bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Masz problem z opłacaniem składek? Zgłoś się do ZUS

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: Adobe Stock)

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłacaniem składek w ZUS mogą wystąpić o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej.

ZUS pomaga przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga przedsiębiorcom, którzy borykają się z utratą płynności finansowej. Doradcy ds. ulg i umorzeń na salach obsługi klienta informują przedsiębiorcę o możliwych formach pomocy. Jedną z nich jest rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone. Przedsiębiorca może również podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Odroczenie terminu płatności

Płatnik składek, który ma trudności z bieżącym opłacaniem składek, może wnioskować
o przesunięcie terminu ich płatności. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o odroczenie przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie będzie płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłata prolongacyjna naliczana jest do nowego terminu płatności odroczonej składki. Poza tym dzięki odroczeniu terminu płatności składek przedsiębiorca uniknie konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Układ ratalny

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. A jeśli przedsiębiorca dodatkowo ma zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, bo dyrektor Oddziału ZUS wdrożył już postępowanie egzekucyjne, to również może zawnioskować o rozłożenie ich na raty. Po podpisaniu umowy płatnik będzie mógł opłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone.

Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek od dnia wpływu wniosku o ulgę, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną
(o której mowa była już przy okazji odroczenia składek). Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych. O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. To mogą być np. spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

Wojciech Ściwiarski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

Budowa trzech dróg w Gliniance i odcinka drogi dla pieszych i rowerów w kierunku Rzakty. Przetarg dla firm

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Dziechcińcu to kontynuacja prac rozpoczętych 2016 r.
Ścieżka rowerowa ma swoje odpowiednie oznakowania (Foto: UG Wiązowna)

Szukamy wykonawcy przebudowy trzech dróg w Gliniance: ul. Świderskiej, ul. Podzamcze, odcinka ul. Zamkowej oraz budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Rzakty. Oferty należy składać do 4 czerwca. Zapraszamy chętne firmy do udziału w postępowaniu przetargowym.

W ramach planowanej inwestycji gruntowe nawierzchnie dróg ul. Podzamcze i ul. Zamkowej w Gliniance zastąpione zastaną jezdnią z asfaltu wraz z poboczami i zjazdami z kruszywa na odcinku od ul. Wrzosowej do końca zabudowań. Ul. Świderska w Gliniance zyska utwardzoną nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami. Wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Rzakty, ul. Złotej Jesieni i ul. Mazowieckiej, na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dobrzenieckiej wybudowana zostanie droga dla pieszych i rowerów.

Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 4 czerwca godz. 9.00 na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Inwestycja ta pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi dróg na terenie gminy Wiązowna – PGR” uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR. Dotacja wyniesie 2 mln zł, a pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Wydział Inwestycji: tel. 22 512 58 63, e-mail: t.mielnicki@wiazowna.pl; tel. 22 512 58 65, e-mail: k.roslaniec@wiazowna.pl.


Konferencja dla Przedsiębiorczych Kobiet. Siła inspiracji i sukcesu

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Już 6 czerwca br. odbędzie się konferencja dla przedsiębiorczych kobiet “Siła Inspiracji i Sukcesu - droga do zrównoważonej przedsiębiorczości”. Konferencja poświęcona będzie zrównoważonemu rozwojowi, zarówno w strefie działania, biznesu, ale także osobistego rozwoju. Będzie to również czas na nawiązanie relacji biznesowych oraz wymianę doświadczeń.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in. działania PARP nakierowane na wspieranie wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego i ciekawe projekty, które w praktyce stosują zrównoważoną przedsiębiorczość. Nie zabraknie również warsztatów z elementami mindfulness przygotowanych przez dwie  trenerki biznesu: Małgorzatę Jasnoch i Adę Radziwon. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Tatiana Mindewicz – Puacz – Mindset & Business Coach, autorka wielu warsztatów, wykładów i książek. Konferencja odbędzie się tylko w formule stacjonarnej, decyduje kolejność zgłoszeń, udział bezpłatny.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu bizneswoman z terenu naszej gminy.

Źródło: PARP

Sprzedajesz alkohol? Zapłać II ratę za korzystanie z zezwoleń

Urząd Gminy Wiązowna przypomina o obowiązku dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 maja.

Jednocześnie informujemy, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową stanowiącą 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. Istnieje również możliwość płatności kartą w siedzibie urzędu.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. (22) 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W odpowiedzi na trudności wywołane pandemią COVID-19 w sektorze HoReCa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inicjatywa skupia się na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które musiały zmierzyć się z niespodziewanymi ograniczeniami. Ma na celu finansowanie projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do dywersyfikacji działalności, modernizacji infrastruktury i wprowadzenia nowych technologii do firm z branży.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP), z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów. Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji, przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności, np. w obiekcie hotelowym uruchomić usługi z zakresu kultury. Przedsiębiorcy mogą również rozszerzyć swoją ofertę podejmując działania w innej części sektora i osiągając w ten sposób dodatkowe źródło przychodów.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­-2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD (lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania), mają ten kod wpisany jako główny kod PKD. Nie są kwalifikowane do wsparcia podmioty, które nie mają tak określonego kodu PKD, w tym w szczególności kooperanci współpracujący z branżą, np. pralnie świadczące usługi na rzecz obiektów hotelarskich, czy firmy ochroniarskie świadczące usługi ochrony imprez, obiektów.

