bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoś kandydata

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji. Kandydatury można zgłaszać do 17 kwietnia wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie www.mrdpp.mazovia.pl.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ważne gremium konsultacyjne i opiniodawcze Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron

Co zrobić, aby zgłosić wybraną osobę?

 1. Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki lub porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Kandydat na członka MRDPP może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym podregionie.
 3. Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata na członka MRDPP jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
 4. Żeby zgłosić kandydata na członka MRDPP należy zarejestrować się na platformie mrdpp.mazovia.pl i wypełnić kartę zgłoszenia kandydata w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.
 5. Do zgłoszenia należy załączyć skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji.
 6. Kandydat na członka MRDPP musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
  2. być osobą pełnoletnią;
  3. wyrazić zgodę na kandydowanie;
  4. korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
  5. uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.dialog.mazovia.pl/