Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szlaki rowerowe – konsultacje

Na terenie całej gminy planujemy wytyczenie nowych szlaków rowerowych, które będą oznakowane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK. Przy trasie planujemy zainstalowanie urządzeń małej architektury (wiaty, ławy, stojaki na rowery, kosze na śmieci) oraz tablice z opisami krajoznawczych tras i szlaków. Zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne w tej sprawie do Wiązowny (Urząd Gminy) w dniu 4 grudnia 2018 r. godz. 17:30 i do Glinianki (Izba Regionalna) w dniu 6 grudnia godz. 17:30.

Kontakt: Paweł Ajdacki, tel. 609 411 306

Wyraź swoją opinię o zmianach w Statucie Gminy Wiązowna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna. W związku z koniecznością dostosowania zapisów naszego Statutu do obowiązującego prawa przygotowaliśmy projekt uchwały, który poddajemy konsultacjom. Oprócz koniecznych zmian wprowadziliśmy również zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe oraz usprawniające prace rady. Czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski.

Konsultacje potrwają od 8 sierpnia do 22 sierpnia 2018 r. Wnioski do projektu uchwały można składać w formach:

1) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres p.woznica@wiazowna.pl;
2) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. O co chodzi w konsultowanym przez nas projekcie? W skrócie wygląda to tak, że grupa mieszkańców naszej gminy posiadająca czynne prawo wyborcze może wystąpić do Rady Gminy z pomysłem w jakiej sprawie należy podjąć uchwałę. W tym celu zakłada tzw. komitet (co najmniej 5 osób), który uruchamia inicjatywę uchwałodawczą, czyli zajmuje się przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie uchwały (dostępnym pod tekstem).

Czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski odnośnie tego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzane są od 7 sierpnia do 21 sierpnia 2018 r. Wnioski do projektu o inicjatywie uchwałodawczej można składać:

1) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres p.woznica@wiazowna.pl;
2) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Obowiązujący statut naszej gminy dawał możliwość mieszkańcom występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, a przez co możliwość większego uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w takiej gminie jak nasza, czyli do 20 tys. mieszkańców grupa osób, która może podjąć taką inicjatywę będzie musiała liczyć co najmniej 200 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Konsultacje Programu współpracy gminy Wiązowna z NGO

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025.

Konsultacje odbywają się od dnia 19 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres m.bialek@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Bezpłatne konsultacje i porady z zakresu prawa pracy

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady z zakresu prawa pracy, których udzielać będzie Pani Małgorzata Szelest od września w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00-18.00 w budynku sklepiku CARITAS przy kościele w Zakręcie.

Porady będą dotyczyć:
– Umowy o pracę – co powinna zawierać
– Wynagrodzenia za pracę
– Czasu pracy, urlopów – kiedy można pracować w godzinach nadliczbowych
– Wypowiedzenia umowy o pracę
– Mobbingu i dyskryminacji
– Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
– Uprawnienia emerytalne

Uchwała antysmogowa do konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 18 sierpnia br.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego w niniejszej informacji oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój 220) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–15:00.

My także weźmiemy udział w konsultacjach. Dlatego uwagi i wnioski można przekazywać także do Urzędu Gminy Wiązowna, a my prześlemy je dalej. W tym celu należy się skontaktować z Anną Bogucką z Wydziału Ochrony Środowiska, pok. 010, tel. 22 512 5 825, email: a.bogucka@@wiazowna.pl

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego WM.

List do Posła RP w sprawie tzw. metropolii warszawskiej

Szanowni Państwo

Od kilku tygodni niemal codziennie ja oraz pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna jesteśmy zasypywani pytaniami dotyczącymi przyszłości gminy w kontekście utworzenia tzw. Metropolii Warszawskiej. To dla nas budujące, że mieszkańcy tak żywo interesują się przyszłością naszej gminy, szukają odpowiedzi na pytania, które są kluczowe dla naszego rozwoju.

Z przykrością muszę jednak przyznać, że samorząd nie ma w tej kwestii wiedzy znacząco szerszej niż ta dostępna w środkach masowego przekazu. Projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy nie był bowiem do tej pory przedmiotem szerszych konsultacji z samorządami. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, którego zadaniem jest m.in. zdobywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących projektu tzw. ustawy metropolitalnej. Wszystkie informacje, które gromadzimy, natychmiast upubliczniamy na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl i w miesięczniku “Powiązania”.

Uznaję jednak, że to wciąż niewystarczające działania. Dlatego zwróciłem się do posła Prawa i Sprawiedliwości, Jacka Sasina z prośbą o to, by zgodził się wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy. Poseł Jacek Sasin jest w gronie twórców projektu ustawy, o którym mowa, i jako jego współautor zapewne ma największą wiedzę na temat rozwiązań zawartych w przedstawionym projekcie.

O odpowiedzi ze strony przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości będę Państwa informował za pośrednictwem lokalnych mediów.

Z poważaniem
Janusz Budny

Weź udział w konsultacjach programu rewitalizacji gminy. Zapraszamy!

Wójt Gminy Wiązowna zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniach w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna.
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i interesariuszami odbędą się:
– 29.06.2016 roku od 16:00 do  17:00 w Szkole Podstawowej w Gliniance ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka,
– 30.06.2016 roku od 18:00 do 19:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
– 01.07.2016 roku od 16:00 do 17:00 w Domu Kultury Nad Świdrem ul. Doliny Świdra 6 Wola Karczewska, 05-408 Glinianka.
Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna:
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724

Mieszkańcy mogą współtworzyć budżet!

List otwarty wójta gminy Wiązowna - Janusza Budnego

Szanowni Państwo

Wielokrotnie podkreślam, że zależy mi na tym, by mieszkańcy gminy Wiązowna brali czynny udział w zarządzaniu gminą. Urzędnikom powtarzam, że naszą  rolą jest zarządzanie majątkiem mieszkańców, że to mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co staje się priorytetem w naszej pracy. Uprościliśmy w tym celu procedurę konsultacji społecznych (uchwałę w tej sprawie przedstawiłem radzie gminy), staramy się także, by urząd był jak najbardziej otwarty i przychylny mieszkańców. Kolejna inicjatywa dotyczy opracowywania budżetu gminy na rok 2016.

Nasz budżet to około 50 mln zł. Większość tych pieniędzy wydamy na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i na pomoc społeczną. Mamy też spore zaległości infrastrukturalne, których nadganianie wiele nas kosztuje. Mimo napiętego budżetu i ograniczonych możliwości, chcę wprowadzić do budżetu inwestycje, na których Państwu najbardziej zależy.

Jest rzeczą oczywistą, że mamy zbyt mało pieniędzy, by zrealizować wszystkie plany w ciągu krótkiego czasu, jakim dla samorządu jest rok budżetowy. Nie uda nam się zaspokoić potrzeb każdego mieszkańca, ale możemy się postarać, by plan działań na przyszły rok obejmował te zadania, na które czekają Państwo najbardziej. Nie chcemy podejmować tych decyzji  zza biurek. Chcemy poznać Państwa potrzeby i opinie. Chcemy zebrać  informacje po to, by najefektywniej, jak to możliwe, rozdysponować nasze wspólne pieniądze.

Przygotowaliśmy formularz (do pobrania pod tekstem), który pozwoli Państwu wziąć udział w opracowywaniu budżetu na przyszły rok. Zachęcam Państwa do tego, by spotkali się Państwo ze swoimi sąsiadami, porozmawiali, wspólnie zastanowili się, co w Państwa okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Proszę opisać to zadanie w formularzu i dostarczyć do urzędu. Nasi urzędnicy sprawdzą, ile to będzie kosztowało, ustalą, czy gmina ma prawo zająć się takim zadaniem (przepisy prawa obowiązują nas wszystkich), opracują potrzebne dokumenty.  Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a nawet firmy. To będzie podstawa do opracowania budżetu, nad którym będę pracował wspólnie z Radą Gminy.

Przygotowany formularz mogą Państwo modyfikować. Nie chcemy tworzyć barier i utrudniać wypełnienia tego dokumentu. Jeśli nie będą Państwo potrafili np. określić kosztów zadania, proszę się nie przejmować – proszę zadzwonić, zapytać lub zdać się na naszych urzędników, którzy po otrzymaniu wniosku oszacują koszty jego realizacji. Wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do 30 września br. do Biura Obsługi Mieszkańców  w Urzędzie Gminy Wiązowna albo wysłać na adres urzad@wiazowna.pl  lub za pośrednictwem systemu ePUAP. Wnioski na zadania, które realizują nasze jednostki organizacyjne, można przekazywać bezpośrednio do nich.

Zdaję sobie sprawę, że nie uda nam się od razu zaspokoić wszystkich potrzeb, zrealizować wszystkich wniosków. Wiem, że proponując takie rozwiązanie, my – urzędnicy, narażamy się na krytykę tych, którzy będą się czuli rozczarowani, gdy ich wniosek nie zostanie z powodu braku środków uwzględniony w budżecie. Zdaję sobie sprawę, że proponując takie rozwiązanie rozbudzamy oczekiwania. Mimo to, a może właśnie dlatego, chcę Państwu zaproponować taki rodzaj współpracy. Chcę rozbudzić Państwa zaangażowanie. Zależy mi na tym, byśmy wspólnie podejmowali decyzje. To jedyna droga do zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Rozwoju odczuwalnego w każdym jej zakamarku.

Gorąco zachęcam do współtworzenia budżetu. Przypominam, że macie Państwo możliwość decydowania o środkach w ramach tzw. funduszu sołeckiego (zebrania wiejskie w tej sprawie odbywają się w najbliższych tygodniach). Jestem przekonany, że taki sposób zarządzania naszymi pieniędzmi będzie efektywniejszy i przyniesie wszystkim więcej korzyści. Tak rozumiem idę samorządności i do podobnego myślenia chcę Państwa zachęcić.

Z poważaniem

Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna