radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Odbiór śmieci. Nowy przetarg

Ogłosiliśmy przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy Wiązowna. Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert.

Przetarg nieograniczony dotyczy odbioru, transportu i zagospodarowania pochodzących z gminy Wiązowna niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Wiązowna, obejmujących odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.  Przetarg dotyczy również organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w gminie Wiązowna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym:

 • odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
 • odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
 • odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
 • odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odbiór chemikaliów,
 • odbiór popiołu z palenisk domowych,
 • odbiór przeterminowanych leków,
 • odbiór zużytych baterii i akumulatorów.

Oferty można składać do 19 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59. Pod tekstem znajdą Państwo link do dokumentacji przetargowej. Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Justyna Sadkowska – Wydział Inwestycji, pok. 212, tel. 22 512 58 64, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl.

Dotacje z UE. Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura ogłasza nabór wniosków na dotacje z Unii Europejskiej w pięciu obszarach tematycznych.

LGD Natura i Kultura, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotację można uzyskać w pięciu obszarach:

1. „Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu”.
2. „Mój biznes – Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro”.
3. „Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów, w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane”.
4. „Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”.
5. „Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD”.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 25 lutego. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.naturaikultura.pl/…/nabory-wnios…/nabory-trwajace

Przypominamy również, że szkolenie dotyczące zasad naborów i wypełniania biznesplanu odbędzie się 4 lutego o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Karczew. Wymagane jest jedynie wysłanie zgłoszenia na adres: biuro@naturaikultura.pl.

Sukcesja firm. Jak ułatwić następcom dalszą działalność

Myślisz o przyszłości firmy i chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności? Od 25 listopada 2018 r. możesz wskazać i samodzielnie zgłosić online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały prowadzenie przedsiębiorstwa przez następców. Firma de facto przestawała istnieć z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Nowe przepisy o sukcesji wprowadzają możliwość płynnej kontynuacji działalności w ramach tzw. zarządu sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Ważne! Zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tymczasowym – daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy (kontynowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie). Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Aby powołać zarządcę sukcesyjnego, przedsiębiorca musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:

* oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,

* pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie),

* zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.

Więcej informacji na ten temat udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

„Mały ZUS”. Ulga w składkach dla przedsiębiorców

Prowadzisz małą firmę, uzyskujesz niskie przychody i chciałbyś płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne? Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Jeśli twoje przychody za cały ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł), będziesz mógł płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „mały ZUS”. Dotyczy on tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Najważniejszy limit przychodów

Jeśli w poprzednim roku nie prowadziłeś działalności przez cały rok (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż przez liczbę dni, w których prowadziłeś działalność. Wynik równy lub wyższy 50 gr zaokrąglij w górę, niższy niż 50 gr – w dół. Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2018 r.(płaca minimalna 2100 zł) próg wyniesie 43 150,68 zł (63 000 zł / 365 dni x 250 dni).

Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu. Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać z „małego ZUS”.

Z „małego ZUS” możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej),
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ważne! Jeśli spełniasz warunki „małego ZUS” i chcesz skorzystać z tej ulgi od nowego roku w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 r. powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujesz 1 stycznia 2019 r.

 „Mały ZUS” nie dla wszystkich

Jeśli rozpocząłeś działalność, nie możesz od razu skorzystać z „małego ZUS” ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności możesz jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności i jest opłacalne dla nowych firm.

Zmianę tę możesz przeprowadzić online poprzez www.ceidg.gov.pl. Więcej o „małym ZUS-ie” można przeczytać na stronie: biznes.gov.pl.

Na pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Wiązowna odpowie Inspektor Elżbieta Różańska – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 05, kom. 603 330 058, email: e.rozanska@wiazowna.pl.

Nagrody dla przedsiębiorców z naszej gminy

Przedsiębiorcy z naszej gminy zostali uhonorowani na Gali Biznesu VI Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego nagrodami w ramach konkursu Buzdygan Marszałka Bielińskiego przyznawanymi przez Starostę Otwockiego oraz konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego przyznawanymi przez Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Celem konkursów jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Wyróżnia się w nim podmioty stawiające na inwestycje oraz innowacje. Projekt wspiera również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Firmą roku za działalność, która pozytywnie wpływa na rozwój powiatu otwockiego oraz wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku zostało NTT System S.A., której współzałożycielem i prezesem jest Tadeusz Kurek. Warto podkreślić, że NTT System producent i dystrybutor sprzętu IT jest obecnie jedną z nielicznych polskich firm informatycznych z tak bogatym doświadczeniem, sięgającym początków transformacji w naszym kraju.

