Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spółki wodne

Spółka Wodna “Wiąz”

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna

e-mail: spolkawodna.wiaz@gmail.com

Numer konta bankowego: 46 1090 1753 0000 0001 5020 7742

Ustalona składka członkowska – 50 zł na rok.

Obejmuje: teren całej gminy Wiązowna. Zakres działalności spółki określa statut zamieszczony poniżej.

Spółka wodna nie zajmuje się wykonywaniem przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Zarząd spółki:

Danuta Podgórska (Izabela, Michałówek), Józef Banacki (Wiązowna), Elżbieta Bogucka (Rzakta, Czarnówka, Bolesławów), Michał Szustak (Kruszówiec), Robert Mikulski (Dziechciniec), Maciej Tomaszewski (Majdan), Stanisław Sochan (Malcanów), Robert Rudnicki (Zakręt), Anna Grelewska (Wola Karczewska), Barbara Krawczyńska (Wola Ducka), Hanna Kowalczyk (Duchnów), Zbigniew Mnich (Lipowo), Andrzej Rak (Góraszka) i Marcin Wojnowski (Pęcin).

Komisja rewizyjna:

Marek Piwowar (Malcanów), Artur Kamiński (Majdan) i Dominik Sobociński (Stefanówka).

Statut Spółki: DO POBRANIA

UCHWAŁA WS. SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI WODNEJ WIĄZ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁKI WODNEJ WIĄZ DLA FIRM

Spółka Wodna Góraszka

ul. Adama Mickiewicza 64, 05-462 Wiązowna

Obejmuje: Góraszkę

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Arkadiusz Iwanicki, tel. 601 286 351, email: arkadiusziwanicki@gmail.com
 2. Wiceprzewodniczący – Roman Zborowski, tel. 796 088 887
 3. Sekretarz – Anna Rutkowska

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Majdan

ul. Piękna 12 A, 05-462 Wiązowna

Obejmuje: Majdan

Zarząd spółki:

 1. Przewodnicząca – Daniela Szymańska, tel. 602 670 487
 2. Wiceprzewodniczący – Ryszard Zajkowski, tel. 602 344 170
 3. Członek – Artur Kamiński
 4. Członek – Józef Łada
 5. Członek – Maciej Tomaszewski

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Wiązowna Północna

ul. Polna 44B, 05-462 Wiązowna
e-mail: jozban1@onet.pl

Obejmuje: część obr. Wiązowny Gminnej

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Józef Banacki, tel. 508 523 126
 2. Członek – Tomasz Prudzyński, tel. 603 172 350
 3. Członek – Marek Drewniak, tel. 509 176 255

Statut spółki: DO POBRANIA

Spółka Wodna Izabela-Michałówek

ul. Jutrzenki 11, 05-462 Wiązowna

Obejmuje: Izabelę, Michłówek

Zarząd spółki:

 1. Przewodnicząca – Danuta Podgórska, tel. 602 335 264
 2. Wiceprzewodniczący – Marek Ziembicki
 3. Sekretarz – Radosław Łabędź
  Członek – Monika Bednarczyk, tel. 608 700 650
 4. Członek – Sabina Podgórska

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Zakręt

ul. Trakt Brzeski 111, 05-077 Zakręt
e-mail: spolkawodnazakret@gmail.com

Obejmuje: Zakręt

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Robert Rudnicki, tel. 601 213 859
 2. Wiceprzewodniczący – Zbigniew Gawryś, tel. 502 422 928

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Wiązowna Kościelna

ul. Stokrotki 3, 05-462 Wiązowna

Obejmuje: niepełny obr. Wiązowny Kościelnej

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Paweł Konopka, tel. 605 832 338, e-mail: biuro@konopex.pl
 2. Wiceprzewodnicząca – Karolina Dąbrowska
 3. Sekretarz – Ewa Maksam
 4. Członek – Marek Galas

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Południe

ul. Wiejska 31/1, 05-408 Glinianka

Obejmuje: Bolesławów, Czarnówkę, Rzaktę

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Jan Rokicki, tel. 606 896 116
 2. Wiceprzewodniczący – Paweł Lechnik, tel. 784 075 439
 3. Sekretarz – Ryszard Wrześniewski
 4. Członek – Andrzej Orłowski

Statut spółki: DO POBRANIA

 

Spółka Wodna Centrum

Malcanów, ul. Graniczna 2E, 05-462 Wiązowna
e-mail: spolka.wodna.centrum@interia.pl

Obejmuje: Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin wraz z rowem biegnącym przez obr. Emów z ujściem do rzeki Świder

Zarząd spółki:

 1. Przewodniczący – Stanisław Sochan, tel. 601 075 113
 2. Wiceprzewodniczący – Robert Mikulski, tel. 506 432 295
 3. Sekretarz – Jolanta Jedlak

Statut spółki: DO POBRANIA

ABC SPÓŁEK WODNYCH

I. Tworzenie spółki wodnej

Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej trzech osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:

 1. uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki,
 2. dokonanie wyboru organów spółki.

Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu tej spółki.

II.Statut

Osoby zainteresowane utworzeniem spółki wodnej opracowują statut, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 448 ustawy Prawo wodne. Statut spółki wodnej określa w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę spółki wodnej oraz teren jej działalności;
 2. cel działania spółki wodnej oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu;
 3. zasady ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń adekwatnych do celów spółki wodnej;
 4.  zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 441 ust. 2, polegającej na realizacji działań określonych w art. 441 ust. 3 pkt 1 i 2;
 5. prawa i obowiązki członków spółki wodnej;
 6. ograniczenia praw członków spółki wodnej dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań tej spółki;
 7. warunki przyjmowania nowych członków spółki wodnej, wykluczania członków ze spółki wodnej, ustania członkostwa w spółce wodnej oraz rezygnacji z członkostwa w tej spółce;
 8. warunki następstwa prawnego członków spółki wodnej;
 9. organy spółki wodnej, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania;
 10. zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki wodnej;
 11. przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia;
 12. czas trwania spółki wodnej oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji;
 13. warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki wodnej;
 14. przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki wodnej.

Do statutu dołącza się listę członków spółki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

III. Organy spółki wodnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne organami spółki wodnej są:

 1. walne zgromadzenie;
 2. zarząd;
 3. komisja rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż dziesięciu członków.

Do walnego zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu;
 2. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki wodnej do ustalonej wysokości;
 3. ustalanie wysokości należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 441 ust. 2;
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń adekwatnych do celów spółki wodnej;
 5. wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz udzielanie zarządowi absolutorium;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej;
 8. uchwalanie zmian statutu spółki wodnej;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek wodnych;
 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów;
 12. zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.

Zarząd:

 1. Zwołuje co najmniej raz w roku walne zgromadzenie członków;
 2. wykonuje uchwały walnego zgromadzenia;
 3. kieruje działalnością spółki wodnej;
 4. zarządza majątkiem spółki wodnej i prowadzi gospodarkę finansową spółki wodnej;
 5. reprezentuje spółkę wodną na zewnątrz.

Komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność spółki wodnej;
 2. przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej spółki wodnej co najmniej raz w roku, przed walnym zgromadzeniem, i przedstawienia wyników tej kontroli walnemu zgromadzeniu w formie sprawozdania.

IV. Wpis do katastru wodnego

Zarząd spółki wodnej zgłasza Wodom Polskim utworzenie spółki wodnej w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę wodną osobowości prawnej.

Wpis spółki wodnej do systemu informacyjnego gospodarki wodnej obejmuje:

 1. nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki wodnej;
 2. imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki wodnej;
 3. czas trwania spółki wodnej;
 4. dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

V. Czynności organizacyjne zarządu spółki wodnej

 1. Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru REGON,
 2. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP,
 3. Założenie konta bankowego,
  oraz ewentualne
 4. Wyrobienie pieczątek
 5. Zapoznanie się, pozyskanie lub sporządzenie map obszaru działalności spółki z zaznaczonymi urządzeniami wodnymi (mapy melioracyjne – RZGW Warszawa; mapy ewidencyjne – Starostwo Powiatowe).

VI. Inne uregulowania Prawa wodnego dotyczące zasad działalności spółki wodne

Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, a członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.
Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.

Jeżeli korzyści z urządzeń spółki wodnej odnoszą podmioty niebędące członkami spółki wodnej, są one obowiązane do ponoszenia świadczeń (pieniężnych lub o charakterze niepieniężnym) na rzecz tej spółki. W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta.

