bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Jest praca. W Wydziale Środowiska i Nieruchomości

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowisko w Wydziale Środowiska i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wiązowna. Oferty można składać do 8 listopada.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach gromadzenia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, w tym egzekucja obowiązków;
 2. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym wystawianie kart przekazania odpadów w bazie BDO;
 4. sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy, opłaty środowiskowej i aktualizacji bazy azbestowej;
 5. wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. 2-letni staż pracy;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. prawo jazdy kategorii B;
 8. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności: ustawa z dnia 24.04.2001 r. prawo ochrony środowiska; ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 17.06.1966 r. postępowanie egzekucyjne w administracji; ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska, administracja lub pokrewne;
 2. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
 3. znajomość oprogramowania w środowisku Windows;
 4. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć (decyduje data wpływu do urzędu) do 8 listopada do godz. 12.00, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 23/2022”:

 1. do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Agnieszka Gąska, Wydział Administracyjny, tel. 22 512 58 53, e-mail: a.gaska@wiazowna.pl