bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wniosek o mały grant inaugurację “Czwartków Lekkoatletycznych”. Złóż uwagi

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” w 29 sierpnia złożył uproszczoną ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” (ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka) złożył uproszczoną ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Inauguracja XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych”.  Zadanie zostało zaplanowane na okres od 7.09.2023 r. do 20.09.2023 r.

Do 6 września 2023 roku przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag Wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, 603 117 322 e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Dotacje dla NGO. Nabór do komisji konkursowej

Dwa otwarte laptopy. Męska ręka, która trzyma długipis pokazuje nim coś na lezących na biurku dokumentach

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach ww. otwartych konkursów ofert. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 stycznia 2023 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy Wiązowna  na rok 2023 z zakresów: turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna  na lata 2023-2025 z zakresów: ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 3 stycznia  2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.