mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Konkurs dla firm. Samorząd Mazowsza poszukuje innowatorów

Plakat konkursu Innowator Mazowsza dla firm i pracowników naukowych
W konkursie "Innowator Mazowsza" można wygrać atrakcyjne nagrody (UMWM)

Jeśli prowadzisz własną firmę, która może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami lub twoja praca doktorska dotyka tematów związanych z innowacyjnością, nie czekaj i wyślij zgłoszenie do konkursu „Innowator Mazowsza”. Nabór trwa do 30 września.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Naukowiec”. Zgłaszający się w pierwszej kategorii muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej.

W ramach kategorii „Innowacyjny Naukowiec” mogą się zgłosić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich czterech lat. Przedmiot pracy powinny stanowić innowacyjne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać drogą elektroniczną formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz jest dostępny na stronach: www.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl. Nabór trwa do 30 września.

Zwycięzcy w kategorii „Innowacyjna Firma” otrzymają: I miejsce – 30 tys. zł, II miejsce – 20 tys. zł oraz III miejsce – 15 tys. zł zaś w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”: I miejsce 20 tys. zł, II miejsce 15 tys. zł i III miejsce 10 tys. zł. Na wyróżnionych też czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: wsparcie eksperckie, indywidualny mentoring w zakresie oceny potencjału biznesowego projektu, konsultacje merytoryczne z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych i analiz strategicznych, dostęp do przestrzeni coworkingowej, możliwość zaprezentowania rozwiązań przed gronem inwestorów lub przedsiębiorców, roczny bilet na konferencje o tematyce związanej z biznesem, spotkania networkingowo-inspiracyjne, warsztaty o tematyce biznesowej, kurs przygotowujący do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz studia podyplomowe.

Więcej informacji na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl.

Źródło: www.mazovia.pl

Sprzedaż alkoholu. Zapłać III ratę

Banknoty 20-złotowe ułożone jedne na drugich
Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie (Foto: pixabay.com)

Uwaga przedsiębiorcy! Termin trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 30 września.

Urząd Gminy Wiązowna przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy, że 30 września upływa termin trzeciej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca może w ciągu 30 dni zapłacić wymaganą kwotę, ale jednocześnie musi wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30 proc. tej podstawowej.

Jeśli rata nie zostanie zapłacona, to zezwolenie wygaśnie. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005.

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

„Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”. Preferencyjny kredyt dla firm

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza. Ruszyła Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać Mazowiecką Pożyczkę Płynnościową ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pożyczka umożliwi sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej (m.in. wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów). Maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. zł. Okres spłaty – 60 miesięcy.

Dodatkowo, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, istnieje możliwość:

 1. obniżenia oprocentowania pożyczek poniżej obowiązującego poziomu;
 2. zastosowania karencji w spłacie raty kapitałowych – do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty;
 3. zastosowania wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania (raty kapitałowe i odsetkowe) – do 4 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty.

Na realizację inicjatywy samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 80 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Środki te znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej umowy o finansowaniu, podpisanej 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat uruchamianych pożyczek są dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/110/.

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

Ogłaszamy otwarty nabór na partnerów projektu

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Otwieramy nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Gmina Wiązowna jako wnioskodawca w ramach konkursu grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu grantowego.

I. Cel projektu:

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

II. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu grantowego przygotowanego w odpowiedzi na projekt pozakonkursowy „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wniesienie przez partnera do projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia najlepszych praktyk), zasobów organizacyjnych bądź technicznych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu projektu grantowego.

III. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.

Szczegółowe działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/

IV. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Opracowanie koncepcji działań merytorycznych projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z Wnioskodawcą,
 2. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wiązowna  przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 3. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami realizacji PO WER 2014-2020,
 4. Pomoc w organizacji działań aktywizujących społecznie i zawodowo użytkowników i użytkowniczek usług door-to-door.
 5. Działania związane ze wsparciem i pomocą osobom objętym działaniami w ramach projektu grantowego.

V. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. Zm.) lub z organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019r. poz. 1809).
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

VI. Zgłoszenia partnera:

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Oferty należy składać do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9.00, do Urzędu Gminy Wiązowna, przy czym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 57, 05-462 Wiązowna.
 3. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na Partnera do projektu w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Nie otwierać do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 57, 05-462 Wiązowna”

 1. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 2. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa  o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Wiązowna dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

VII. Kryteria wyboru partnera:

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 2. Deklarowany wkład kadrowy i techniczny w realizację celu partnerstwa – max. 10 pkt.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze (minimum 3 projekty) – 0-10 pkt.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Anna Sikora – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel: +48 22 51 25 880, e-mail: sikora@wizowna.pl
 2. Planuje się wyłonienie minimum jednego partnera. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby wybranych partnerów.
 3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 4. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie   zostało najwyżej ocenione,
 5. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna.
 7. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Wiązowna nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Gmina Wiązowna nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 8. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim.
 11. Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Lgotyp. Po lewej znak Funduszy Europejskich, w Srodku flaga polski, po prawej flaga Unii Europejskiej

„Akademia Pozytywnej Zmiany”. Zgłoś się do programu

Spotkanie przy stole. Kobieta robi notatki. Na stole widać komputer, notes i biały kubek
Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności (Foto: pixabay.com)

Rusza projekt dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu całej Polski. Będzie można skorzystać z darmowych szkoleń, indywidualnego doradztwa i coachingu.

Celem projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany” jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność gospodarczą. Będzie on polegał na objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

Kto może zgłaszać się do projektu? Przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesiecy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/

Plakat Akademii Pozytywnej Zmiany - darmowych szkoleń dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości. Wsparcie dla przedsiębiorców

Baner z napisem podatek dla przedsiębiorców, w tle lisćie wiązu na niebiesko. Nad napisem świnka - skarbonka
Baner z napisem podatek dla przedsiębiorców, w tle lisćie wiązu na niebiesko. Nad napisem świnka - skarbonka

Zdajemy sobie sprawę, że z powodu epidemii koronawirusa wielu małych i średnich przedsiębiorców znajduje się w trudnej sytuacji. Chcąc pomóc lokalnie działającym przedsiębiorcom, wprowadzamy „Pakiet pomocowy”.

Pakiet został przygotowany z myślą o tych, którzy najmocniej zostali dotknięci zaistniałą sytuacją. Z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej (w tym pomoc de minimis), czyli wsparcia publicznego dla małych i średnich firm, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

 1. odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 2. rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 3. umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Do składanego wniosku (wzór poniżej) należy załączyć wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Formularz COVID-19;
 4. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów i rozchodów lub PIT-y),
 5. Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 r. i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 7. Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności z uwagi na epidemię COVID-19.

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP:  /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP lub drogą mailową: urzad@wiazowna.pl.

To najszybsza i najbezpieczniejsza forma kontaktu. Można też skorzystać z korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres: Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub złożonej skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, od pon. do pt. w godz. 8.00-14.00.

Jakie firmy mogą ubiegać się o pomoc? Są to przedsiębiorcy prowadzący przede wszystkim działalność:

 1. polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
 2. związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
 3. twórczą – związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 4. związaną ze sportem i rekreacją, w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań;
 5. związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

lub prowadzący handel detaliczny:

 1. wyrobami tekstylnymi;
 2. wyrobami odzieżowymi;
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym;
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową, np. salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

Każda z sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy, jest inna. Dlatego każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. Więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc, udzielają pracownicy Wydziału Podatków, tel. 22 512 58 73, 22 512 58 72, 22 512 58 71 lub 22 512 58 70.

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Tarcza antykryzysowa dla biznesu. Cykl wideokonferencji

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze
Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczęła cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców na temat przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19.

