Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 31 stycznia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 31 stycznia odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 000 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 1 055 000 zł, w związku z wzrostem kosztów paliwa oraz innych kosztów związanych z realizacją przewozów linii autobusowych kursujących w Gminie Wiązowna. Wzrost wydatków wiąże się również z planowanym wydłużeniem kursowania linii L50 z Kącka do Falenicy.

W następnej kolejności Radni ustalą plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2023 rok oraz podejmą decyzję w sprawie możliwości zwoływania według potrzeb posiedzeń Rady w trybie zdalnym.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydują o sposobie załatwienia dwóch petycji dotyczących kolejno: uregulowania zasad naliczania opłat za korzystanie z powierzchni wspólnych na Targowisku “Mój Rynek” w Wiązownie oraz działań na rzecz przeciwdziałania uciążliwościom spowodowanym hałasem generowanym przez drogę ekspresową S17.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata 2023-2027”.  Wdrożenie programu pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w Gminie Wiązowna.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Gminna – Klonowa”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada zdecyduje również o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w formie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli, gm. Wiązowna, a także dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku, gm. Wiązowna.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Karczewskiej, Góraszce i Zakręcie, a następnie 3 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Altis” w Boryszewie, „Taneczna” w Duchnowie, oraz „Tulipanowa” w Wiązownie Kościelnej.

Zmianom zostaną poddane uchwały podjęte wcześniej przez Radę Gminy. Pierwsza z nich będzie dotyczyć zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów, druga natomiast przystąpienia Gminy Wiązowna do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”. Radni zdecydują również o uchyleniu uchwały dotyczącej regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych, których administratorem był Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie.

Następnie radni zajmą się Programem Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wiązowna, który na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy.

Rada zdecyduje także o zmianie uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na koniec Rada określi stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 31 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 23 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Największy budżet na inwestycje w historii Gminy Wiązowna

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy (Foto: Adobe Stock)

Ponad 50 mln zł - tyle w 2023 roku wydamy na rozwój infrastruktury na terenie naszej gminy. W ciągu ostatnich 6 lat podwoiliśmy ten budżet. To daje nam ogromne możliwości, ale stawia też przed nami wyzwanie rozsądnego zrównoważonego gospodarowania tymi pieniędzmi.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w tym roku zaplanowaliśmy rekordową kwotę ponad 50 mln zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udziały w PIT w 2023 r. to 29,8 mln zł. W 2022 z PIT mieliśmy w budżecie 31,9 mln zł. Ta różnica wynika ze zmian prawa.

Po to, by mieć szanse prowadzenia ważnych dla nas inwestycji (remonty dróg, oświetlenie, rozbudowa budynków użyteczności publicznej itd.), powinniśmy walczyć o każdą złotówkę z naszych podatków. Kluczowe jest tu więc rozliczanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Wtedy nasze pieniądze wracają do nas. A dzięki nim nasza gmina może się rozwijać.

Wyszczególnienie  Kwota (zł) 
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza  44 946 536 
Obsługa mieszkańców  13 903 430 
Pomoc społeczna i rodzina  11 826 899 
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna  7 500 727 
Transport zbiorowy  7 096 950 
Bieżące utrzymanie dróg  6 865 692 
Kultura i sport  4 611 678 
Wpłata do budżetu państwa tzw. “Janosikowe”  2 993 108 
Obsługa długu  1 200 000 
Gospodarka mieszkaniowa  969 553 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  799 293 
Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe  550 000 
Ochrona zdrowia  484 630 
Bieżące utrzymanie targowiska i placu targowego  473 748 
Pozostałe (Planowanie przestrzenne i turystyka)  325 937 
RAZEM  104 548 181 

W 2023 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, dzielonego na zebraniach przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli, wydamy rekordową sumę 1 mln 685 tys. zł. Najwięcej środków sołectwa przeznaczyły na dokumentacje projektowe dla rozmaitych inwestycji oraz remonty i naprawy dróg, chodników. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 575 tys. zł. Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami są działania związane z zagospodarowaniem terenów przy świetlicach, budowę boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw czy remonty świetlic. Na te przedsięwzięcia zaplanowano kwotę ponad 561 tys. zł.

