bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konsultacje programu ochrony środowiska przed hałasem. Złóż wniosek!

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Marszałek Województwa Mazowieckiego opracowuje program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Ruszyły konsultacje społeczne – do 2 maja można składać uwagi i wnioski. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Program ochrony środowiska przed hałasem to dokument strategiczny, który stanowi element długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Jego celem jest określenie działań ograniczających poziom hałasu w środowisku, a tym samym poprawa klimatu akustycznego i jakości życia mieszkańców województwa poprzez ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z hałasem. Z projektem programu można zapoznać się tutaj: https://www.dialog.mazovia.pl/

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie marszałek zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w formie on-line. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. Link do rejestracji: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95.

Odbyło się już 28 marca otwarte, wstępne spotkanie konsultacyjne dotyczące tego dokumentu. Podczas spotkania odnieśliśmy się do problematyki ochrony przed hałasem powodowanym przez istniejące na terenie naszej gminy drogi szybkiego ruchu (S7, A2). W odpowiedzi na nasze pytania uzyskaliśmy informacje, że dokument ten będzie dotyczył w szczególności przyszłych inwestycji – które zaczną powstawać, gdy program ochrony środowiska zostanie przyjęty.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego: Joanna Sarnowska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zagłosuj na swojego kandydata

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Głosować można do 14 maja.

W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Głosować można tylko elektronicznie. Można zagłosować tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy dostępnej na  mrdpp.mazovia.pl/zgloszenia

Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego.

W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

Głosowanie jest bezpłatne. Głosy można oddać, wchodząc na stronę https://mrdpp.mazovia.pl/glosowanie

Więcej informacji na stronie mrdpp.mazovia.pl

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoś kandydata

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji. Kandydatury można zgłaszać do 17 kwietnia wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie www.mrdpp.mazovia.pl.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ważne gremium konsultacyjne i opiniodawcze Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Dzięki temu na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron

Co zrobić, aby zgłosić wybraną osobę?

 1. Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki lub porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Kandydat na członka MRDPP może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym podregionie.
 3. Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata na członka MRDPP jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
 4. Żeby zgłosić kandydata na członka MRDPP należy zarejestrować się na platformie mrdpp.mazovia.pl i wypełnić kartę zgłoszenia kandydata w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.
 5. Do zgłoszenia należy załączyć skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji.
 6. Kandydat na członka MRDPP musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
  2. być osobą pełnoletnią;
  3. wyrazić zgodę na kandydowanie;
  4. korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
  5. uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.dialog.mazovia.pl/

„Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Konkurs fotograficzny

Czarny aparat fotograficzny
Uwiecznij piękno kultury naszego regionu (Foto: pixabay.com)

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Hasłem pierwszej edycji jest „Dziedzictwo drewnianej architektury Mazowsza” . Prace można zgłaszać do 15 października.

W pierwszej edycji „Dziedzictwo drewnianej architektury Mazowsza” organizatorzy chce skierować zainteresowanie uczestników konkursu w stronę budownictwa drewnianego – wymagającego szczególnej troski oraz pośpiechu w utrwalaniu jego wartości. Należy zrobić jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu. Wyklucza się budynki znajdujące się na terenach skansenów i muzeów wsi. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę kreatywność i jakość fotografii.

Zgłoszenia (w postaci skanu formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcie) należy przesłać drogą mailową na adres: mst@mazovia.pl do 15 października. Uczestniczyć w konkursie mogą wszyscy fotografowie amatorzy. Z udziału w konkursie wyłącza się:

 1. osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią;
 2. pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców lub opiekunów prawnych o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Spośród nadesłanych prac, jury wybierze i oceni maksymalnie sześć zwycięskich fotografii. Dodatkowo nagrodzone zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego wybrany zostanie laureat. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/MazowieckiSzlakTradycji. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

 1. I nagroda – w wysokości 3 000 zł;
 2. II nagroda – w wysokości 2 500 zł;
 3. III nagroda – w wysokości 2 000 zł;
 4. Maksymalnie 3 wyróżnienia – po 500 zł każde;
 5. Nagroda publiczności – internautów – w wysokości 1 000 zł.

