Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Planowania Przestrzennego. Szukamy pracownika

Mapa geodezyjna, a na niej leży kilka zrolowanych map po prawej stronie oraz otwarty czarny laptop
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko do Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 13 stycznia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • sporządzanie analiz urbanistycznych na potrzeby opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • udział w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie dokumentacji prac planistycznych;
 • udział w opracowywaniu dokumentów około planistycznych tj. prognoz środowiskowych i finansowych dokumentacji o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne itp.;
 • prowadzenie korespondencji bieżącej dotyczącej planowania przestrzennego;
 • obsługa korespondencji w trybie elektronicznego obiegu dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na pełen etat;
 • wynagrodzenie zależne od wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia, nie mniej niż 3600 zł brutto;
 • preferowana forma zatrudnienia – umowa zlecenia lub umowa o pracę na czas określony;
 • praca w budynku przy ul. Lubelskiej 59;
 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;
 • w budynku brak windy;
 • w pomieszczeniu pracy dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim;
 • stanowisko przygotowane jest do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością słuchową (pętla indukcyjna);
 • brak specjalistycznych urządzeń na stanowisku pracy, umożliwiających pracę osobom niewidomym;
 • praca wymagająca obsługi urządzeń: komputera, drukarki, tel./faks, ksero;
 • praca związana z obsługą klientów na parterze oraz kontaktem z podmiotami zewnętrznymi;
 • pracodawca stosuje art. 23a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura lub pokrewne;
 • roczny staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość środowiska GIS.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 • doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.

Wymagane dokumenty uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

w terminie do dnia 13.01.2023 r. do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: Nabór do Wydziału Planowania Przestrzennego – oferta nr 1/2023.

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska, Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel 22 512 58 50, e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Pracownik do Wydziału Planowania Przestrzennego poszukiwany

Ręka trzymające czerwony ołówek kreśli coś na mapach
Plany zagospodarowania są bardzo ważne z punktu widzenia gminy i jej mieszkańców oraz inwestorów (Foto: pixabay.com)

Trwa nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018, poz. 1260 z późn. zm.);
 • wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany) lub wykształcenie średnie i min. 3 – letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków,
  w tym w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 • biegła znajomość środowiska Microsoft;
 • zdolności analityczne i organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 • obsługa korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przygotowywanie opinii architektonicznych i urbanistycznych, zaświadczeń, wypisów
  i wyrysów z planu i innych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego;
 • udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna;
 • przygotowywanie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowań w zakresie zadań własnych oraz do opracowań zlecanych jednostkom zewnętrznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ich analiz;
 • rejestracja graficzna i analiza wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium;
 • prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem dokumentów planistycznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i opinii Rady Gminy Wiązowna w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestrów: sporządzanych i obowiązujących planów miejscowych, decyzji
  o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • bieżące tworzenie bazy danych obiektów przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego w oprogramowaniu QGIS.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 23.04.2019 r., do godz. 16.00 na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05- 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 7 / 2019.