Największe inwestycje 2023

– Rekordowy budżet do podziału na wszystkie inwestycje ułatwia ich przeprowadzenie, ale także zwiększa odpowiedzialność samorządu w tym zakresie – mówi Janusz Budny, Wójt Gminy Wiązowna. – Od lat planując inwestycje w naszej gminie posługujemy się hasłem zrównoważonego rozwoju. Realizujemy je prowadząc działania kompleksowe, dotyczące wszystkich mieszkańców na raz, takie jak remonty szkół. Czy czekającą nas w tym roku modernizacje oświetlenia ulicznego. Nie mniej jednak do podjęcia mamy całą masę decyzji, o inwestycjach, które znacząco mogą zmienić życie mieszkańców. Na takie inwestycje wydajemy gros naszego budżetu, cała sztuka polega na tym by prowadzić te inwestycje równomiernie, realnie zmieniając standard życia we wszystkich sołectwach.

Po niżej prezentujemy zestawienie największych inwestycji, jakie prowadzone będą w 2023 roku na terenie naszej gminy.

Ul. Klonowa w Wiązownie. Budowa wodociągu i kanalizacji 

W 2023 roku w pierwszym kwartale planujemy rozpocząć budowę ponad 1 km sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Wiązownie. Sieć sięgnie aż do ul. Złotej w Stefanówce. Powstanie także dodatkowy odcinek kanalizacji. Budżet przeznaczony na realizację inwestycji to 750 000 zł, z czego aż 78 000 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Wiązowny Gminnej. 

Budowa kanalizacji w Góraszce 

W Góraszce powstanie kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie ulicę Krótką. To istotne także dlatego, że w roku 2023 planujemy budowę jezdni asfaltowej, chodnika i ścieżki rowerowej na tej ulicy. Z budżetu gminy wydamy na tę inwestycję 1 400 000 zł. Umowa na realizację jest już podpisana a wykonawca, jeśli tylko pogoda pozwoli, rozpocznie prace już w lutym. 

Budowa kanalizacji w Żanęcinie 

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej w Żanęcin. Planowany do wybudowania odcinek będzie miał długość 1,56 km  i jest ostatnim do wykonania fragmentem w tej miejscowości. Budżet, jaki przeznaczymy na realizację tej inwestycji w 2023 r., to blisko 2 200 000 zł. Część środków na budowę kanalizacji Gmina Wiązowna otrzymała w formie dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał na realizację zadania pół roku od dnia podpisania umowy. 

Budowa wodociągu i kanalizacji w Majdanie i Zagórzu  

W 2023 r. wybudujemy ponad 2,3 km sieci wodociągowej w Majdanie i Zagórzu. Ze względu na planowaną rozbudowę Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii zamierzamy poszerzyć ul. Zagórską prowadzącą do placówki medycznej. Już szukamy firmy, która przygotuje projekt w trybie tzw. spec ustawy drogowej. Przed modernizacją drogi chcemy uzbroić ją w sieć zarówno wodociągową, jak i kanalizacyjną. Na realizacje tej inwestycji dostaliśmy dofinansowanie (1 mln zł), w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Budowa mieszkań komunalnych w Radiówku 

Trwają prace przy budowie trzech budynków komunalnych w Radiówku. Wykonawca kładzie dach oraz stawia ściany działowe. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz niskie koszty utrzymania. Będą wyposażone w nowoczesne ekologiczne technologie: instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła, gruntowe pompy ciepła oraz system do inteligentnego zarządzania budynkami. W ramach budowy powstaną lokale mieszkalne, których docelową grupę najemców będą stanowić również osoby starsze oraz niepełnosprawne. W styczniu lub lutym, w zależności od warunków pogodowych, planujemy rozpocząć prace przy instalacjach wewnątrz budynków oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to listopad 2023 r.  Budżet to 7 565 637,49 zł. 

Projekt i budowa ul. Wrzosowej w Gliniance 

W pierwszym kwartale 2023 r. ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę, który wybuduje ul. Wrzosową w Gliniance. Drogę gruntową zastąpi jezdnia asfaltowa. Powstanie też ciągu pieszo-rowerowy, który podniesie bezpieczeństwo osób poruszających się po ulicy. Wybudowana droga połączy naszą gminę z sąsiadem – gminą Dębe Wielkie. Na realizację inwestycji pozyskaliśmy  dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) – edycja III. Kwota dotacji to 2 650 000 zł. Podczas realizacji budowy mogą wystąpić utrudniania i ograniczenia w ruchu drogowym, o czym będziemy informować na bieżąco w gminnym serwisie informacyjnym tuwiazowna.pl. 

Rozwój systemu dróg gminnych – etap II  

W 2023 r. zaplanowaliśmy budowę, przebudowę lub rozbudowę dziewięciu dróg: ul. Lubelskiej w Wiązownie – odcinek o długości 675 m (od skrzyżowania z ul. Boryszewską do Centrum Handlowego JARTON); ul. Rzeki w Woli Karczewskiej – odcinek o długości 110 m; ul. Różanej w Czarnówce – odcinek o długości 280 m (od drogi powiatowej 2709W do ul. Akacjowej); ul. Bażantów w Bolesławowie – odcinek o długości 740 m; ul. Marii Dąbrowskiej w Woli Duckiej – odcinek o długości 640 m; ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli – odcinek o długości 845 m (od ul. Jana Pawła II w Zakręcie do ul. Postępu w Izabeli); ul. Nowej w Kruszówcu – odcinek o długości 440 m; ul. Poprzecznej i ul. Zacisze w Gliniance – odcinek o łącznej długości 385 m oraz ul. Turkusowej w Majdanie – odcinek o długości 310 m. Wykonawców inwestycji wyłonimy w pierwszym kwartale 2023 r. Prace planujemy  zakończyć najpóźniej w grudniu 2023 r. W sumie budowa wszystkich dróg będzie kosztować 6 mln zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  

Budowa drogi 270804W – ul. Krótkiej w Góraszce 

Mamy już wykonawcę odcinka drogi w Góraszce łączącej drogę serwisową S17 (ul. Przelotowa) z ul. Radosną w Majdanie. Wyasfaltowany odcinek domknie możliwe połączenia drogowe pomiędzy ulicami: Zieloną w Góraszce – przejazd przez wiadukt nad S17, rozprowadzenie ruchu aut i pieszych do ul. Pięknej w Majdanie oraz ulic przyległych. Powstanie również chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Przed położeniem asfaltu pociągniemy także kanalizację. Budowa tej drogi jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 198 986,97 zł.  

Modernizacja strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym 

Dzięki pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będziemy mogli kupić dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Otrzymają je Ochotnicze Straże Pożarne w Wiązownie i Gliniance. Będziemy mogli również zmodernizować strażnice oraz dostosować je do ciągle rosnących potrzeb jednostek i poprawić warunki pracy strażaków. Zapewnienie odpowiedniej ochrony druhów jest działaniem priorytetowym, w bezpośredni sposób przekładających się na bezpieczeństwo prowadzonych działań bojowych. Dobrze wyposażeni oraz zabezpieczeni strażacy mogą jeszcze lepiej koordynować wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze. Wartość dotacji to 2 100 000 zł, a całkowita wartość inwestycji to blisko 3 000 000 zł. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu          

Mieszkańcy Dziechcińca już nie mogą doczekać się nowej świetlicy. Powstanie ona w ramach realizowanego od kilku lat planu tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie gminy Wiązowna. Nowa zastąpi stary, drewniany budynek. Z pewnością będzie miejscem jeszcze większej integracji mieszkańców, realizacji ciekawych zajęć rekreacyjnych i miłym miejscem na spędzanie wolnego czasu. Wraz z przyległym terenem: stawem, placem zabaw dla dzieci, siłownią plenerową i wiatą stworzy jedyne w swoim rodzaju miejsce w sołectwie. Już podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firma SSGroup. Planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to listopad 2023 r. Koszt budowy obiektu to 760 000 zł.  

Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w obiektach gminnych 

Przed nami dwie ważne inwestycje. Pierwsza z nich to termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Radiówku wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia na LED. Druga to także termomodernizacja naszego budynku w Gliniance, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zmiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła i wymiana oświetlenia na LED. Szacuje się, iż zapotrzebowanie tych obiektów na energię zmaleje o ponad 60%. Prace mają ruszyć w kwietniu i potrwają do końca października 2023 r. Wartość projektu ogółem to 2 408 276,12 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. Kwota dotacji to 1 514 403,34 zł. 

W pozostałych sołectwach też wiele będzie się działo. Poniżej prezentujemy skrócone zestawienie zaplanowanych w nich inwestycji:

Miejscowość  Inwestycja  Opis  Kwota  (zł)
Boryszew  Budowa wodociągu w ul. Czapli  Odcinek 310 m  80 000
Czarnówka  Budowa ul. Akacjowej – etap I  Wykonanie projektu  20 000
Duchnów  Budowa świetlicy wiejskiej  Wyposażenie Duchnowskiego Domu Kultury oraz przebudowa placu zabaw  630 000
Emów  Modernizacja ul. Sosnowej  Nakładka asfaltowa  50 000
Izabela  Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W – etap I  Wykonanie dokumentacji projektowej  200 000
Kąck  Budowa chodnika przy ul. Majowej – etap I  Wykonanie dokumentacji projektowej  10 000
Lipowo  Pomoc rzeczowa dla powiatu   Wykonanie  projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej (ul. Łąkowa)  125 000
 
Michałówek  Przebudowa ul. Tajemniczej   Wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi  160 000
Pęclin  Modernizacja ul. Radosnej   Przebudowa chodnika  100 000
Poręby  Budowa drogi na działce nr 1  Dokumentacja projektowa  20 000
Rudka  Wybrane drogi gminne  Bieżący remont dróg i chodników  20 300
Rzakta  Budowa ul. Południowej   Nakładka asfaltowa  80 000
Stefanówka  Budowa wodociągu w ul. Złotej  Budowa 370 m sieci wodociągowej  75 000
Osiedle Parkowe  Budowa ciągu pieszo-rowerowego – I etap  Zaprojektowanie nowej ścieżki wzdłuż ul. Parkowej  1 0 968
Wola Ducka  Przebudowa drogi gminnej  Wykonanie projektu ul. Marii Dąbrowskiej  55 000 
Wola Karczewska  Pomoc rzeczowa dla powiatu – ul. Mostów  Wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej   125 000
Zakręt  Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej  Budowa 760 m asfaltowej drogi  80 000

Na tym nie koniec. Ogółem w 2023 roku Gmina Wiązowna przeprowadzi 88 inwestycji. Ich pełen wykaz można znaleźć w  uchwale budżetowej na 2023 r. dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, w zakładce: Rada Gminy/Uchwały.
 

Więcej informacji na temat poszczególnych inwestycji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, tel. 22 512 58 61, 22 512 58 62, 22 512 58 63, 22 512 58 65, 22 512 58 68, e-mail: urząd@wiazowna.pl

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 23 stycznia

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 23 stycznia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrośnie plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 23 stycznia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnie zmiany w budżecie na 2022 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 29 grudnia. Na trzy dni przed końcem roku radni zdecydowali o ostatnich zmianach w budżecie na 2022 rok.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 608 957,86 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan dochodów i wydatków wzrósł także o kwotę 60 000 zł. To dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy w ramach programu “Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Już 29 grudnia

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję, która odbędzie się 29 grudnia. Radni gminni spotkają się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrośnie plan dochodów i wydatków o kwotę 608 957,86 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan dochodów i wydatków wzrośnie także o kwotę 60 000 zł. To dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy w ramach programu “Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 stycznia o godz. 15.00 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2023 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2023 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 132 378 409,16 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 527 052,15 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 155 097 512,82 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 548 181,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 50 549 331,63 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 21 350 863,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 44 946 536,00 zł (29 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 32 372 876,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  23 898 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przeznaczyć 21 368 569 zł na modernizację i budowę dróg, 5 875 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 7 565 637 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3 123 754 na modernizację obiektów gminnych, 3 000 000 na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 760 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu , a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł (więcej o 648 254,00 zł w stosunku do 2022 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 159 500,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 240 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 40 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 802 750,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 855 900 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie zdecydowali o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określili stawkę opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni przyjęli również 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie oraz uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

W celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody, radni przyjęli zmianę uchwały w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 grudnia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 123 316 969,10 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 465 612,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 146 036 072,76 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 501 070,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 535 002,57 zł.

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.480.000,00 zł w wyniku niewykonania przez wykonawcę całego zakresu robót w 2022 roku. W ramach budowy 5 dróg, tj. ul. Podleśnej w Malcanowie, ul. Jana Pawła II w Zakręcie, ul. Sportowej w Wiązownie, ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i Dziechcińcu, termin zakończenia zadania zostanie przesunięty na 2023 rok.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się radni, będzie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2029 z perspektywą do roku 2025”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie radni zdecydują o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określą stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni zajmą się również 3 uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie, a następnie uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

Zmianie będzie podlegać uchwała w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” w celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Złożyliśmy gratulacje Mistrzom Świata i Polski

Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, planów miejscowych oraz dróg gminnych.

Sesję rozpoczęto akcją „Biała Wstążka”, której działania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, a także zachęcił do brania udziału w wielu przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem przemocy organizowanych w naszej gminie. Dzięki wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wszyscy przybyli na posiedzenie Rady Gminy Wiązowna, mogli dołączyć do akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki.

