mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wybory sołeckie i osiedlowe. W marcu głosowania

Wybory. Widać męską rękę, która wrzuca kartę do urny na głosy
Sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa. Będzie on ich przedstawicielem na forum gminy (Foto: pixabay.com)

Mieszkańcy naszej gminy wybiorą kilkudziesięciu sołtysów i członków zarządów osiedli  – gospodarzy poszczególnych sołectw i osiedli oraz kilkuset członków rad sołeckich. Jako pierwsza decyzję o wyborze sołtysa podejmie Wiązowna Kościelna, a jako ostatni Bolesławów i Glinianka. To ważna decyzja. Dobry sołtys / zarząd osiedla to prawdziwy menedżer. Od tego, jak pracuje  i jak mocno jest zaangażowany, zależy, czy wieś pod jego kuratelą będzie dobrze się rozwijać.

Sołtys to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Jest pośrednikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami sołectwa. Przekazuje wszelkiego rodzaju wnioski, uwagi czy zapotrzebowania oraz omawia problemy mieszkańców z przedstawicielami władz gminnych. Do jego obowiązków należy również na bieżąco informowanie mieszkańców wsi o tym, co się dzieje w gminie. Dobry sołtys dogląda “swojego gospodarstwa”.  Sprawdza, jak idą prace nad inwestycjami na terenie jego wsi. Czuwa nad realizacją funduszu sołeckiego na dany rok.

Sołtys zwołuje zebrania mieszkańców wsi i omawia najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem sołectwa. Przy wsparciu rady sołeckiej nadzoruje i koordynuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz wsi, które zostały uzgodnione na zebraniach.

Sołtys pracuje społecznie. Nie dostaje pensji. Wynagrodzeniem za jego działania na rzecz lokalnej społeczności jest podziękowanie mieszkańców. Za udział w naradach i sesjach rady przysługuje mu dieta, a za udział w szkoleniach czy konferencjach – zwrot kosztów dojazdu.

Ty decydujesz

W marcu na terenie wszystkich sołectw Gminy Wiązowna odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Są one powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Władze sołeckie i osiedlowe wybierane są przez mieszkańców sołectwa, którzy uprawnieni są do głosowania w wyborach do Rady Gminy Wiązowna. Stanowisko sołtysa, członka rady sołeckiej czy członka zarządu osiedla może objąć każdy, kto jest obywatelem polskim albo ma obywatelstwo Unii Europejskiej i najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz zamieszkuje na terenie danego sołectwa.

Więcej informacji o przygotowywanych wyborach udziela Marzena Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów osiedli, jak również statuty poszczególnych jednostek.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Sołtyskom, Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli naszej gminy. Pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykacie się na co dzień w swoich lokalnych społecznościach. Niech pełniona funkcja przynosi zadowolenie, satysfakcję, a współpraca z mieszkańcami przebiega w przyjaznej i radosnej atmosferze. Jednocześnie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, trud i wysiłek jaki wkładacie na rzecz rozwoju naszej gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna                           Wójt Gminy
Renata Falińska                                                                    Janusz Budny

Kopki mają nowego sołtysa

Nowy sołtys Kopek to Robert Kunecki. Został wybrany 24 sierpnia przez mieszkańców wsi. Przedterminowe wybory były potrzebne, bo poprzednia sołtys – Marzena Rybka zrezygnowała z funkcji. Gratulujemy nowemu sołtysowi i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców, a pani Marzenie dziękujemy za wieloletnią współpracę. W czasie zebrania sołeckiego mieszkańcy zdecydowali również o wydzielonym z budżetu gminy funduszu sołeckim w wysokości 17.824,37zł. Priorytetem zostało zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 pod świetlicę, na co przeznaczono 10 tys. zł. Już tradycyjnie zdecydowano o organizacji kolejnego pikniku aktywizująco integracyjnego, tym razem za 6824,37zł. Ponadto przeznaczono 1000,00zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów.

Nowy sołtys i podział funduszu sołeckiego

Udało się za czwartym razem

Dnia 31 lipca 2015 roku w Boryszewie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej organizowane już po raz czwarty. Tym razem zostali wybrani przedstawiciele tej miejscowości. Mieszkańcy zdecydowali, że funkcję sołtysa obejmie Anna Halladin.

W wyborach udział wzięło 25 osób spośród 147 uprawnionych do głosowania. Podczas zebrania obecny był z-ca wójta Tomasz Kostyra, radny Leszek Sobota i  naczelnik wydziału administracyjno-organizacyjnego Lidia Piotrowska.

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Rafał Lis jako Przewodniczący Rady Sołeckiej oraz Halina Zielińska – Studniarz i Piotr Duszka jako członkowie.

Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję przedstawić sprawy, którymi należałoby zająć się w ich sołectwie. Najwięcej emocji wzbudza wykonanie w 2014 roku naprawy nie tego odcinka drogi powiatowej, który zgłosili mieszkańcy do naprawy ze środków sołectwa. Problemem jest duże zakurzenie na drodze przez wieś – tu mieszkańcy zwrócili się o ustawienie garbów bądź zakazu ruchu pojazdów poza dojazdem do posesji. Zgłosili również konieczność naprawy niedziałającej toalety w świetlicy i popsutego zewnętrznego zaworu wody. Powracającym tematem, który nurtuje zarówno mieszkańców Boryszewa jaki i Stefanówki to brak chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721, dodatkowo w Boryszewie część drogi jest nie oświetlona – brakuje około (5-6) lamp.

Na ręce sołtysa mieszkańcy otrzymają wyjaśnienia i odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

Na zakończenie tej części zebrania z-ca Wójta  dokonał symbolicznego przekazania władzy wręczając nowej pani sołtys Statut Boryszewa.
W dalszej kolejności mieszkańcy pochylili się nad rozdysponowaniem funduszu sołeckiego na 2016 rok. Jednogłośnie postanowili przeznaczyć środki w kwocie 13516,47 na budowę siłowni plenerowej dla dorosłych i młodzieży wokół świetlicy i kwotę 896,89 na utrzymanie terenu wokół świetlicy.