bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Przystępujemy do kolejnych planów miejscowych

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas styczniowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 17 projektów uchwał oraz 1 stanowiska. Dokonano zmian budżetowych, wybrano kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym oraz zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji Rada zdecydowała o podjęciu Stanowiska w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia charakteru ochronnego lasów w obrębach ewidencyjnych Pęclin, Izabela, Emów, Lipowo, Kopki i Michałówek. Planowane przeznaczenie, obejmujące wnioskowane grunty leśne, ma docelowo umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (dotyczy fragmentów działek w obrębie Izabela) a także rezerwować niezbędne tereny komunikacyjne, obsługujące tę zabudowę.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z budową sieci wodociągowych w Malcanowie przy ul. Szyszkowej, Rotmistrza Władysława Ząberga oraz ul. Lawendy, które są realizowane z inicjatywy lokalnej.

Zwiększono także plan wydatków na zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie” o kwotę 60 000,00 zł w celu dokończenia dokumentacji projektowej.

W następnej kolejności Radni ustalili plan pracy komisji Rady Gminy oraz harmonogram pracy na 2024 rok oraz zdecydowali o wyborze kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie.

Na sesji podjęto pięć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydowali o przystąpieniu do planów pn. „Wola Ducka Wiosenna – Wczasowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia Bis”, „Dziechciniec Południowy”, „Pęclin Południowy” oraz „Duchnów Wschodni”.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Duchnowie, Pęclinie, Zakręcie oraz w Woli Duckiej. Radni zajęli się także dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulic „Grzybowa” w Zakręcie oraz „Miętowa” na obszarze Duchnowa i Żanęcina.

Na koniec Radni zajęli się wnioskiem o podjęcie uchwały wstrzymującej możliwość zatłaczania spalin pod grunty gminy. Na podstawie analizy zagadnienia, Rada nie dopatrzyła się zasadności podejmowania uchwały w tej sprawie i uznała wniosek za bezzasadny.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Ławnicy sądowi. Ogłaszamy nabór uzupełniający

Drewniany młotek na podkładce. Młotka używa sędzia podczas rozprawy

Uprzejmie informujemy, że konieczne jest uzupełnienie ilości ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia.

W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Wiązowna uzupełniającego wyboru 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie informujemy, że do 31 grudnia 2023 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionym sądzie.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa a koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 207 w godzinach urzędowania, tj. pn. 10.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.tuwiazowna.pl oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 207, tel. 22 512 58 33 lub 603 209 701.

Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty w wyborach ławników na kadencję 2024 – 2027:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 22 512 5 856, iod@wiazowna.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in. Urząd Gminy Wiązowna, zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników i Komendant Wojewódzki Policji, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.