Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Świadczenie dla właścicieli udostępnianych domów. Wniosek

Damska ręka trzyma srebrny długopis. Pisze nim coś na kartce
Wszelkie dokumenty należy wypełniać czytelnie. Taki też powinien być podpis (Foto: Adobe Stock)

Jeżeli jesteś osobą, która dom, mieszkanie lub jego część przeznaczyła na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, to ważna informacja dla Ciebie.

16 marca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego, o które wkrótce możesz wnioskować.

Sprawdź, jakimi dokumentami posługują się twoi goście, także dzieci. Wjazd mieszkańca Ukrainy do Polski musi zostać zarejestrowany przez Straż Graniczną. Upewnij się, czy twój gość ma w paszporcie odpowiednią pieczątkę. Jeśli nie – zadbaj o jej uzupełnienie. Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy następuje na jego wniosek, który musi być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugą możliwością zarejestrowania pobytu uchodźcy w Polsce będzie zarejestrowanie go przy okazji składania wniosku o wydanie numeru PESEL.

Jeśli wjazd do Polski nastąpił nie na podstawie paszportu (także w przypadku dziecka) można przebywać w Polsce legalnie przez okres 15 dni. W tym czasie osoby bez dokumentów powinny złożyć w mazowieckim urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia wniosku.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Świadczenie wypłacane jest z dołu, czyli po okresie zakwaterowania – oświadczenie składa osoba goszcząca uchodźcę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu.

Kwota świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed datą wejścia w życie ustawy lub w przypadku, gdy podmiotem jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia. Wniosek jest dostępny pod tekstem.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna, Radiówek 25, tel. 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl.