Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Podział obwodów łowieckich. Konsultacje społeczne

Sporządzono projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i rozpoczęto konsultacje społecznych z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. do publicznego wglądu w: siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5,03-718 Warszawa oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego i Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wgląd do dokumentu możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu (tel.: 22 59 79 457 lub 22 59 79 470; mail: grzegorz.feret@mazovia.pl lub krzysztof.pawlak@mazovia.pl ).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r. Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl .

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W przypadku wątpliwości co do ustaleń Projektu w odniesieniu do danej nieruchomości (przebiegu granicy obwodu łowieckiego lub/i przebiegu graficznego na mapie wyłączeń, o których mowa w art. 26 Prawa łowieckiego) proponuje się skorzystać z pomocy Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego: Wrota Mazowsza . (Po uruchomieniu strony w zakładce Kategorie  – Mazowiecki System Informacji Przestrzennej – należy włączyć właściwą warstwę – Łowiectwo, a następnie odnaleźć swoją nieruchomość i sprawdzić ustalenia projektu uchwały).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 59 79 050 lub 22 59 79 457 lub 22 59 79 470.