mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór na członków komisji konkursowej

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Wiązowna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs, oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia można składać do dnia 08 sierpnia 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Ogłoszenie o przetargach

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż własnych nieruchomości zabudowanych.

Miejsce: siedziba Spółdzielni ul. Lubelska 57, Wiązowna, sala nr 6.

Termin przetargów: 15 listopada / czwartek / 2018 r.
1) godz.16.00 – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 pow.6376m2, ul. Parkingowa 20 – budynek Karczmy,
2) godz.16.30 – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1,
3) godz.17.30 – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57.

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl. Informacje tel. 22 789 01 22, e-mail: mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.

Ogłoszenie Wojewody w sprawie odszkodowań w związku z budową S17

Wojewoda Mazowiecki wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym statusie prawnym, położoną w naszej gminie w obrębie 21-Wiązowna Gminna oznaczonej jako dz. ew. nr 292/4 w związku z budową drogi ekspresowej S17. Treść ogłoszenie znajdą Państwo pod tekstem. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu.

Fizjoterapeuta poszukiwany

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej poszukuje fizjoterapeuty do świadczenia usług fizjoterapeutycznych na rzecz seniorów-uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Świadczenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie realizowane będą na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku z możliwością przedłużenia.

Miejsce świadczenia usług: Dzienny Dom „Senior-WIOR” w Woli Karczewskiej, ul. Doliny Świdra 6, gm. Wiązowna.

Zakres realizowanych usług:
1) świadczenie podstawowych usług fizjoterapeutycznych w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii na rzecz użytkowników Domu,
2) prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu, podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w wieku 60+,
3) udział w organizowaniu zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnych,
4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz uczestników Domu i ich rodzin,
5) współpraca z personelem Domu,
6) prowadzenie dokumentacji wykonywanych świadczeń.

Wymagane dokumenty
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte umiejętności i doświadczenie,
– klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Informacje dodatkowe
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senior.wigor@wp.pl lub w siedzibie Domu w terminie do dnia 28.08.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 505 599 703.

Logo senior +

Projekt współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”

GS sprzedaje sklepy i restauracje

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiązownie zaprasza do udziału w przetargach i negocjacjach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych. Miejsce: siedziba spółdzielni przy ul. Lubelskiej 57, Wiązowna, sala nr 6.

Termin: wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
godz.16.00 negocjacje – Wola Ducka dz.nr ewid. 385 pow. 1647 m2, sklep spożywczy, ul. Słoneczna 1;
godz.16.45 przetarg – Wiązowna dz.nr ewid.225 pow. 2600 m2, obecnie mieści się tu Restauracja Mazowsze, ul. Lubelska 8;
godz.17.30 przetarg – Pęclin dz.nr ewid. 216 pow. 604 m2, sklep spożywczy, ul. Radosna 57;
godz.18.00 przetarg – Wiązowna dz. nr ewid. 204/1 – budynek Karczmy, ul. Parkingowa 20.

Regulaminy znajdują się na www.gswiazowna.pl i w serwisie www.otoodom.pl Informacje tel. 22 789 01 22, mailowo: mail@gswiazowna.pl, osobiście w Spółdzielni.