Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Szczepienia dla seniorów przeciwko grypie. Konkurs ofert

szczepienia

Zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do składania ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata 2023-2027” w roku 2023.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Urzędu Gminy Wiązowna na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 20 500,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy pięćset złotych zero groszy brutto).

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05 – 462 Wiązowna. Oferenci są zobowiązani do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

Termin składania ofert upływa dnia 8 maja 2023 r. o godz. 18.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.