bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gospodarstwa rolne. Uzyskaj dofinansowanie do nawodnień

System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu
System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach projektu: „Modernizacji Gospodarstw Rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie”, umożliwia rolnikom pozyskanie dopłat do nawodnień w gospodarstwie rolnym. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Pomoc finansowa na jedną osobę i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł, a refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się m.in. rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami (chyba że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej), który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

 1. wykonanie nowego nawodnienia,
 2. ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 3. ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Dzięki temu programowi właściciele gospodarstw mogą przede wszystkim otrzymać refundację części poniesionych wydatków, do których należą m.in. koszty:

 1. wykonania ujęć wody (studnie, zbiorniki),
 2. zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, a w szczególności do poboru, jego pomiaru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
 3. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłaty za patenty lub licencje.

Do częściowo refundowanych kosztów zaliczane są także koszty ogólne związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody, umożliwiający mierzenie jej zużycia w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Z wnioskiem, w zależności od rodzaju inwestycji (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie), należy przedłożyć:

 1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez geologa, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi – w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień – na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Nie uzyskamy dofinansowania na klasyczne „oczka wodne” przy domu czy też na ogródkach działkowych, jak również na inne zbiorniki służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody oraz na inwestycje planowane przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych. Nie podlega także wsparciu budowa studni, która miałaby zaopatrywać w wodę gospodarstwo domowe lub w wodę wykorzystywaną wyłącznie do pojenia zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące programu (tutaj ─► zob. też broszura i najczęściej zadawane pytania) oraz dokumenty aplikacyjne (tutaj) dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ─► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ─► Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Dla terenu Gminy Wiązowna wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji zapewnia Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku (ul. Księcia J. Poniatowskiego 24, 05-400 Otwock) czynne pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00. Przed wizytą należy skontaktować się z zespołem telefonicznie pod nr  22 788 88 11.

Foto: pixabay.com