Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spis lasów. Sprawdzają dokumenty i drzewostan

Las sosnowy. Pnie drzew oraz zielone poszycie leśne

Do 15 września trwa inwentaryzacja terenów leśnych, będących własnością prywatną lub należących do wspólnot gruntowych. Podczas wizyty specjaliści dokonują dokładnych pomiarów, spisu i oceny określonych obszarów.

Na zlecenie Powiatu Otwockiego firma Taxus UL Sp. z o.o  (ul. Płomyka 58 w Warszawie) realizuje zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Otwockiego”.

W lasach i na terenach leśnych położonych na obszarze gminy Wiązowna do 15 września mają zakończyć się taksacje terenów lasów prywatnych. To czynności obejmujące m.in. opis terenu oraz pomiar i inwentaryzacje znajdującego się na nim drzewostanu. Podczas nich określa się m.in. strukturę, budowę, wiek, skład gatunkowy, zasobność oraz przyrost drzewostanu. Obejmą one:

  • lasy i grunty wykazane w rejestrze gruntów jako leśne (użytek Ls);
  • grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz nie ujęte w ewidencji gruntów i budynków jako użytki leśne o symbolu „Ls”;
  • grunty będące lasami, w myśl definicji lasu – art. 3 ustawy o lasach – a nie ujęte w rejestrze gruntów jako las (s) – po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.

Po oszacowaniu stanu i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów (zawierających: opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie), przez 60 dni będą one wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59).

O wyłożeniu projektu poinformujemy pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Więcej informacji udziela Witold Kostrzyński – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 27, e-mail: w.kostrzynski@wiazowna.pl.