bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

CUS w Radiówku szuka pracownika. Ogłoszenie

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Pracownik socjalny lub Starszy pracownik socjalny lub Specjalista pracy socjalnej lub Starszy specjalista pracy socjalnej. Dokumenty można składać do 15 października.

Zakres wykonywanych czynności:

 1. praca socjalna;
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą oraz przygotowywanie na ich podstawie planów pomocy;
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 11. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Wymagania:

 1. posiadanie wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy socjalnej;
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własny samochód.

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny (podpisane odręcznie);
 2. dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenia studiów wyższych na wymaganych kierunkach o specjalności przygotowującej do zawodu pracownik socjalny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej, dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html );
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na wolne stanowisku pracy (druk do pobrania na stronie https://bip.wiazowna.pl/gops,m,8618,nabory-2021.html )

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym z podanym adresem zwrotnym (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej) w terminie do 15 października do godz. 16.00 na adres: Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25 (decyduje data wpływu do CUS) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny” – oferta nr SSK.110.6.2021.