Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Praca w finansach. Nabór do 7 lipca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Ogłosiliśmy nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Dokumenty można składać do 7 lipca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie przyjęcia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. obsługa spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
 3. wystawianie faktur VAT i not księgowych dotyczących pasa drogowego, prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w zakresie pasa drogowego, prowadzenie centralnego rejestru umów na dzierżawę pasa drogowego oraz bieżące uzgadnianie należności z Wydziałem Inwestycji;
 4. rozliczanie dotacji przekazanych przez gminę na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
 5. prowadzenie egzekucji zaległości z tytułu ewidencjonowanych dochodów.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 2. wykształcenie średnie o profilu finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne;
 2. 2-letni staż pracy;
 3. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST;
 4. ogólna wiedza o administracji samorządowej;
 5. znajomość metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
 6. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 7. znajomość systemu Besti@ oraz Info-System R. i T.GROSZEK Sp.j.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 7 lipca do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) do:

 1. Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 – z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Wydziale Finansowym – oferta nr 13/2022”;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nabory@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Więcej informacji udziela Justyna Paplińska-Matera, naczelnik Wydziału Finansowego, tel. 22 512 58 40, e-mail: j.paplinska-matera@wiazowna.pl