mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ruszają nabory wniosków z PROW 2014-2020. Dla młodych rolników

Dwa traktory na polu
Młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinansowanie (Foto: pixabay.com)

Już 31 marca o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu “Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:

 1. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 2. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 3. posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 4. rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 5. posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 6. przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 1. 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 2. 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także “Modernizacja gospodarstw rolnych”; “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, “Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 1. 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 2. 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Gospodarstwa rolne. Uzyskaj dofinansowanie do nawodnień

System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu
System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach projektu: „Modernizacji Gospodarstw Rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie”, umożliwia rolnikom pozyskanie dopłat do nawodnień w gospodarstwie rolnym. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Pomoc finansowa na jedną osobę i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł, a refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się m.in. rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami (chyba że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej), który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

 1. wykonanie nowego nawodnienia,
 2. ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 3. ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Dzięki temu programowi właściciele gospodarstw mogą przede wszystkim otrzymać refundację części poniesionych wydatków, do których należą m.in. koszty:

 1. wykonania ujęć wody (studnie, zbiorniki),
 2. zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, a w szczególności do poboru, jego pomiaru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
 3. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłaty za patenty lub licencje.

Do częściowo refundowanych kosztów zaliczane są także koszty ogólne związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody, umożliwiający mierzenie jej zużycia w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Z wnioskiem, w zależności od rodzaju inwestycji (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie), należy przedłożyć:

 1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez geologa, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi – w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień – na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Nie uzyskamy dofinansowania na klasyczne „oczka wodne” przy domu czy też na ogródkach działkowych, jak również na inne zbiorniki służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody oraz na inwestycje planowane przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych. Nie podlega także wsparciu budowa studni, która miałaby zaopatrywać w wodę gospodarstwo domowe lub w wodę wykorzystywaną wyłącznie do pojenia zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące programu (tutaj ─► zob. też broszura i najczęściej zadawane pytania) oraz dokumenty aplikacyjne (tutaj) dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ─► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ─► Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Dla terenu Gminy Wiązowna wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji zapewnia Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku (ul. Księcia J. Poniatowskiego 24, 05-400 Otwock) czynne pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00. Przed wizytą należy skontaktować się z zespołem telefonicznie pod nr  22 788 88 11.

Foto: pixabay.com