bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 19 sierpnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. procedowanie umów i zamówień do wartości 130 000 zł oraz ich rozliczanie, zgodnie z przedmiotem działania Wydziału Administracyjnego;
 2. prowadzenie budżetu wydziału i rejestru faktur;
 3. administrowanie budynkami Urzędu.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie;
 3. roczny staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych, instrukcja obiegu dokumentacji finansowo – księgowej w Urzędzie Gminy Wiązowna, ustawy o samorządzie gminnym, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna;
 8. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. znajomość klasyfikacji budżetowej;
 4. znajomość programu Info-System GROSZEK;
 5. umiejętności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 19 sierpnia do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Administracyjnym – oferta nr 19/2022”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Inga Marczyk, Wydział Administracyjny, tel 22 512 58 51, e-mail: in.marczyk@wiazowna.pl

Praca w finansach. Nabór do 27 czerwca

Nabór na rachmistrza.

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 27 czerwca.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 • wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 • rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 • prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na pełen etat;
 • wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto miesięcznie;
 • praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze;
 • w budynku brak windy;
 • w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 • pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej
  i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 • 2-letni staż pracy;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST;
 • ogólna wiedza o administracji samorządowej;
 • znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

 

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (druk do pobrania);
 • oświadczenie – (druk do pobrania):
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach niniejszego naboru,
  2. zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych niewymaganych przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa na potrzeby realizacji procesu rekrutacji,
  3. o posiadaniu obywatelstwa,
  4. o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  5. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. dotyczące zniszczenia dokumentów po naborze na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach objętych naborem;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do określenia stażu pracy (oświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga !

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane. Złożone kopie dokumentów powinny posiadać osobiste potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez osobę składającą ofertę.

W przypadku otrzymania aplikacji kandydata z niepełnosprawnościami, wszystkie elementy rekrutacji po uzgodnieniu są dostosowywane do potrzeb kandydata.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 27.06.2022 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 11/2022.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Nabór do 18 maja

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 18 maja.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. Monitoring dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
 2. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej;
 3. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań ze środków krajowych – programy rządowe, wojewódzkie, ochrony środowiska, inne;
 4. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych;
 5. Praca w programach obowiązujących na stanowisku pracy;
 6. Realizacja i prowadzenie zamówień wg. Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Wiązowna zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł;
 7. Realizacja i prowadzenie postępować o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na pełen etat;
 2. wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 3. praca w budynku Pawilonu Kultury w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 53.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. min. 2 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności znajomość przepisów i regulacji dotyczących funduszy unijnych i środków zewnętrznych, ustawy Pzp.
 8. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna)

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych tj. doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu
  i rozliczaniu projektów i programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź z programów krajowych;
 2. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach wdrażających programy europejskie w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań;
 3. znajomość zagadnień dotyczących polityki UE i polityki regionalnej UE na lata 2014-2020 oraz założeń programowej perspektywy finansowej 2021-2027;
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków zewnętrznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, znajomość ustawy
  o samorządzie gminnym;
 5. umiejętność pracy w generatorach wniosków aplikacyjnych oraz w generatorach wniosków o płatność;
 6. udokumentowane szkolenia, kursy z zakresu funduszy unijnych;
 7. studia podyplomowe w zakresie administrowania środkami unijnymi będą dodatkowym atutem;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu):

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub
 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do 18 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: “Nabór na stanowisko w Wydziale Rozwoju Gospodarczego – oferta nr 8/2022”.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Praca w urzędzie. W Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Skupieni nad tym, co wyświetla się na monitowrze laptopa.

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Oferty można składać do 27 grudnia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 3. prowadzenie dokumentacji postępowań;
 4. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowych;
 5. prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. współpraca przy opracowywaniu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień;
 7. prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. prowadzenie postępowań wydziałowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 tys. zł.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 3 – letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności regulacji prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku pracy, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wiązowna i Statutu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 2. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze udzielania zamówień publicznych jako Zamawiający;
 3. doświadczenie w prowadzeniu postępowań w ramach dofinansowań np. ze środków unijnych;
 4. znajomość systemów do obsługi postępowań przetargowych;
 5. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej;
 6. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji;
 7. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych

w terminie do dnia 27 grudnia do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 15/2021”.

Więcej informacji udziela Kamila Lech – Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 52, e-mail: k.lech@wiazowna.pl