Na wsparcie MŚP przeznaczona jest kwota w wysokości 1 189 856 004 zł – w podziale na wszystkie województwa.

Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł. Wnioski należy składać od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku.

Na co przedsiębiorca może przeznaczyć wsparcie ?

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30% na szkolenia lub doradztwo). W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,
 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia MŚP. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie będą mogły otrzymać wsparcia. W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowalne będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Mogą to być szkolenia z:

 • zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT,
 • zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów,
 • zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego – umożliwią one adaptację do zmieniających się warunków,
 • związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą.

W ramach komponentu doradczego można sfinansować koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: PARP

Sprzedajesz alkohol? Zapłać II ratę za korzystanie z zezwoleń

Urząd Gminy Wiązowna przypomina o obowiązku dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 maja.

Jednocześnie informujemy, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową stanowiącą 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. Istnieje również możliwość płatności kartą w siedzibie urzędu.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. (22) 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Dr Irena Kamińska-Radomska na X Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna

Dr Irena Kamińska-Radomska wystąpiła w roli mentorki w programie telewizji TVN „Projekt Lady"
Dr Irena Kamińska-Radomska wystąpiła w roli mentorki w programie telewizji TVN „Projekt Lady"

Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna, które odbędzie się już 20 czerwca, jest organizowane od lat, aby wzmocnić relacje oraz współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami działającymi na terenie gminy. W tym roku swoją obecnością zaszczyci nas gość specjalny - specjalistka od etykiety dr Irena Kamińska-Radomska.

Dr Irena Kamińska-Radomska jest wykładowcą uniwersyteckim i trenerką, mentorką, osobowością telewizyjną i założycielką firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland. Wystąpiła również w roli mentorki w programie telewizji TVN „Projekt Lady”.

Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych zdobywała w Waszyngtonie pod okiem największych, międzynarodowych ekspertów w tej dziedzinie. Doktorat z dziedziny stosunków międzynarodowych świadczy o ogromnej wiedzy, którą posiada oraz o przygotowaniu merytorycznym do prowadzenia szkoleń i wykładów.

Poprowadziła kilkaset wystąpień z zakresu komunikacji międzyludzkiej, etykiety biznesu, dress code’u, międzykulturowego protokołu oraz wystąpień publicznych. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia z protokołu międzynarodowego.

Jest także autorką wielu artykułów oraz książek, m.in.: „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, „Kultura biznesu. Normy i formy”, „Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce”, „Dress code dla kobiet” (współautorka), „Jak zostać damą” (współautorka), „Kilka lekcji o wychowaniu” oraz „Wyjątkowe Święta”.

Dr Irena Kamińska-Radomska na Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna opowie zebranym gościom o „Etykiecie biznesu”. Wiedza z tego zakresu jest coraz bardziej potrzebna w biznesie, dlatego niezmiernie się cieszymy, że nasz gość podzieli się z przedsiębiorcami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy na Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna, które odbędzie się 20 czerwca w hotelu Mercure Wiązowna Brant w Majdanie (ul. Równa 20).

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres: sekretariat@wiazowna.pl lub telefonicznie 22 512 58 01.

Więcej informacji na temat Forum Gospodarczego Gminy Wiązowna udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl

Założenie działalności gospodarczej. Wsparcie z Funduszy Europejskich

Szkolenie dla przedsiębiorców.
Webinarium dla przedsiębiorców (Foto: pixabay.com)

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich serdecznie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia z funduszy unijnych dla firm zarówno z programu regionalnego województwa mazowieckiego, jak i z programów ogólnopolskich.

Spotkania odbędzie się 22 maja 2024 r. między godzinami 10:00 – 12:45 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie. Rekrutacja na spotkanie trwa do 20 maja 2024 r. do 12.00 za pomocą elektronicznego formularza. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, w szczególności planujące otwarcie własnej firmy.

Program

 • 10:00-10:30 Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • 10:30-11:30 Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności w tym: Oferta Powiatowego Urzędu Pracy, Program LEADER, Projekt „Wsparcie w starcie”;
 • 11:30-12:00 Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju start-up w perspektywie 2021-2027 (Specjaliści Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości);
 • 12:00-12:30 Wsparcie w zakresie innowacyjności, internacjonalizacji oraz w zrównoważonym rozwoju firm – Enterprise Europe Network;
 • 12:30-12:45 Pytania i odpowiedzi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Funduszy Europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Dołączając do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2024 r. w godz. 14:00-16:00 w UrsynLab – Przedsiębiorczy Ursynów przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 60 w Warszawie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt pod adresem: spotkania@cpe.gov.pl lub pod numerem: 22 378 31 77. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem firm przy wsparciu z Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim.  Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości wsparcia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym:

 • zakres wsparcia PIFE,
 • wprowadzenie do perspektywy finansowej 2021-2027,
 • przydatne informacje o procesie aplikowania o dotacje,
 • możliwości wsparcia dla firm z województwa mazowieckiego,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich,
 • sesja pytań uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Sprzedajesz alkohol? Zapłać II ratę za korzystanie z zezwoleń

Urząd Gminy Wiązowna przypomina o obowiązku dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 maja.

Jednocześnie informujemy, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową stanowiącą 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bieżący Gminy Wiązowna nr 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005. Istnieje również możliwość płatności kartą w siedzibie urzędu.

Więcej informacji udziela Paweł Zawadka, Wydział Spraw Społecznych, tel. (22) 512 58 05, e-mail: pawel.zawadka@wiazowna.pl