Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Złożyliśmy gratulacje Mistrzom Świata i Polski

Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, planów miejscowych oraz dróg gminnych.

Sesję rozpoczęto akcją „Biała Wstążka”, której działania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, a także zachęcił do brania udziału w wielu przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem przemocy organizowanych w naszej gminie. Dzięki wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wszyscy przybyli na posiedzenie Rady Gminy Wiązowna, mogli dołączyć do akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki.

Następnie Rada Gminy Wiązowna pogratulowała młodym mieszkańcom naszej gminy – Nadii Lato i Tymonowi Piwińskiemu – zdobycia Mistrzostwa Świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Bartkowi Zgutce i jego partnerce Mai Dąbrowskiej zajęcia pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Następnie radni zdecydowali uznać skargę złożoną na Wójta Gminy Wiązowna za bezzasadną oraz zdecydowali o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Wiązowna nie była w stanie ocenić, czy petycja skierowana do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest zasadna i z tego powodu nie wypowiedziała się w tej sprawie. Po przeanalizowaniu petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z aktywnym działaniem gminy w akcjach prozdrowotnych, radni przyjęli wieloletni program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D” i zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. Przyczynią się one do efektywniejszego zagospodarowania terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie. Nadano także nazwy ulic: „Nadziei”, „Wilcza” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance oraz „Hortensji” w Góraszce. Rada jednogłośnie zdecydowała o nie podjęciu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kącku.

Na koniec radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym młodym mieszkańcom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 29 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 29 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł, w związku z przyznaną kwotą dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony zostanie także plan wydatków
o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Na sesji podejmowany będzie także projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, radni również podejmą stanowisko w sprawie skargi złożonej na Wójta Gminy Wiązowna oraz zdecydują o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Następnie radni zajmą się projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna

Kolejny projekt uchwały będzie dotyczyć uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D”, a trzy następne przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również 3 projektami uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie, a następnie 7 projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic: „Nadziei” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance, „Hortensji” w Góraszce oraz „Piwna” w Kącku.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu Gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przyjęto programy współpracy z NGO

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas październikowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 10 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przyjęto Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Radni rozpoczęli sesję od omówienia uchwał budżetowych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku z ubieganiem się przez Gminę Wiązowna o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Glinianka.

Wzrósł także plan wydatków o kwotę 200 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację prac nie ujętych w zamówieniu podstawowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w Lipowie.

Radni zdecydowali również o przyznaniu upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Następnie zdecydowali o przyjęciu dwóch projektów uchwał dotyczących „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”. Głównym celem programów jest wspólne podejmowanie działań przez Gminę oraz organizacje pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez współpracę finansową i poza finansową.

Na sesji podjęto także dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajęli się również projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Malcanowie, a następnie projektem dotyczącym uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Na koniec radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane potrzebą dostosowania do postanowień wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

„Duchnów Wspólna II”. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt jest wyłożony w dniach od 27 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Treść projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z dokumentami tymi można zapoznać się także w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych.

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego:

Sławomir Burbicki zastępca naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Dominika Sorokin, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. nr 5, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 października

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 października odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000 zł, w związku z ubieganiem się przez Gminę Wiązowna o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Glinianka.

Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 200 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację prac nie ujętych w zamówieniu podstawowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w Lipowie.

Radni zdecydują o przyznaniu upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Następnie zdecydują o przyjęciu dwóch projektów uchwał dotyczących „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 – 2027”.

Na sesji podejmowane będą także dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski” oraz dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Malcanowie, a następnie projektem dotyczącym uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna. Wprowadzone zmiany zostały podyktowane potrzebą dostosowania do postanowień wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 października o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

„Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony w dniach od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

O wyłożeniu informowaliśmy TU (https://tuwiazowna.pl/projekt-planu-malcanow-mazowiecka-jezdziecka-do-wgladu-od-24-marca/)

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Treść projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z dokumentami tymi można zapoznać się także w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:00.

Dyskusja publiczna będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Anna Szafrańska, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Projekt planu ,,Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”. Do wglądu od 24 marca

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Informujemy, że w dniach od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Z treścią projektu będzie można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna
w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się
4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:00.

Dyskusja publiczna będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych
z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Anna Szafrańska, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Wyłożenie do wglądu planu miejscowego

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Liliowa. Plan będzie wyłożony w dniach od 3 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie.

Projekt_mpzp_Liliowa_rysunekTreść projektu udostępniona jest poniżej. Z treścią projektu można zapoznać się również w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu,: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny na stronie www.bip.wiazowna.pl/

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. dokumentu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) w sali Wiąz w budynku Pawilonu Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16:30.

Dyskusja publiczna będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r., w sposób podany w ogłoszeniu poniżej.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnowska, inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. nr 5, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Polna – bis. Trzecie wyłożenie planu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polna – bis obszar planistyczny ,,A’’ będzie udostępniony po raz trzeci do publicznego wglądu. Już od 28 stycznia.

Od 28 stycznia do 18 lutego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część miejscowości Boryszew, ponownie wykładamy do publicznego wglądu. Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 005, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną, która  odbędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=189129).

Więcej informacji o planach udziela Jolanta Lipska pok. 005, tel. 22 512 58 17, e-mail: j.lipska@wiazowna.pl.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Wiązowna z przyjemnością informuje, że Rada Gminy Wiązowna w dniu 24.04.2017 r. podjęła 9 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Malcanów Akacjowa”, ,,Rzakta I” „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”, „Izabela Dębów”, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Dworska”, „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”. Uchwała 63.XXXIX.2017 dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna będzie procedowana indywidualnym trybem.

Uchwały z załącznikami graficznymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna: tutaj.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl w nieprzekraczalnym terminie od 10  do 31 lipca 2017 r.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 5 816 – 818.