pielęgniarstwo w Polsce, unowocześniła je, dała podwaliny struktury pomocy chorym w ich domach. Była autorką licznych publikacji na temat pielęgniarstwa, instruktażów dla studentów i uczniów. Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2018 papież Franciszek ogłosił ją błogosławioną.

Wykonawcą jest artysta plastyk oraz projektant wnętrz. Dariusz Denarski. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Architektury Wnętrz. Współpracował z instytucjami oraz firmami, m.in.: Adidas, Puma, Sony, Orbis, Smyk, Uniwersytet Warszawski. Jest twórcą wielu wyróżnionych wystaw i stoisk targowych, rzeźb, form przestrzennych oraz projektów wnętrz. Od 20 lat mieszka w Zakręcie. Jest projektantem i wykonawcą pomnika C. Norwida w Zakręcie. Przez wiele lat prowadził zajęcia rzeźbiarsko-modelarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Prywatnie ojciec trojga dzieci.

Pomnik został w całości sfinansowany ze środków budżetowych gminy. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 70 000 zł.