Podczas poszczególnych wideokonferencji (rozpoczęcie każdej o godz. 13.00), zostaną poruszone następujące tematy:

 1. 2 czerwca – Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców – tanie źródło finansowania w okresie kryzysu,
 2. 3 czerwca – Pakiet mieszkaniowy jako impuls dla gospodarki,
 3. 4 czerwca – Wsparcie dla innowacyjnych – utrzymanie płynności i dopłata do kredytu czyli gwarancje Biznesmax BGK oraz Jak sfinansować wdrożenie technologii w MŚP – Kredyt na innowacje technologiczne,
 4. 9 czerwca – Zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 5. 10 czerwca – Tarcza samorządowa,
 6. 16 czerwca – Zrównoważone finansowanie – dlaczego i w jaki sposób dotyczy to mojej firmy?,
 7. 17 czerwca – „Zamówienia publiczne w dobie epidemii – praktyczne wskazówki dot. prowadzenia postępowań”,
 8. 18 czerwca – Ochrona miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorców z środków FGŚP i FP,
 9. 23 czerwca – Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS,
 10. 24 czerwca – Jak prowadzić firmę online – narzędzia dla przedsiębiorców na Biznes.gov.pl,
 11. 25 czerwca – Oferta ARP w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 12. 30 czerwca – Branża turystyczna – praktyczne rozwiązanie zapisów zawartych w Tarczy Antykryzysowej,
 13. 1 lipca – Szybka Ścieżka – Covid-19,
 14. 2 lipca – Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm,
 15. 7 lipca – Ułatwienia podatkowe w Tarczy Antykryzysowej,
 16. 8 lipca – Dopłaty do kredytów – pomoc dla firm dotkniętych kryzysem,
 17. 9 lipca – Rozwiń firmę w kryzysie – oferta PARP dla przedsiębiorców. Ucz się biznesu z domu – Akademia PARP.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.parp.gov.pl/tarcza

Wszystkie wiadomości na temat wirusa COVID-19 znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://tuwiazowna.pl/koronawirus-w-polsce/

Tarcza antykryzysowa. Rozszerzone wsparcie dla przedsiębiorców

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania obejmują:

 1. świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
 2. zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. – takie zwolnienie – poza dotychczasową grupą uprawnionych – mogą uzyskać:

1) osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.

2) korzystające z ulgi na start, jeżeli:

– ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo

– ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a       dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Więcej informacji na stronie ZUS – https://www.zus.pl/

Ponadto zachęcamy do śledzenia ciekawych webinariów i wykładów udostępnianych na stronie www.pracodawcyrp.pl poświęconych działalności przedsiębiorców w czasie koronawirusa.

 

Scrin storny z webinarami dla przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości. Przedłużenie terminu płatności rat dla firm

Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka
Kartka z tabelami liczbowymi, a na niej kalkulator i czerwona kredka

Przedsiębiorco – przedłużamy termin zapłaty rat podatku od nieruchomości. Warunek? Twoja płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Rada Gminy Wiązowna na sesji 30 kwietnia podjęła uchwalę sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Raty podatku od nieruchomości za maj i czerwiec można zapłacić do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania pod tekstem).

Uwaga! Przedłużenie terminu dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy płacą podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji udziela Wydział Podatków pod nr tel. 22 512 58 70, 22 512 58 73 oraz 22 512 58 72.

Przetarg na odbiór śmieci. Czekamy na oferty do 28 maja

Czarne worki ze śmieciami ułożone w stos
Od czerwca wszyscy mamy obowiązek segregować śmieci (Foto: pixabay.com)

Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu Gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Na ogłoszony w luty przez Gminę Wiązowna przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wpłynęła tylko jedna oferta. PPHU Lekaro Jolanta Zagórska zaproponowało cenę o wiele wyższą niż przyjęte założenia finansowe.

Zaproponowana cena wykonania usługi o blisko 2 mln zł przewyższała kwotę, jaką – przy obowiązującej obecnie mieszkańców stawce opłaty za odbiór odpadów komunalnych – mamy wyliczoną.

Żeby zawrzeć umowę na proponowanych przez firmę warunkach, konieczne byłoby podniesienie stawki opłaty dla mieszkańców do maksymalnej obowiązującej w ustawie, czyli 36,38 zł za osobę, a i tak zebrane środki byłyby niewystarczające.

Z uwagi na istniejącą niepewną sytuację na rynku gospodarowania odpadami, postanowiliśmy dokonać modyfikacji w wymaganiach zamówienia i jednocześnie skrócić czas obowiązywania kolejnej umowy, jedynie do końca 2020 r. Dlatego poprzedni przetarg unieważniono i ogłoszono nowy, przewidujący krótszy okres trwania umowy.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Wiązowna do 28 maja do godz. 10.00.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl