Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dotacja na prace konserwatorskie w 2023 r. Nabór wniosków

Banknoty 200-złotowe zwinięte w rulony i ustawione jeden obok drugiego
Pieniądze do dofinansowanie różnego rodzaju działań można uzyskać z różnych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Do 30 września można złożyć wniosek elektronicznie lub w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku, aby uzyskać dotacje na prace budowlane lub konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach powiatu otwockiego na 2023 rok.

Rada Powiatu Otwockiego uchwaliła zasady naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach. Obiekty muszą być wpisane do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków. O dotacje mogą składać beneficjenci, którzy planują wszelkiego rodzaju prace na 2023 rok.

Otrzymaną dotację będzie można wydać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

O pieniądze może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie powiatu otwockiego. Status prawny musi wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu wynosi do 30% nakładów koniecznych na wykonanie różnorakich prac lub robót.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 września. Podanie można złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku (ul. Górna 13) lub elektronicznie, wysyłając na adres: kancelaria@powiat-otwocki.pl.

Więcej szczegółów na stronie powiatowej: powiat-otwocki.pl.

Wnioski o stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać od 3 do 15 września 2018 r. w Oświacie Gminnej w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły,

Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu i przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Wiązowna:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Od 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).

Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające dochody netto za m-c sierpień 2018 r.:

 • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie pracodawcy;
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie;
 • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu lub odcinek
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP;
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.

2) dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

 • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy;
 • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie;

3) w przypadku osób korzystających ze świadczeń z opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za m-c sierpień 2018 r.;
4) dochód z gospodarstwa rolnego – decyzja lub zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wypłaty;
6) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za m-c sierpień 2018 r. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
7) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2018/2019;
8) inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wszelkich informacji udziela Oświata Gminna w Wiązownie, ul. Lubelska 59, I piętro, pokój 111, tel. 22 512 58 72, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Załączniki:
1) Wniosek o przyznanie stypendium
2) Informacja dot. ochrony danych osobowych
3) Wydatki kwalifikowane

Nabory wniosków w LGD Natura i Kultura

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

– Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD
– Mój biznes-Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro
– Promocja oferty inwestycyjnej obszaru i działających na nim przedsiębiorców.

Termin trwania naboru: od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Zaplanuj przyszłoroczny budżet razem z nami

Przystępujemy do tworzenia przyszłorocznego budżetu. Jak w latach ubiegłych, zapraszamy do zgłaszania wniosków na realizację zadań gminnych. W poprzednich latach otrzymaliśmy ponad 400 propozycji. Realizacja wszystkich była niemożliwa, ale dzięki współpracy mieszkańców, radnych i urzędników zrealizowaliśmy sporo. Spotkajcie się ze swoimi sąsiadami, porozmawiajcie, wspólnie zastanówcie się, co w okolicy jest najpilniejsze do zrobienia. Formularz z opisem propozycji należy dostarczyć do urzędu do 30 września. Swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy.  Na wszystkie wnioski odpowiemy po uchwaleniu budżetu przez radę gminy.

Informacji udziela Joanna Iwańska z Wydziału Spraw Społecznych
pok. 202
tel. 22 512 58 01
email: j.iwanska@@wiazona.pl