Wyżej przedstawione normy znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa ustawy Prawo wodne – od art. 441 do 467 (Dz. U. z 2021 r. poz. 624  póżn. zm.)

Cel osiągnięty! Mieszkańcy przy wsparciu władz samorządowych powołali jedną Spółkę Wodną „Wiąz” dla całego terenu gminy Wiązowna. Spotkanie założycielskie odbyło się 5 października w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy z prawie wszystkich zakątków naszej gminy, bo problem dotyczy nas wszystkich. Zebranych przywitał Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz nakreślił problemy, z jakimi od wielu lat się borykamy. Zaprezentował również propozycję statutu nowej spółki. W nim znalazły się założenia, na których będzie opierać się jej działalność. Następnie przedstawiono zebranym projekt porozumienia w sprawie utworzenia spółki wodnej oraz przystąpiono do ustalenia jej nazwy. Zgłoszono pięć propozycji. W głosowaniu zdecydowano, że przyjmie ona miano Spółka Wodna „Wiąz”.

Porozumienie zawarto, składając podpisy na liście osób je zawierających, stanowiącej załącznik do porozumienia. Podczas spotkania podjęto niezbędne uchwały, które umożliwią rozpoczęcie dzielności spółki, w sprawach: uchwalenie statutu spółki, powołania zarządu spółki i komisji rewizyjnej oraz wysokości składki członkowskiej (50 zł na rok).

Do zarządu weszli: Danuta Podgórska (Izabela, Michałówek), Józef Banacki (Wiązowna), Elżbieta Bogucka (Rzakta, Czarnówka, Bolesławów), Michał Szustak (Kruszówiec), Robert Mikulski (Dziechciniec), Maciej Tomaszewski (Majdan), Stanisław Sochan (Malcanów), Robert Rudnicki (Zakręt), Anna Grelewska (Wola Karczewska), Barbara Krawczyńska (Wola Ducka), Hanna Kowalczyk (Duchnów), Zbigniew Mnich (Lipowo), Andrzej Rak (Góraszka) i Marcin Wojnowski (Pęcin).

Do komisji rewizyjnej powołano: Marka Piwowara (Malcanów), Artura Kamińskiego (Majdan) i  Dominika Sobocińskiego (Stefanówka).

Istotą stworzenia Spółki Wodnej „Wiąz” jest przejęcie przez nią przede wszystkim obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Spółka wodna, obejmując swym zarządem teren całej gminy, odpowiedzialna będzie za urządzenia wodne aż do ich ujścia. Przyczyni się to do zagwarantowania właściwego kształtowania stosunków wodno-gruntowych, a tym samym będziemy mogli przeciwdziałać występowaniu podtopień i zalewaniu posesji oraz ograniczać i niwelować występowanie szkód. Działając z wyprzedzeniem, spółka będzie zapobiegała wydarzeniom, na które w pewnym sensie marnowane są nasze wspólne środki, energia i siły wszystkich angażowanych służb kryzysowych. Największym atutem takiej spółki jest to, że może ona, w przeciwieństwie do osób prywatnych, korzystać z pomocy finansowej zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, a pozyskane fundusze wykorzystać do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych lub realizacji nowych inwestycji związanych, np. z wykonywaniem urządzeń przeciwpowodziowych, regulacyjnych czy piętrzących, tj. kanały, rowy, zbiorniki, drenacje, odwodnienia, zastawki.

Spółka Wodna „Wiąz” zachęca spółki już działające na wybranych terenach gminy do rozważenia możliwości przyłączenia się i wejścia w skład „Wiązu”. Zaprasza również mieszkańców do wstąpienia do spółki. Dane Spółki Wodnej „Wiąz” podamy, jak tylko dopełni ona wszelkich formalności wynikających z przepisów prawa. Na naszej stronie będziemy sukcesywnie umieszczać szczegóły i informacje dotyczące spółki “Wiąz”.

Szczegółowych informacji i pomocy przy zakładaniu spółki wodnej udziela Marta Gajda – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Szczegółowych informacji i pomocy przy zakładaniu spółki wodnej udziela Marta Gajda – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Mapa spółek wodnych działajaćych na terenie gminy Wiązowna z podziałem na obszary, którymi sie zajmują.

Data opublikowania strony: 17/08/2021