mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowanie z UE. Kolejne środki dla Gminy Wiązowna

Na czarnym stole od góry widzimy otwarty komputer i ręce na klawiaturze. Obok leżą książki i zeszyty
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (Foto: pixabay.com)

Projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Nasza gmina otrzyma 471 360 zł.

Wniosek powstał w partnerstwie pięciu gmin. Liderem projektu jest gmina Otwock, natomiast partnerami są gminy: Wiązowna, Józefów, Karczew oraz Czosnów. Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający skuteczne nauczanie z zastosowaniem nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK – komputery PC i laptopy oraz sprzęt demonstracyjny. Zakupimy 120 laptopów, 20 zestawów komputerowych, 60 tabletów graficznych, 8 projektorów i 8 tablic multimedialny oraz 200 licencji Office.

Wartość całego projektu to 3 927 556,23 zł, w tym dofinansowanie UE – 2 554 508,12 zł. Wartość projektu w części dotyczącej Gminy Wiązowna to 724 716 zł , w tym dofinansowanie z UE – 471 360 zł.

Dotacja ta przyznana została w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji udziela Olga Nowak – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 82, e-mail: o.nowak@wiazowna.pl

Konsultacje społeczne. Program Mazowsza dla NGO

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne wymienione w ustawie podmioty do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Najważniejsze zmiany to:

 1. dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz 15 pkt 2;
 2. kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r. Projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rekrutacja

Ręce młodych ludzi ułożone tak, że w środku powstało koło
Ręce młodych ludzi ułożone tak, że w środku powstało koło

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z całego Mazowsza do kandydowania na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sejmik Młodzieżowy będzie partnerem dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań.

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego:

 • będzie pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
 • będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
 • będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
 • będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jak zostać radnym? Na początek wystarczy chcieć i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem…wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia (druki do pobrania poniżej) i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, której Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie otwartego konkursu ofert powierzył powołanie i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram rekrutacji radnych:

 • od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;
 • do 31 października – ocena formalna zgłoszeń;
 • od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń;
 • od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami;
 • do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych.

Informacje o rekrutacji:

Fundacja Civis Polonus, tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl.

Więcej informacji oraz formularze dostępne są na stronie: www.mazovia.pl.

źródło: www.mazovia.pl

Ochrona przed hałasem – konsultacje projektu

Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące  sporządzenia uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Spotkanie w powyższej sprawie odbędzie się 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00.