bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Budowa domu. Nie przyjmuj ziemi i gruzu na swoją działkę

Dom z czerwonej cegły w budowie. Dookoła rusztowanie
Dom z czerwonej cegły w budowie. Dookoła rusztowanie

Utwardzasz lub podnosisz teren odpadami z budowy? Pamiętaj! Musisz mieć na to pozwolenie, inaczej grożą ci konsekwencje prawne i finansowe.

Zgodnie z przepisami (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) ziemia i gleba z wykopów budowlanych innych niż z naszej działki  – jest odpadem. To oznacza, że właściciel gruntu, który utwardza lub podnosi teren odpadami (ziemią, glebą), musi uzyskać odpowiednie zezwolenia – zgodę na przetwarzanie, magazynowanie i składowanie odpadów. Jeśli dojdzie to takiej sytuacji bez uzyskanej wcześniejszego pozwolenia, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakażą nam usunąć tego typu odpady z naszego terenu (art. 26 ustawy o odpadach).

Niwelacja terenu, czyli wyrównanie i ukształtowanie działki do naszych potrzeb, poprzez uzupełnienie ubytków na gruncie dodatkową ziemią może zachwiać stosunki wodne. Zgodnie z Prawem wodnym właściciel gruntu nie może:

  1. zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej
    się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  2. odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Ponadto właściciel ma obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego działce wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeśli spowodowane przez nas zmiany wpływają szkodliwie na tereny sąsiednie, gmina może – w drodze decyzji – nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, np. drenażu (stosownie do art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.).

Niwelacja terenu jest dopuszczalna jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia na:

  1. budowę – w ramach prac przygotowawczych (wyrównanie terenu pod budowę gruntem pochodzącym z naszej działki),
  2. rekultywację (proces mający przywrócić właściwe ukształtowanie rzeźby terenu), która uwzględnia nawiezienie dodatkowych mas ziemnych.

Właściciele nieruchomości, przyjmując ziemię lub odpady bez odpowiednich zezwoleń, narażają się nie tylko na konsekwencje prawne, ale również na koszty związane z decyzją nakazującą jej wywiezienie. Ustawa o odpadach przewiduje kary pieniężne w wysokości do 10 tys. zł (art. 194 ust. 4). Kary wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Wiązowna podejmuje działania eliminujące nielegalny wywóz i składowanie odpadów. Wszelkie przypadki będą karane, a właściciele gruntów, na które zostały nawiezione odpady, zostaną zobligowani do ich usunięcia.

Więcej informacji udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 24, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl