Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sprzedaży gminnych nieruchomości. Sprawdź ofertę

Posiadamy gminne nieruchomości na sprzedaż. Szczegóły dotyczące ofert mogą znaleźć Państwo poniżej. Nieruchomości znajdują się w  Rzakcie i Kopkach.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela:
Paulina Żurawska
tel. 22 512 58 22
e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl

Poniżej opisy i mapy oferowanych nieruchomości. Zapraszamy do przetargu!

Nieruchomość nr ewid. 192/3 – Rzakta

Dz. nr ew.: 192/3 obr. geod. Rzakta
1. KW nr WA1O/00051907/6
2. Powierzchnia: 0,1025 ha
3. Cena wywoławcza: 63 000,00 zł brutto
4. Termin przetargu: 09.09.2019 r. godz. 11:00
5. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59
6. Wadium: 6 500,00 zł do 05.09.2019 r.

Rzakta

Nieruchomość nr ewid. 8 – Kopki

Dz. nr ew.: 8 obr. geod. Kopki
1. KW nr WA1O/00074875/9
2. Powierzchnia: 0,0900 ha
3. Cena wywoławcza: 69 000,00 zł brutto
4. Termin przetargu: 09.09.2019 r. godz. 10:00
5. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59
6. Wadium 7 000,00 zł do 05.09.2019 r.

Kopki

Prawnik radzi – najem nieruchomości

Podczas zawierania umowy najmu warto być dobrze poinformowanym i posiadać możliwie pełną wiedzę. Prawidłowo sporządzona umowa pozwala na spokojne korzystanie z wynajmowanego mieszkania oraz bezkonfliktowe rozstanie się z właścicielem po jej rozwiązaniu.

Umowa najmu powinna zawierać:

  1. oznaczenie stron umowy wraz z adresem zameldowania, numerami dowodów osobistych, PESEL lub NIP;
  2. dokładne informacje o przedmiocie najmu, czyli oznaczenie rzeczy, która będzie oddana w najem. Jeżeli będzie to mieszkanie, to należy wskazać: miejscowość, ulicę, numer lokalu, liczbę pomieszczeń i opis wyposażenia. W związku z opisem przedmiotu najmu wynajmujący powinien złożyć oświadczenie, iż jest właścicielem mieszkania lub podmiotem uprawnionym do dysponowania lokalem na innej podstawie;
  3. wysokość czynszu. Przez czynsz zazwyczaj rozumie się opłatę za wynajem mieszkania, jednak można tu również uwzględnić jeszcze opłaty wynikające z bieżącej eksploatacji, które pokrywane będą z kieszeni najemcy (energia elektryczna, gaz, telefon, Internet itd.);
  4. terminy i sposób płatności czynszu oraz ewentualnych opłat dodatkowych. W umowie musi być wskazany termin płatności wszelkich opłat np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz forma płatności, np. przelew na rachunek bankowy;
  5. określenie czasu trwania umowy i ewentualnie okres wypowiedzenia. Należy pamiętać, że podpisując umowę na czas nieoznaczony i przy braku uzgodnień dotyczących terminów wypowiedzenia stosuje się terminy ustawowe. W umowie zawartej na czas określony należy wskazać początkowy i ostatni dzień trwania umowy;
  6. do umowy można dodać dodatkowy załącznik, który będzie zawierał opis stanu technicznego lokalu (protokół zdawczo-odbiorczy lokalu), a także wskazania liczników, spis pozostawionych urządzeń AGD i RTV, mebli etc. Szczegółowość protokołu zapewnia nam bezpieczeństwo przy późniejszym rozliczeniu kaucji po zakończeniu umowy najmu;
  7. wysokość kaucji, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia przed potencjalnie możliwymi stratami materialnymi w lokalu;
  8. podpisy stron. Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powyżej wskazane zostały najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy najmu. Nie sposób jednak w jednym artykule wymienić wszystkich, mających bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa wynajmu. Należy pamiętać, że dla spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zapraszamy na listopadową Sesję Rady Gminy

Sesja odbędzie się 28 listopada o godzinie 16.15 w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 59.
Radni zajmą się m. in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiązowna – Centrum obszar planistyczny „A”. Podejmą decyzję czy zmienić przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne wokół stadionu klubu sportowego Advit. Taka zmiana pozwoli w przyszłości rozbudować i zmodernizować zaplecze techniczne klubu.

Radni będą też głosowali nad stawkami podatku od nieruchomości, który obowiązuje w naszej gminie. Jeśli uchwała zostanie przyjęta podatek wzrośnie wyłącznie o stopę inflacji tj. 1,9 % w stosunku do zeszłego roku.

Radni zajmą się też wieloma innymi uchwałami. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Nieruchomości na sprzedaż

Na sprzedaż czekają nieruchomości położone w gminie Wiązowna w miejscowości Emów złożone z działki budowlanej – 752 m2 nr 469 oraz nieużytku rolnego – 5100 m2 nr 471, działka budowlana jest w drugiej linii zabudowy, natomiast nieużytek rolny w czwartej linii zabudowy (bez dojazdu do nieruchomości nieużytkowej).

Osoby zainteresowane i spełniające wymogi zgodne z nową ustawą dotyczącą obrotem ziemią rolną prosimy o kontakt pod nr tel. 503 573 756

Cena dwóch działek 184 tys. zł

info z tukontakt@wiazowna.pl
Robert Grabowski

Ogłoszenie o przetargach

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie informuje o przetargach ustnych – licytacjach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Wiązownie ul. Lubelska 57, pok. nr 6:

15 listopada 2017 r. godz. 16.15 Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna

Trakt Brzeski 33, dz. nr 3, pow. 1,0330 Ha, zabudowana;

15 listopada 2017 r. godz. 17.00 Pęclin ul. Radosna 57, gmina Wiązowna, dz. nr 216, obręb geod. Pęclin, pow.604 m2, zabudowana

16 listopada 2017 r. godz. 16.15 Wola Ducka ul. Słoneczna 1, gmina Wiązowna, dz. nr 385, obręb geod. Wola Ducka, pow. 1647 m2, zabudowana

16 listopada 2017 r. godz. 16.45 Glinianka ul. Napoleońska 57, gmina Wiązowna, dz. nr 347 obręb geod. Lipowo, pow. 12089 m2 /1,2089 Ha/, zabudowana

REGULAMINY PRZETARGÓW DOSTĘPNE SĄ :

www.gswiazowna.pl, www.otodom.pl, informacje tel.22 789 01 22