Wyróżnienie w kategorii Pracodawca roku za przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu otwockiego i aktywizacji lokalnego rynku pracy otrzymała firma ATS Display Sp. z o.o. Wśród przedsiębiorców udzielających pomocy finansowej lub materialnej na rzecz osób potrzebujących, organizacji społecznych oraz rozwoju poszczególnych dziedzin życia społecznego na terenie powiatu otwockiego wyróżnienie otrzymał Prefagbud S.A.

Wśród firm nominowanych do nagrody Innowatora roku doceniona została firma Dakoma Sp. z o.o. W tej kategorii, nagrody otrzymują przedsiębiorcy zajmujący się wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych, które usprawniają pracę przedsiębiorstwa, ulepszają produkty, stosują nowoczesne metody pracy, a także udzielają się w przedsięwzięciach badawczych i celowych przy współpracy z ośrodkami naukowymi.

Pracodawcy działający w zakresie mikro przedsiębiorczości, którzy zatrudniają rodzinę i bliskich oraz szczególnie uwzględniają prawa rodziców — pracowników otrzymują wyróżnienia w kategorii Biznes Rodzinny. Wśród nich znalazła się firma Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior Sp. z o.o. Wśród organizacji pozarządowych wyróżniających się największą aktywnością w ramach swojej działalności oraz zaangażowaniem społecznym wyróżnienie otrzymało OSP Malcanów.

Jesteśmy szczególnie dumni, że po raz kolejny Buzdygan Marszałka Bielińskiego trafił do naszej gminy i że tak wiele naszych przedsiębiorców otrzymało wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Na zdjęciu: Wójt Janusz Budny i Tadeusz Kurek Prezes firmy NTT System S.A. nagrodzonej „Buzdyganem Marszałka Bielińskiego”.

Wyłożenie projektu planu „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”

13 listopada rozpoczęliśmy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”. Projekt obejmuje obszar około 46 hektarów w Duchnowie, pomiędzy budowaną autostradą A2, ulicami Spacerową i Ustronną oraz wschodnią granicą działek 918/1 i 237/2.

Projekt planu na całym obszarze przewiduje rozwój zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej sieci dróg. Dyskusja publiczna dotycząca proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna. Plan jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 oraz w buttonie pod tekstem.

Więcej informacji o planie udziela: Rafał Musiałek, pok. 005, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Zapraszamy na szkolenie nt. Obrót Ziemią Rolną

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku, ul. Poniatowskiego 24 zaprasza na szkolenie nt Obrót ziemią rolną po nowelizacji ustawy z dnia 11.04.2018 r. Termin szkolenia to 19.11.2018 o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Wiązownie ul. Lubelska 59 na sali konferencyjnej. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji: tel. 22 788 88 11 lub 723 436 134

Zapraszamy na Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

Zapraszamy na PAIH EXPO – I Formum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą, które odbędzie się w czwartek 25 października na PGE Narodowym w Warszawie. Projekt kierowany jest do polskich małych i średnich firm, które planują lub już działają za granicą. Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:
– informacja o rynku i branżach piorytetowych
– nawiązywanie
relacji biznesowych
– identyfikacja
potencjalnych partnerów
– identyfikacja
barier wejścia
– kultura
biznesowa
– dostępne
instrumenty wsparcia

Rejestracja oraz więcej informacji dostępne jest na stronie: https://paihexpo.gov.pl/

Relacja z IX Forum Gospodarczego

IX Forum Gospodarcze zakończone. Na spotkaniu stawili się licznie przedstawiciele władz samorządowych oraz liczni przedsiębiorcy z terenu gminy Wiązowna. Prezentacje zaprezentowali: prezes Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski, dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak, Przedstawiciel Parku Naukowo – Technologicznego „Świerk” oraz przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska.

