mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Diagnoza problemów społecznych”. Wyniki badania

Napis: Diagnoza problemów społęcznych. Obok grafika z tablicą, na której narysowana jest pomarańczowa strzałka

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Wiązowna przygotowała „Diagnozę problemów społecznych”. Posłuży ona do stworzenia istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy. Niestety, dane zawarte w diagnozie nie napawają optymizmem, szczególnie te dotyczące dzieci i młodzieży.

Diagnoza to sposób dostarczania społeczeństwu informacji o nim samym. Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu problemów, w tym wypadku mieszkańców Gminy Wiązowna, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu potrzeb i poprawie jakości ich życia.

Badanie dzieci i młodzieży

W badaniu diagnozującym problemy uzależnień i przemocy w gminie Wiązowna wzięło udział 102 uczniów, z czego 54% próby stanowili chłopcy, a 46% dziewczynki. 39% uczniów ma za sobą inicjację alkoholową, w tym 4% sięgało po alkohol więcej niż 2 razy w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie. Inicjację alkoholową większość ankietowanych przeszło, mając 10-13 lat (56%), najczęściej sięgając po piwo (85%). Niepokojący jest fakt, że dla blisko połowy uczniów zdobycie alkoholu w miejscu zamieszkania nie stanowi problemu. Kontakt z papierosami miał średnio co szósty uczeń. Narkotyki są wśród uczniów z Gminy Wiązowna mało rozpowszechnione.

Najczęstszym rodzajem doznawanej przemocy przez uczniów okazała się przemoc psychiczna – wskazało na nią 26% ankietowanych (spośród całej próby badawczej). Doświadczenie przemocy fizycznej zadeklarowało z kolei 18% badanych. Na podstawie deklaracji badanych możemy stwierdzić, że problem przemocy w szkołach na terenie gminy Wiązowna jest znaczny – w swojej szkole dostrzega ją większość uczniów (71%), a ponad połowa stwierdziła, że do takich sytuacji dochodzi często lub czasami (54%).

Badanie dorosłych

Spożywanie alkoholu zadeklarowała zdecydowana większość dorosłych mieszkańców gminy, tj. 85%. Z częstotliwością wskazującą na picie ryzykowne, czy też szkodliwe (kilka razy w tygodniu lub codziennie) po alkohol sięga 10% mieszkańców gminy. Do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu przyznało się 8% respondentów. Niepokojący jest fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 33% badanych mieszkańców było świadkiem sytuacji prowadzenia pojazdu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu. Do sięgnięcia po narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne przyznało się 5% badanych, ale wszyscy zażywali je jednokrotnie.

Analiza wyników badania przeprowadzonego pod kątem przemocy w rodzinie pozwala stwierdzić, że problem ten dotyczy bezpośrednio 6% mieszkańców gminy. Stwierdzili oni, że w ich domu występuje przemoc. Znajomość kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu, zadeklarował średnio co piąty badany, tj. 22%.

Bazując na uzyskanych wynikach, można stwierdzić, że problemu przemocy doświadczyła duża część dorosłych mieszkańców – 13% respondentów.  Z zebranych danych wynika, iż mieszkańcy najczęściej doświadczali przemocy psychicznej (81% spośród tych, którzy jej doznali). Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się mobbing (50%).

To tylko wybrane dane z „Diagnozę problemów społecznych”. Zdobyta w oparciu o badania wiedza pozwoli nam teraz w sposób adekwatny do realiów zaplanować i zrealizować odpowiednie działania, a także optymalnie i efektywnie wykorzystać do tego posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne, ludzkie.

Cała „Diagnozę problemów społecznych” dostępna jest pod tekstem.

Diagnoza Problemów Społecznych. Wypełnij anonimową ankietę

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Wiązowna realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. Prosimy Państwa o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy. Czekamy na Państwa opinie do 17 listopada.

Ankietę można wypełnić przez internet, klikając w zamieszczony poniżej link. Można to zrobić w domu na komputerze, przez telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, które posiada dostęp do internetu.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Można ją również wydrukować, wypełnić, przynieść do nas do urzędu i wrzucić do specjalnie w tym celu przygotowanej urny. Ankiety będą też dostępne w urzędzie.

Więcej informacji udziela Elżbieta Różańska, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: e.rozanska@wiazowna.pl