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, są dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie https://www.mazovia.pl.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: mst@mazovia.pl.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Źródło: https://www.mazovia.pl

Mazowieckie Impulsy Kultury. Konkurs na najlepszych praktyków kultury

Plakat konkursu Impuls Kultury. Po lewej nazwa, po prawek grafika - człowiek krzyczący coś przez czerwony megafon
Mazowieckie Impulsy Kultury. Konkurs na najlepszych praktyków kultury (Grafika: Mazowieckie Obserwatorium)

Do 15 października potrwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznana zostanie animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Organizatorzy szukają praktyków kultury, którzy empatycznie, refleksyjnie i twórczo odpowiadają na wyzwania i problemy współczesnego świata, pracując ze swoją lokalną społecznością. Jeśli jesteś jednym z nich lub znasz kogoś takiego – ten konkurs jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do praktyków kultury, pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. zrealizowali na Mazowszu działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.

Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z pięciu kategorii:

 1. projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
 2. projekt oparty o dziedzictwo lokalne;
 3. projekt storytellingowy tzn. taki, w którym opowieść tradycyjne, lokalna, osobista bądź literacka stanowi oś dla działań animacyjnych bądź edukacyjnych;
 4. projekt wykorzystujący nowe technologie i innowacyjne formy przekazu;
 5. projekt zrealizowany on-line.

Autorzy nagrodzonych projektów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 6 tys. zł brutto. Kandydatury można zgłaszać poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl do 15 października.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.html

Najsmaczniejsze potrawy regionalne. Zgłoś się do konkursu

Sójka gliniecka - potrawa regionalna z Glinianki. Pierogi z nadzieniem
Sójka gliniecka - potrawa regionalna z Glinianki. Pierogi z nadzieniem

Szczupak z Orzyca, chleb ziołowy czy bezowo-ajerkoniakowy zawrót głowy – to tylko kilka spośród 181 wyjątkowych mazowieckich produktów, które znalazły się na liście wyróżnionych Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Właśnie ruszyła XIII edycja konkursu na najsmaczniejsze potrawy regionalne. Zgłoszenia można nadsyłać do 29 lutego.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2019 skierowany jest zarówno do firm komercyjnych, jak i do podmiotów czy organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę. Dlatego mogą w nim wziąć udział również: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne, by uczestnicy mogli udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, aby można go było promować przy różnych okazjach. Ważne, by wyróżniał się wysoką jakością produkcji oraz popularyzował mazowieckie tradycje kulinarne. Poza tym powinien być oryginalny i charakteryzować się innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach: przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Uczestnicy będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne (produkty pochodzenia zwierzęcego), ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne (produkty pochodzenia roślinnego), produkty mleczarskie, miody, napoje.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 29 lutego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowany jest od 2007 r. Do tej pory tytuł ten otrzymało 181 mazowieckich produktów, a 54 zostały wyróżnione.

W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22 59-79-116 lub 022 59-79-146, bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl. lub anna.gawlicka@mazovia.pl. Więcej informacji na stronie: https://www.mazovia.pl

 

 

40. Półmaraton Wiązowski. Honorowi patroni naszej imprezy

Loga patronów honorowych 40. Półmaratonu Wiązowskiego
Loga patronów honorowych 40. Półmaratonu Wiązowskiego

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego objęli honorowy patronat nad naszym jubileuszowym 40. Półmaratonem Wiązowskim.

Prezes PZLA Henryk Piotrowski napisał, że propozycja objęcia patronatem naszej imprezy jest dla niego „ogromnym wyróżnieniem”.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zapewnił nas o swojej przychylności dla lokalnych inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia, wśród których – jak zaznaczył – „szczególną rolę odgrywają biegi maratońskie”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował nam jubileuszowej imprezy oraz życzy powodzenia w realizacji wydarzenia i „dalszych sukcesów w promowaniu biegania jako najprostszej formy ruchu”.