Następnie Rada Gminy Wiązowna pogratulowała młodym mieszkańcom naszej gminy – Nadii Lato i Tymonowi Piwińskiemu – zdobycia Mistrzostwa Świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Bartkowi Zgutce i jego partnerce Mai Dąbrowskiej zajęcia pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Następnie radni zdecydowali uznać skargę złożoną na Wójta Gminy Wiązowna za bezzasadną oraz zdecydowali o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Wiązowna nie była w stanie ocenić, czy petycja skierowana do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest zasadna i z tego powodu nie wypowiedziała się w tej sprawie. Po przeanalizowaniu petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z aktywnym działaniem gminy w akcjach prozdrowotnych, radni przyjęli wieloletni program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D” i zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. Przyczynią się one do efektywniejszego zagospodarowania terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie. Nadano także nazwy ulic: „Nadziei”, „Wilcza” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance oraz „Hortensji” w Góraszce. Rada jednogłośnie zdecydowała o nie podjęciu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kącku.

Na koniec radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym młodym mieszkańcom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Magiczny bal w Malcanowie. Rekordowa zbiórka dla Dominika!

Takiego wydarzenia w naszej gminie jeszcze nie było! To magiczny wieczór pełen niezapomnianych wrażeń. Podczas Maskowego Balu Charytatywnego w Malcanowie zebraliśmy rekordową kwotę – 56 023 zł. Pieniądze te trafią na leczenie i rehabilitację Dominika Dębskiego, bohatera akcji „Świąteczna Radość Pomagania”, ucznia malcanowskiej szkoły.

W ciągu zaledwie trzech dni zwykła hala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie zamieniła się w mieniącą się złotem salę balową. Dekoracje, przygotowane przez pracowników szkoły, wzbudziły podziw wśród przybyłych na wydarzenie gości.

Bal wspólnie otworzyli dyrektor szkoły Grażyna Kilbach i wójt Janusz Budny, organizatorzy wydarzenia. Kilka słów do zebranych powiedział też Dominik. Podziękował wszystkim za przybycie i podziękował za wsparcie. Po uroczystym otwarciu, sala ruszyła do tańca w rytm piosenek i szlagierów wykonywanych przez zespół Fanaberia. Z wielkim podziwem zebrani oglądali także występy zawodników Szkoły Tańca Fast-Step. Zatańczyli dla nas m.in. Nadia Lato i Tymon Piwiński – mistrzowie świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Maja Dąbrowska i Bartek Zgutka (uczeń szkoły w Malcanowie) – mistrzowie Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.  Oczywiście, nie obyło się bez tańców na bis.

Podczas balu „pod młotek” poszły zebrane na aukcję przedmioty. Za piłkę z podpisami reprezentantów Polski w piłce nożnej zwycięzca licytacji zapłacił 5 000 zł, a za weekend w hotelu Bryza nad morzem – 3 100 zł. W sumie podczas licytacji zebrano 27 150 zł.

Przepyszne dania serwowane podczas balu przygotowała dla gości ekipa gotująca w szkole. Takich potraw nie powstydziłaby się nawet najlepsza restauracja. Dekoracje wykonali przyjaciele i pracownicy szkoły, którzy swoją pracę wolontariacką dedykowali Dominikowi.

W sumie podczas całego roku, wraz ze zbiórkami organizowanymi przez cały rok przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, zebraliśmy rekordową kwotę 67 523 zł. Z tego podczas balu – rekordowe 56 023 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia!

„Świąteczna Radość Pomagania” po raz ósmy

A już tradycyjnie w pierwszą niedzielę grudnia widzimy się, aby wspólnie świętować przedświąteczny czas. W tym roku 4 grudnia „Wspólne ubieranie choinki” odbędzie się na terenie Gminnego Parku Centrum w Wiązownie. Będziemy czekać na Państwa od godz. 12.00. Na wydarzeniu podsumujemy roczne wsparcie dla Dominika oraz przywitamy nową bohaterkę akcji „Świąteczna Radość Pomagania” – małą Lenkę z Zakrętu, która choruje na mukowiscydozę.

Więcej informacji o naszym wydarzeniu znajdziecie na profilu społecznościowym gminy oraz w tekście: „Wspólne Ubieranie Choinki”. Zapraszamy 4 grudnia do Wiązowny

Gorąco zapraszamy wszystkich na nasze wydarzenie!