Spotkanie rozpoczął Wójt Janusz Budny. W swoim przemówieniu podkreślił ideę wydarzenia, która opiera się na dialogu, wzajemnej wymianie doświadczeń i wypracowywaniu nowych rozwiązań w dalszym rozwoju naszej gminy. Przypomniał o swojej koncepcji „zrównoważonego rozwoju”, której podstawą jest równomierne wsparcie dla strefy społecznej, gospodarczej i środowiska. Przypomniał również zgromadzonym o swojej prośbie o cierpliwość i zaufanie z początku kadencji. Podniósł, iż dzięki wspólnej pracy urzędu, przedsiębiorców i mieszkańców przez ostatnie lata w gminie powstało 400 nowych firm. Gmina zwiększyła swoje dochody prawie dwukrotnie. Obecnie wynoszą one ponad 92 miliony. Wielki nacisk położono na inwestycje, przeznaczając na nie średnio 30% rocznych dochodów. W sumie przeznaczono blisko 82 miliony złotych. Niesamowity rozwój gminy został zauważony również na zewnątrz. Otrzymaliśmy liczne nagrody i wyróżnienia, które należą do wszystkich, ponieważ wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę. Świetnie wypadamy również na tle innych gmin. W powiecie jesteśmy liderami wśród gmin wiejskich, a w Polsce zajmujemy bardzo wysokie 30 miejsce na ponad 1,5 tysiąca gmin. Ścisła czołówka obejmuje gminę Wiązowna również w rankingu zrównoważonego rozwoju Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmujemy 5 miejsce. Wymienione dokonania to dopiero początek, a nowe drogi oraz węzły komunikacyjne dają niesamowite perspektywy na rozwój gminy. Gmina realizuje projekt Partnerstwa Publiczno Prawnego dzięki, któremu przeprowadzono projekt modernizacji, rozbudowy pięciu obiektów oświatowych. Nakład na naukę dzieci w komfortowych warunkach przekroczył 86 milionów złotych.

Dziękuję za te cztery lata współpracy. Proszę Państwa o dalsze zaufanie! To będzie aktywny, ciekawy i owocny czas dla naszej Gminy! Przed nami realizacja ambitnych zadań inwestycyjnych, dlatego wciąż będę potrzebował Państwa wsparcia! Abyśmy wspólnie byli dumni z Gminy Wiązowna – mówił Wójt Janusz Budny.

Całość wystąpienia Wójta w linku pod tekstem.

Pierwszy blok Forum dotyczył współpracy polsko — amerykańskiej. Swoją prezentację na ten temat przedstawił prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej Marek Cybulski. Tematem przewodnim była możliwość nawiązania współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Zaprezentował sposoby wejścia polskich firm na rynek amerykański w poszczególnych stanach, a także ramy prawne dotyczące zakładania działalności w USA. Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z dokumentacją rejestracyjną, wymaganiami wobec osób reprezentujących spółkę oraz sprawami wizowymi. Marek Cybulski stwierdził, że obecnie w Stanach Zjednoczonych jest zielone światło dla biznesu z zewnątrz. Opowiedział jak wybrać najlepszą lokalizację dającą świetne warunki do rozwoju firmy w USA. Wyróżnił cztery sposoby wejścia na rynek USA przez polską firmę: współpraca z agentem lub dystrybutorem, partnerstwo „Joint Venture”, zakup firmy lub otwarcie własnej działalności. Omówił cały proces znalezienia się na rynku z własnym produktem. Na początku należy zbadać dany sektor w kontekście możliwości sprzedaży własnych towarów. Następnie zadbać o marketing, aby zyskać rozpoznawalność na tle konkurencji. Dobrym miejscem na takie przedsięwzięcie są targi branżowe przeznaczone wyłącznie dla kupujących i sprzedających. W dalszym etapie należy zająć się takimi elementami jak: sposób sprzedaży, magazyny oraz serwis. Podkreślił prostotę założenia firmy u sekretarza stanu, która trwa około 10 minut. Rejestr jest prowadzony tylko w celach powiadomienia. Od tego momentu czekamy dwa tygodnie na podatkowy numer rejestru, dzięki któremu możemy założyć konto bankowe i zacząć działalność. Koszt takiej inicjatywy, w zależności od stanu oscylują w granicach 750 dolarów. Właścicielem może być ktokolwiek, nawet bez posiadania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Reprezentacja spółki cechuje się brakiem rozróżnienia pomiędzy Radą a Zarządem oraz brakiem wyciągów z rejestru handlowego. Prezes Polsko — Amerykańskiej Izby Gospodarczej szczegółowo omówił rodzaje występujących spółek: działalność indywidualną, oddział, spółkę cywilną, spółkę komandytową, sp. z o.o. oraz spółki akcyjne. Nowo powstała firma może nie posiadać żadnego kapitału, a akcje mogą być bez wartości nominalnej, dodatkowo istnieje możliwość płacenia nimi za weksel lub wykonaną pracę. Bezwzględnie wymagana jest umowa z kancelarią prawną lub innym podmiotem w celach procesowych. Wystąpienie zakończyło omówione rodzajów wiz dla biznesu w USA: wyjazdy służbowe (B-1), przedsiębiorcy (E-1), studenci (F-1), pracownicy oddelegowani do oddziału firmy (L-1), zawody specjalistyczne (H-1B), pracownicy wykwalifikowani i wyspecjalizowani (H – 2B). Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pod tekstem.

Drugi blok tematyczny dotyczył inwestycji pn. Węzeł Zakręt. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor Zespołu Kontraktów Warbud S.A. Mariusz Kozak. W swoim przemówieniu sprecyzował zakres inwestycji „Węzeł Zakręt”. Omówił założenia dla ruchu kołowego pieszego i komunikacji zbiorowej. Zaznaczył, że realizacja całej drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.
Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym jest realizacja dwóch projektów:
1) architektoniczno — budowlany „zamienny” dla decyzji ZRID.
Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska” (bez węzła) od 14+200 do km 16+700.
2) architektoniczno — budowlany „nowy”
Budowa drogi ekspresowej S17 na docinku węzeł Zakręt — węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700.
W zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Więcej informacji pod tekstem.

Następnie swoją prezentację przedstawił dyrektor Parku Naukowo — Technologicznego „Świerk” Piotr Warzybok. Udzielił szczegółowych informacji na temat funkcjonowania największego Instytutu Badawczego w kraju, jakim jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. NCBJ zostało utworzone 1 września 2011 r. z połączenia Instytutu Badań Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej. Tematami działań są: energetyka jądrowa, badania podstawowe w zakresie fizyki subatomowej, technologie materiałowe, radiografia przemysłowa, medycyna nuklearna. Centrum badań posiada jeden z najnowszych reaktorów badawczych w Europie, Dział Edukacji i Szkoleń oraz Biuro Komunikacji i Promocji. Na infrastrukturę składa się wiele laboratoriów: Badań Klimatycznych, Tomografii Przemysłowej, Elektroniczne, Badań Materiałowych w skali Nano, Clean Room, Druku 3D w proszkach metali oraz Przestrzennego Skanera Optycznego. Omówił także możliwości korzystania z pomocy de minimis przez przedsiębiorców w formie udostępnienia powierzchni, usług badawczych, udostępnienia infrastruktury oraz konsultacji prawnych i biznesowych. W najbliższych latach PNT „Świerk” planuje: utrzymanie wsparcia na poziomie kilkudziesięciu podmiotów rocznie, promocja swojej działalności i lepsze rozpoznawanie potrzeb użytkowników, uzupełnienie zasobów laboratoryjnych, budowa systemu rezerwacji i przekazywania wyników usług badawczych przez Internet oraz zacieśnienie współpracy regionalnej. Szczegóły pod tekstem.

W ostatnim panelu Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Gminy Wiązowna Aleksandra Rutkowska. Opowiedziała o ostatniej szansie konkursowej na dotację w wysokości do 6 milionów złotych dla firm mikro, małych i średnich. Omówiony instrument finansowy cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Przedstawiony projekt opierający się na kredycie inwestycyjnym prowadzony jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs rusza już 8 października i potrwa do 26 kwietnia 2019 roku.

Na zakończenie Forum Gospodarczego były rozmowy w kuluarach i wymiana doświadczeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i już dzisiaj zapraszamy na kolejne Forum, o którego terminie będziemy niebawem informować na naszej stronie.

Foto: Przemysław Pieniak

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na konferencję „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”. Wydarzenie odbędzie się 9 października w Centrum Nauki Kopernika, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Podczas wydarzenia poznamy rozwiązania legislacyjne, jak również historie sukcesów najlepszych polskich przedsiębiorstw zdobywających granty w programach ramowych i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami, aspekty związane z zarządzaniem badaniami i rozwojem (B+R) w przedsiębiorstwach i najnowsze konkursy dla przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne (B+R+I).

Patroni: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Partnerzy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców „Klastry Polskie”, International Project Management Association Polska (IPMA Polska), Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Impact CEE, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Sieć KPK.
Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź SA
Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa